Hyvä työpaikka – entistäkin parempi

Ajankohtaista

Hyvä työpaikka – entistäkin parempi

Hyvinvoiva työyhteisö on United Bankersille tärkeä voimavara. Hyvä työpaikka ei kuitenkaan synny itsestään, vaan vahvan yrityskulttuurin rakentaminen ja innostuneen työyhteisön luominen vaativat panostuksia yhteisöllisyyteen, hyvinvointiin, työn merkityksellisyyteen ja hyvään johtamiseen. Vuonna 2023 United Bankers saavutti jälleen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen.

 

Työntekijäkokemukseen on panostettu United Bankersilla viime vuosien aikana kasvavassa määrin ja entistä systemaattisemmin. Henkilöstötutkimuksen tulokset jatkoivatkin vuonna 2023 positiivista kehitystään. Yhtiön henkilöstöjohtaja Pia Varila ja HR Partner Elina Montonen kertoivat ajatuksiaan siitä, mistä hyvä työpaikka syntyy.

 


United Bankersin HR-tiimin Marika Pakkanen, Pia Varila ja Elina Montonen sekä Event and Culture Specialist Rosanna Rouhiainen haluavat rakentaa innostuneen työyhteisön ja vaalia UB:n vahvaa joukkuehenkeä.

Hyvinvointi ja viihtyminen vaativat panostuksia

United Bankersin henkilöstöjohtaja Pia Varila arvioi, että tietyt piirteet yhdistävät työpaikkoja, joissa ihmiset viihtyvät ja voivat hyvin. Hyviä työnantajia yhdistävät esimerkiksi henkilöstöstä huolehtiminen, oikeudenmukaisuus, kokemus työn merkityksellisyydestä ja panostukset esihenkilötyöhön. ”Meillä United Bankersilla johto ja esihenkilöt ovat helposti lähestyttäviä, ja vuorovaikutus on mutkatonta. Palautteen antoon on panostettu, ja kuka tahansa voi antaa palautetta toiselle ja kannustaa. Tärkeää on myös kokemus luottamuksesta. Työntekijät saavat vastuuta ja voivat kehittää itseään. Se lisää työn merkityksellisyyden tunnetta”, arvioi Pia Varila. ”Henkilöstön parissa koetaan, että heitä kuunnellaan. Meillä ei myöskään tarvitse pelätä virheitä. Jos aina pelataan varman päälle, se vain karsii luovuutta. Ihmiset pystyvät antamaan parhaansa, kun jokainen voi olla oma itsensä. Koen myös, että esimerkillä johtaminen näkyy meillä vahvasti”, pohtii Elina Montonen.


Psykologisen turvallisuuden lisäksi työnantajalla on jo ihan lainkin puitteissa velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. ”Meillä United Bankersilla on panostettu kattaviin työterveyspalveluihin, jotka sisältävät myös erikoislääkäritasoisen hoidon. Lisäksi tarjoamme työntekijöille laajat henkilöstöedut, jotka koetaan aidosti hyödyllisiksi”, sanoo Varila.

 

Työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä on pyritty edistämään myös muilla keinoin. ”Järjestämme verrattain paljon erilaisia henkilöstötapahtumia, joissa ihmiset pääsevät osallistumaan yhtiön ja toiminnan kehittämiseen. Meillä viihdytään yhdessä niin työpaikalla kuin sen ulkopuolella monenlaisen yhteisen tekemisen kuten matkojen ja harrastusten merkeissä. Tärkeää on myös inhimillisyyden kokemus: luottamus esihenkilöön, johtoon ja kollegoihin sekä tunne, että töihin voi tulla aina omana itsenään”, painottaa Montonen.

 

”Mielestäni työpaikkamme lämmin henki välittyi hienosti viime keväänä toteuttamassamme työnantajamielikuvaamme edistävässä kampanjassa”, sanoo Montonen. ”Vahva yrityskulttuuri ja joukkuehenki heijastuvat myös asiakaskokemukseen ja yhtiön maineeseen. Tämä näkyi muun muassa viime vuoden mainetutkimuksen tuloksissa sekä siinä, että olemme onnistuneet tekemään erinomaisia rekrytointeja”, hän jatkaa.

Yhteinen arvopohja yhdistää

Hyvän työyhteisön luomisessa vastuuta ei voi ulkoistaa vain henkilöstöosastolle tai johdolle, vaan työyhteisössä jokainen osallistuu yrityskulttuurin rakentamiseen. Mikä sitten tekee United Bankersista hyvän työpaikan? ”Ihmiset!” vastaavat haastateltavat kysymykseen kuin yhdestä suusta.


Pia Varila ja Elina Montonen kokevat molemmat, että United Bankersilla vallitsee lämmin ilmapiiri ja rento kulttuuri. ”Meillä on sopivan kokoinen organisaatio, jossa ihmiset voivat vielä oppia tuntemaan toinen toisensa. Toimintatavoissa näkyy vahvasti myös sitoutuminen yhteisiin arvoihin. Henkilöstön keskuudessa etenkin joukkuehenki näkyy arvoissa todella vahvasti”, kehuu Varila. ”Mielestäni hyvä fiilis lähtee myös ihan perusasioista kuten siitä, että tervehdimme aina toisiamme. Koemme kaikki vahvasti olevamme osa UB-perhettä”, täydentää Montonen.


United Bankersilla jokaista arvostetaan yksilönä. Se ei tarkoita kenenkään nostamista jalustalle vaan kollegoiden ja heidän työnsä arvostamista osana yhteistä UB-joukkuetta. Pelipaikasta riippumatta jokaisella on tärkeä rooli. ”Meillä ei ole norsunluutorneja. Matala hierarkia ja avoin keskustelukulttuuri näkyvät muun muassa siinä, että kaikkia on helppo lähestyä ja asioita kehitetään yhdessä yli tiimirajojen. Menestystä rakennetaan ja onnistumisista iloitaan yhdessä”, kiteyttää Varila. United Bankersilla rikkautta ovat myös vahva auttamisen halu sekä perheyritysmäinen kulttuuri.


Vuoden 2023 henkilöstötutkimuksessa United Bankersin suurimmaksi vahvuudeksi nousi luottamus ylimmän johdon kykyyn tehdä oikeita päätöksiä. Myös muutosten toteuttamisen koettiin onnistuneen hyvin. Henkilöstö koki tutkimuksen perusteella myös tulevansa kuulluksi heitä koskevissa päätöksissä. ”Panostimme vuoden 2023 aikana merkittävissä määrin etenkin toimitiloihin. Työvälineiden tarkoituksenmukaisuus ja tilojen viihtyisyys saivatkin paljon kiitosta. Tärkeää oli ennen kaikkea se, että kehittämisessä kuunneltiin tarkasti työntekijöiden toiveita”, painottaa Varila.


Pia Varila arvioi, että United Bankers on yhtiönä erittäin mielenkiintoisessa vaiheessa: ”Yhtiö on kasvanut paljon viime vuosina ja se on mahdollistanut monenlaista oppimista. Organisaation kasvaessa olemme yhdessä päässeet luomaan uusia prosesseja ja käytäntöjä. Lisäksi meillä pääsee tekemään monipuolisesti erilaisia tehtäviä. Se pitää työn mielekkäänä.”


”Tämän päivän epävarmassa toimintaympäristössä korostuvat varmasti myös työnantajan vakaus ja kokemus työpaikan pysyvyydestä. United Bankersin toimintaa on kehitetty johdonmukaisesti ja yhtiö on saavuttanut ansaittua menestystä. Yhtiön taloudellinen vakaus antaa varmasti uskoa tulevaisuuteen”, pohtii Elina Montonen. ”Yhtiön tuote- ja palveluvalikoimaa on kehitetty niin ikään erittäin mielenkiintoiseen suuntaan. Rahastojemme kautta voidaan aidosti edistää hyviä asioita. Se lisää varmasti osaltaan innostusta ja kokemusta työn merkityksellisyydestä”, hän jatkaa.

 


Juuso Uski, Ville Ruija, Juhani Keinänen ja Miia Laasonen arvostavat matalaa hierarkiaa ja avointa keskustelukulttuuria.

Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustus United Bankersille

United Bankersin vuotuinen henkilöstötutkimus tarjosi jälleen mukavaa luettavaa, sillä kokonaistulos jatkoi hienosti nousuaan. Vastausprosentti laski hieman, mutta oli edelleen erittäin hyvällä tasolla 88 prosentissa.


Tutkimuksen perusteella United Bankers sai jälleen Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Myönteinen kehitys jatkui monella osa-alueella, mutta erityisen ilahduttavaa oli se, että edellisessä tutkimuksessa esiin nostetuissa kehityskohteissa oli henkilöstön vastausten perusteella tapahtunut selvää parannusta. Vuoden 2022 tapaan jopa 94 prosenttia oli samaa mieltä siitä, että kokonaisuudessaan United Bankers on todella hyvä työpaikka.


United Bankersin PeoplePower-indeksin tulos AA, Hyvä (76,3), nousi hieman edellisvuodesta (+0,7 pistettä) ja oli selvästi paremmalla tasolla kuin suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa keskimäärin (+4 pistettä). Kokonaistulos oli myös 4,6 pistettä korkeammalla kuin rahoitus- ja vakuutusalalla keskimäärin.


Henkilöstötutkimuksen tulokset perustuvat neljän eri osa-alueen – sitoutumisen, johtamisen, suorituskyvyn sekä omistautuneisuuden – arviointeihin. Indekseistä ainoastaan sitoutumisindeksissä oli nähtävissä pientä laskua. Kaikilla muilla osa-alueilla tulokset nousivat edellisvuodesta. Sitoutuminen oli silti johtamisen rinnalla toinen tutkimuksen vahvimmista alueista. Eniten nousua oli johtamisindeksissä, jossa erityisesti palautteen saamisessa koettiin selvää edistystä. Johtamiskulttuurissa kaikki asiat koettiin varsin vahvoiksi.

 

Yksittäisistä asioista selvästi suurin parannus edellisvuodesta oli tapahtunut työtilojen tarkoituksenmukaisuudessa. Myös henkilöstön kuuleminen sekä työvälineet ja järjestelmät olivat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Laskua nähtiin työn merkityksellisyydessä ja työmotivaatiossa, mutta nämä muutokset ovat pieniä.

 

 

Suurimmat vahvuudet puolestaan olivat yhtiötason asioita, kuten yhtiön viimeaikainen kehityssuunta, muutosten hyvä toteutus ja luottamus ylimmän johdon kykyyn tehdä oikeita päätöksiä. Kehittämiskohteita löytyi palkkaan ja palkitsemiseen, henkilöstön ammatillisen kehittymisen tukemiseen, työvälineisiin ja järjestelmiin sekä tiedonkulkuun liittyvistä asioista.
UB:laisten kuvaillessa työpaikkaansa esiin nousi paljon positiivisia kuvauksia. Yhtiötä kuvailtiin erityisesti sanoilla joustava, reilu ja kehittyvä. Muita usein mainittuja sanoja olivat ketterä, kannustava, innovatiivinen ja luotettava.

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00