UB Nordic Forest Fund

UB Nordic Forest Fund -rahastot ovat metsäkiinteistöihin sijoittavia pääomarahastoja. Rahastot tavoittelevat vakaata kassavirtaa ja tasaista, osakemarkkinoista riippumatonta arvonnousua.

 

Vuonna 2014 perustetun suomalaiseen metsämaahan sijoittavan metsärahaston, UB Nordic Forest Fund I Ky:n, metsäomaisuus myytiin uudelle omistajalle kesäkuussa 2020. UB Nordic Forest Fund II -rahaston kaikki sijoitukset ovat niin ikään suomalaisessa metsämaassa ja rahasto on tällä hetkellä suljettu uusilta sijoituksilta. UB Nordic Forest Fund III Ky:n toiminta käynnistyi joulukuussa 2018 ja rahasto sijoittaa varansa Suomeen sekä Baltiaan. Rahaston koko ylitti 100 miljoonan euron tavoitekoon huhtikuussa 2021, jolloin rahasto suljettiin uusilta sijoituksilta.


Tavoitteena vakaata tuottoa vastuullisesti

 

UB Nordic Forest Fund -rahastot tavoittelevat vakaata tuottoa hakkuutulojen ja puuston arvonnousun myötä. Tarkoin kohdistetulla hankinta- ja hakkuustrategialla optimoidaan sijoitetun pääoman tuotto. Sijoitusstrategiana on painottaa hyvän arvokasvupotentiaalin metsätiloja, joissa tuottoa kertyy puuston tilavuuskasvusta ja puutavaralajisiirtymistä. Rahasto pyrkii jakamaan vuosittain edellisvuoden tuloksen osuudenomistajille.

 

UB Nordic Forest Fund -rahastojen omistamat metsät ovat kaikki sertifioituja (PEFC™ ja/tai FSC® (FSC C109750). Sertifioinnin kautta voimme osoittaa, että metsiemme käsittely on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää.

Lisätietoa:

Jyri Hietala, toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

toimitusjohtaja, UB Nordic Forest Management Oy

Jyri Hietala


+358 (0)40 359 3566

 

UB Nordic Forest Fund II ja UB Nordic Forest Fund III

Vastuullisuus ja kestävät sijoitukset

SFDR luokittelu*: artikla 9, rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahasto sijoittaa EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin

 

Rahastot sijoittavat metsään ja pyrkivät sijoituksillaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Rahastojen metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä kasvaviin puihin ja metsämaahan. Kun rahastojen metsien hakkuut ovat metsien kasvua pienemmät, metsät toimivat ns. hiilinieluina. Rahastojen metsien puun käytöllä voidaan myös korvata fossiilisia polttoaineita ja fossiili-intensiivisiä materiaaleja, jolloin puu toimii kiertotalouteen siirtymisen mahdollistajana. Lisäksi rahastojen toiminnalla odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.

 

Kestävä metsätalous on tehokas ratkaisu hiilen poistamiseksi ilmakehästä ja tärkeä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiskeino. Rahastot noudattavat FSC- ja PEFC-sertifiointien sekä muiden alan parhaiden käytäntöjen mukaisia kestävän metsänhoidon periaatteita, joiden avulla pyritään takaamaan metsäluonnon hyvinvointi ja kannattava metsänhoitotoiminta myös pitkällä tähtäimellä. Kaikki rahastojen Suomessa omistamat metsätilat sertifioidaan FSC- ja PEFC-sertifikaatteihin. Ulkomaiset metsät sertifioidaan joko FSC- tai PEFC- sertifikaattiin tai molempiin. Rahastojen EU-taksonomian mukaisten kestävyystavoitteiden ja hiilensidonnan toteutumista seurataan säännöllisesti laadittavilla hiilitaselaskelmilla. Tuloksista kerrotaan rahastojen raportoinnissa.

 

Analyysin kestävyysriskeistä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahastojen metsäalaan erikoistuneet salkunhoitajat UB:n vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana. Analyysissa ja rahastojen seurannassa hyödynnetään mm. due diligence -selvityksiä, erityisasiantuntijoita ja kohdekohtaista paikkatietoa. Rahastot noudattavat United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahastojen vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastoilla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

Lue lisää UB:n vastuullisesta sijoittamisesta:
https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

 

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä.