Vastuullinen sijoittaminen

United Bankers Oyj:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 

United Bankersin (UB) sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on saada asiakkaiden valitsemalla riskitasolla mahdollisimman hyvää tuottoa vastuullisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Osana tämän tavoitteen toteuttamista otamme huomioon sijoituspäätöksissämme, kuinka ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa eli kestävyystekijät (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissamme. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. Uskomme, että vastuullisuusnäkökulman huomioon ottaminen vaikuttaa positiivisesti myös sijoitusten tuottoihin.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet hyväksyy UB:n hallitus. Näiden periaatteiden laatimisesta, päivittämisestä sekä käytännön ohjeistuksesta vastaa UB:n vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä. Siihen kuuluu jäseniä salkunhoidosta, myynnistä sekä markkinoinnista. Myös Compliance-toiminto on edustettuna kokouksissa. Yhtiö on nimennyt vastuullisen sijoittamisen johtajan, joka johtaa ohjausryhmän työskentelyä. Periaatteiden toteuttamisesta käytännön tasolla vastaavat yhtiön salkunhoitajat.  


Olemme allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI) vuonna 2012. Raportoimme sijoitustoiminnastamme näiden periaatteiden mukaisesti. Olemme jäsenenä FINSIF ry:ssä sekä EPRAssa (eurooppalaisten listattujen kiinteistöyhtiöiden etujärjestö) ja GLIOssa (kansainvälinen infrastuktuuriin sijoittavien rahastojen ja infrastruktuuriyhtiöiden etujärjestö), jotka edistävät vastuullista toimintaa omalla toimialallaan. Lisäksi olemme allekirjoittaneet CDP-ohjelman, jonka kautta olemme mukana kehittämässä yritysten ilmastonmuutostyöskentelyä ja raportointia.

 

Osallistumme Montreal Carbon Pledge -ilmastoaloitteeseen, jossa sitoudumme mittaamaan ja raportoimaan sijoitussalkkujemme hiilijalanjäljen. Kannatamme TCFD-aloitetta (Task Force for Climate Related Financial Disclosures) ja raportoimme sen mukaisesti vuodesta 2021 alkaen.

 

 

Vastuullisuusnäkökulmat osana sijoitustoimintaamme

 

Olemme integroineet vastuullisuusnäkökulmat osaksi sijoitustoimintaamme. Nämä näkökulmat huomioidaan salkunhoidossa niin rahastoissa, täyden valtakirjan varainhoidossa kuin muissa tarjoamissamme sijoitustuotteissa (pois lukien indeksipohjaiset tuotteet). Vastuullisuusnäkökulman integroiminen osaksi UB:n tuotteita ja palveluita on mielestämme olennainen osa konsernin kokonaisriskienhallintaa. Sijoituskohteen valinnassa vastuullisuus huomioidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa, minkä jälkeen vastuullisuuden toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan sijoittajille säännöllisesti.

 

Olemme sulkeneet pois sijoituskohteistamme yhtiöt, joissa osallistutaan kiistanalaisten aseiden valmistukseen ja myyntiin (maamiinat, rypälepommit, köyhdytetty uraani sekä biologiset- ja kemialliset aseet) sekä yhtiöt, jotka ovat mukana ydinaseohjelmien kehityksessä ja tuotannossa. Emme myöskään sijoita yhtiöihin, joiden päätoimialana on tupakka, aseet, kivihiilen tuotanto, uhkapelit tai aikuisviihde.

 

Vaikuttaminen on osa vastuullista sijoittamista ja se tukee sijoitusstrategian toteuttamista kiinnittämällä huomiota sijoituskohteiden ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa koskeviin asioihin. Hyödyntämämme keinot ovat äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksissa, suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen sijoittajien yhteisvaikuttamisiin, sidosryhmäyhteistyö sekä julkinen keskustelu.

 

 

Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä pienentää sijoitustemme negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä lisätä sijoitustemme positiivisia vaikutuksia ESG-tekijöihin. Näiden tavoitteiden edistymisen arvioimiseksi laadimme sijoitustoiminnastamme vastuullisuusraportin vuosittain. Lisäksi raportoimme rahastojemme vastuullisuustoiminnasta säännöllisesti rahastojen varsinaisissa määräaikaiskatsauksissa.

 

Välitämme myös kolmansien osapuolien tuotteita. Kolmansien osapuolien osalta edellytämme vastuullisuuden sisällyttämistä osaksi sijoitustoimintaa. Seuraamme suurimpien rahastoyhteistyökumppaneidemme osalta vastuullisuusperiaatteiden noudattamista säännöllisesti. Keskeisiä seurattavia tekijöitä ovat esimerkiksi yhteistyökumppaneiden sitoutuminen PRI:n periaatteisiin sekä vastuullisuustekijöiden huomioiminen osana sijoitusten valintaprosessia.

 

Sääntelyn vaatimusten täsmennyttyä selvitämme jatkossa sijoitusneuvonnan yhteydessä myös asiakkaan tavoitteet vastuullisen sijoittamisen suhteen ja suosittelemme asiakkaalle hänen vastuullisuustavoitteensa mukaisia tuotteita.

 

 

Kestävyysriskien huomioiminen

 

Toimintaperiaatteita kestävyysriskien huomioon ottamiseksi sovellamme sijoitustoiminnassa sekä sijoitusneuvonnassa. Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Kestävyysriskien huomioon ottaminen sisällytetään sijoituspäätöksiin kussakin omaisuuslajissa kyseiselle omaisuuslajille parhaiten soveltuvalla tavalla.

 

Otamme sijoituspäätöksissämme huomioon eri kestävyysriskit sekä niiden vaikutukset sijoitusten tuottoon. Olemme tunnistaneet olennaisiksi kestävyysriskeiksi muun muassa kansainvälisten normien noudattamatta jättämisen, ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit liiketoiminnalle sekä sijoituskohteiden puutteellisen riskienhallinnan. Kestävyysriskejä huomioidaan sijoituspäätösten teossa muun muassa tutkimalla ja seuraamalla sijoituskohteena olevien yhtiöiden toimintatapoja kestävyystekijöiden huomioimisen osalta. Salkunhoitajilla on apunaan erilaisia tietokantoja sijoituskohteiden ESG-statuksen selvittämiseksi sekä myös poissulkulista toimialoista, jotka olemme määritelleet kestävyyden kannalta sopimattomiksi sijoituskohteiksi. Olemassa olevien sijoituskohteiden osalta suoritamme jatkuvaa valvontaa, ja jos rikkomuksia havaitaan, on salkunhoidolla rikkomuksen vakavuudesta, luonteesta ja laajuudesta riippuen vaihtoehtoina suora keskustelu yritysjohdon kanssa, yhteisvaikuttaminen muiden sijoittajien kanssa tai sijoituksesta luopuminen. Lisäksi edellytämme sijoituskohteiltamme kansainvälisen yritysvastuualoitteen, YK:n Global Compactin, periaatteiden noudattamista. Havaituista rikkeistä raportoidaan vuosittain vastuullisuusraportoinnin yhteydessä.

 

Annamme sijoitusneuvontaa niin omista tuotteistamme ja palveluistamme kuin myös yhteistyökumppaneidemme tuotteista. Omien tuotteidemme kestävyysriskien huomioiminen on kuvattu edellä. Yhteistyökumppaneidemme rahoitustuotteiden osalta kukin toimija vastaa omalta osaltaan kestävyysriskien huomioimisesta omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti.

 

 

Haitallisten kestävyysvaikutusten huomioiminen

 

Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla kestävyystekijöihin tarkoitetaan sijoituskohteidemme toiminnasta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille. Sijoitustoiminnassa huomioidaan pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin. Tätä toteutetaan samoilla prosesseilla ja periaatteilla kuin kestävyysriskien hallintaa.

 

 

Palkitsemispolitiikat kestävyysriskien huomioimisen osalta


UB:n palkitsemispolitiikassa yhtenä kantavana tavoitteena on vastuullisuusasioiden edistäminen. Konsernin eri palkitsemismalleissa muuttuvan palkkion yhtenä laadullisena kriteerinä on asetettujen vastuullisuustavoitteiden täyttyminen ja tätä arvioidaan osana palkkionsaajan henkilökohtaista suoriutumista.

Vastuullisen sijoittamisen toimenpiteet United Bankersilla 2020

 

United Bankers Oyj:n Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2020 on yhteenveto yhtiön vastuullisen sijoittamisen toteuttamisesta ja kehitystoimenpiteistä vuonna 2020. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi laadimme sijoitustoiminnastamme ja rahastoistamme vastuullisuusanalyysit.

 

Vastuullisuuskatsaukset 2020 »

 

 

 

Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.