Vastuullinen sijoittaminen

Me United Bankersilla haluamme tarjota asiak­kaillemme mahdollisuuden tehdä vastuul­lisia ja tuottavia sijoituksia sekä kasvat­taa asiakkaidemme varallisuutta vastuul­lisesti. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa asiakkaiden valitsemalla ris­kitasolla mahdollisimman hyvää tuot­toa sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä.

 

Vastuullisuus vaikuttaa yhtiöiden menestysmahdollisuuksiin, ja vastuullisuuden huomioon ottaminen parantaa myös sijoituksen tuotto-odotusta. Uskomme, että vastuullisuusasioiden tarkastelu taloudellisten tunnuslu­kujen rinnalla kasvattaa ymmärrystä sijoituskohteesta sekä siihen liittyvistä riskeistä ja mahdollisuuksista laajemmin.

 

Vastuullisuus on riskien hallintaa, mutta toisaalta myös myönteisen kehityksen edistämistä. Sijoitusten myönteiset vaikutukset syntyvät siitä, mitä yritykset tekevät ja siitä, miten vastuullisesti ne toimivat. Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä pienentää sijoitusten negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä lisätä sijoitusten myönteisiä vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.

 

Vastuullisuus on integroitu osaksi sijoitustoimintaamme, ja otamme sijoituspäätöksissämme huomioon, miten ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa toteutuvat sijoituskohteissa ja miten niissä edistetään vastuullisuustavoitteita. Kerromme mielellämme sijoitustemme vastuullisuudesta ja pyrimme ottamaan huomioon asiakkaidemme toiveet sijoitusten vastuullisuuteen liittyen.

 

Olemme sitoutuneet noudattamaan YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita (Principles for Responsible Investment, UN PRI) vuonna 2012. Raportoimme sijoitustoiminnastamme näiden periaatteiden mukaisesti. Lisäksi pyrimme edistämään vastuullista sijoittamista myös erilaisten etujärjestöjen ja aloitteiden kautta:

 

 • Principles for Responsible Investments (PRI)

  • YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 • Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

  • YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat periaatteet

 • European Public Real Estate Association (EPRA)

  • Eurooppalaisten listattujen kiinteistöyhtiöiden etujärjestö

 • Global Listed Infrastructure Organisation (GLIO)

  • Kansainvälinen infrastruktuuriin sijoittavien rahastojen ja infrastruktuuriyhtiöiden etujärjestö

 • ISS Proxy Voting Initiatives

  • Mahdollistaa äänioikeuden käyttämisen globaalisti sijoituskohteissa

 • Carbon Disclosure Project (CDP)

  • Projektin kautta kehitetään yritysten ilmastonmuutostyöskentelyä ja raportointia

 • Montréal Carbon Pledge

  • Ilmastoaloite, jossa sitoudutaan mittaamaan ja raportoimaan sijoitussalkkujen hiilijalanjälkeä

 • Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD)

  • Kansainvälinen finanssialan yhteishanke, jonka mukaisesti United Bankers raportoi toimintansa ilmastoriskeistä vuodesta 2022 alkaen

 • FINSIF ry

  • Edistää vastuullista sijoittamista Suomessa

 • Finanssiala ry ja sen vastuullisuustoimikunta

 • Pääomasijoittajat ry

 

Vastuullisuusnäkökulmat osana sijoitustoimintaamme


Olemme integroineet vastuullisuusnäkökulmat osaksi sijoitustoimintaamme. Otamme huomioon nämä näkökulmat salkunhoidossa niin rahastoissa, täyden valtakirjan varainhoidossa kuin muissakin tarjoamissamme sijoitustuotteissa (pois lukien indeksipohjaiset tuotteet). Vastuullisuusnäkökulmien integroiminen osaksi United Bankersin tuotteita ja palveluita on näkemyksemme mukaan olennainen osa konsernin kokonaisriskienhallintaa. Sijoituskohteen valinnassa vastuullisuus huomioidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa. Vastuullisuuden toteutumista seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan sijoittajille säännöllisesti.

 

Vastuullinen sijoittaminen United Bankersilla

 

 

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet ohjaavat sijoitustoimintaamme. Periaatteissa on määritelty vastuullisen sijoittamisen toimintatavat.

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Poissulkeminen on yksi käyttämistämme vastuullisen sijoittamisen keinoista. Olemme sulkeneet pois sijoituskohteistamme yhtiöt, joissa osallistutaan kiistanalaisten aseiden valmistukseen ja myyntiin (maamiinat, rypälepommit, köyhdytetty uraani sekä biologiset ja kemialliset aseet) sekä yhtiöt, jotka ovat mukana ydinaseohjelmien kehityksessä ja tuotannossa. Emme myöskään sijoita tupakkaan, aseisiin (pl. puolustusteollisuus), kivihiilen tuotantoon, uhkapeleihin tai aikuisviihteeseen.

ESG-integraatio sijoituksissa

Osana sijoituspäätöksiä analysoimme sijoituskohteita vastuullisuusnäkökulmasta. Tavoitteena on tunnistaa sijoituskohteen olennaiset ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyvät kestävyysriskit, joilla voi olla vaikutusta sijoitukseen. Samalla arvioimme, miten sijoituskohde edistää United Bankersin yleisiä ja esimerkiksi rahastokohtaisia vastuullisuustavoitteita. Näin varmistamme, että sijoituskohde on United Bankersin vastuullisuusperiaatteiden ja mahdollisten rahasto- tai tuotekohtaisten vastuullisuuskriteerien mukainen.

Vaikuttaminen ja aktiivinen omistajuus

Vaikuttaminen on osa vastuullista sijoittamista ja se tukee sijoitusstrategian toteuttamista kiinnittämällä huomiota sijoituskohteiden ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa koskeviin asioihin. Hyödyntämämme keinot ovat äänioikeuden käyttäminen yhtiökokouksissa, suora yhtiövaikuttaminen, osallistuminen sijoittajien yhteisvaikuttamisiin, sidosryhmäyhteistyö sekä julkinen keskustelu.

Vaikuttavuus ja raportointi

Tavoitteenamme on pitkällä aikavälillä pienentää sijoitustemme negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä lisätä sijoitustemme myönteisiä vaikutuksia ympäristöön yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG-tekijöihin). Näiden tavoitteiden edistymisen arvioimiseksi laadimme sijoitustoiminnastamme vuosittain vastuullisuusraportin. Lisäksi raportoimme rahastojemme vastuullisuustoiminnasta säännöllisesti rahastojen varsinaisissa määräaikaiskatsauksissa. Lisäksi raportoimme toiminnastamme vuosittain UN PRI:lle.

 

Välitämme myös kolmansien osapuolien tuotteita. Seuraamme suurimpien rahastoyhteistyökumppaneidemme osalta vastuullisuusperiaatteiden noudattamista säännöllisesti. Keskeisiä seurattavia tekijöitä ovat esimerkiksi yhteistyökumppaneiden sitoutuminen UN PRI:n periaatteisiin sekä vastuullisuustekijöiden huomioiminen osana sijoitusten valintaprosessia.

 

Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat mahdollisimman hyvin heidän tarpeitaan myös vastuullisuuden näkökulmasta. Selvitämme tulevaisuudessa sijoitusneuvonnan ja sijoitusvakuutusten tarjoamisen yhteydessä kunkin asiakkaamme kestävyysmieltymykset ja tavoitteet vastuullisen sijoittamisen suhteen ja suosittelemme asiakkaillemme heidän kestävyysmieltymystensä ja vastuullisuustavoitteidensa mukaisia tuotteita.

 

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

 

Otamme huomioon kestävyysriskit ja pääasialliset haitalliset vaikutukset sijoitustoiminnassamme. Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Pääasiallisilla haitallisilla vaikutuksilla tarkoitetaan sijoituskohteidemme toiminnasta mahdollisesti suoraan tai välillisesti aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ympäristölle, yhteiskunnalle tai sosiaalisille tekijöille.

 

Otamme sijoituspäätöksissämme huomioon kestävyysriskit sekä niiden mahdolliset vaikutukset sijoitusten tuottoon vastuullisen sijoittamisen periaatteidemme mukaisesti. Tiedot kestävyysriskeistä ja vaikutuksista sisällytetään sijoituspäätöksiin kussakin omaisuuslajissa kyseiselle omaisuuslajille parhaiten soveltuvalla tavalla.


Yleisiä vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme täydentävät tietyillä aloilla omaisuuslajikohtaiset vastuullisuusperiaatteet. Näissä periaatteissa on kuvattu tarkemmin, miten tunnistamme ja analysoimme kestävyysvaikutuksia ja niitä koskevia indikaattoreita sekä mitkä ovat toimintatapamme näihin liittyen.


United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteet (United Bankers -konserni) »
Tietoa UB360- ja Uniikki-omaisuudenhoitosalkkujen luokittelusta SFDR-asetuksen mukaisesti »

Tietoa PIO-omaisuudenhoitosalkkujen luokittelusta SFDR-asetuksen mukaisesti »

Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista (Principal Adverse Impacts) kestävyystekijöihin »


United Bankersilla on myös erilliset omistajaohjausperiaatteet, jotka kuvaavat käyttämiämme omistajaohjauksen keinoja.


UB Omaisuudenhoito Oy:n ja UB Rahastoyhtiö Oy:n hallinnoimien rahastojen omistajaohjauksen periaatteet »


Otamme sijoituspäätöksiä tehdessämme huomioon kestävyysriskit muun muassa analysoimalla ja seuraamalla sijoituskohteena olevien yhtiöiden toimintatapoja ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvien asioiden osalta. Salkunhoitajat hyödyntävät muun muassa globaaleja ESG-tietokantoja ja due diligence -selvityksiä sijoituskohteiden kestävyysriskien ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten selvittämiseksi. Lisäksi käytämme poissulkulistaa toimialoista, jotka olemme määritelleet kestävyyden kannalta sopimattomiksi sijoituskohteiksi. Noudatamme pääasiallisten haitallisten vaikutusten analysoinnissa riskiperusteista lähestymistapaa ja pyrimme tietojen analysoinnissa tunnistamaan ympäristölle, yhteiskunnalle ja sosiaalisille tekijöille mahdollisesti aiheutuvien pääasiallisten haitallisten vaikutusten aiheuttamat riskit.


Olemassa olevien sijoituskohteiden osalta seuraamme kestävyysriskejä ja pääasiallisia haitallisia vaikutuksia. Mikäli merkittäviä poikkeamia havaitaan, on vaihtoehtoina poikkeaman vakavuudesta, luonteesta ja laajuudesta riippuen joko suora keskustelu yritysjohdon kanssa, yhteisvaikuttaminen muiden sijoittajien kanssa tai sijoituksesta luopuminen. Lisäksi edellytämme sijoituskohteiltamme kansainvälisen yritysvastuualoitteen, YK:n Global Compactin, periaatteiden noudattamista. Mikäli havaitsemme sijoituskohteenamme olevan yrityksen rikkovan YK:n Global Compactin periaatteita, analysoimme tilanteen salkunhoitajan kanssa, ja tämän jälkeen vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä päättää jatkotoimista.

 

Annamme sijoitusneuvontaa omista tuotteistamme ja palveluistamme sekä yhteistyökumppaneidemme tuotteista. Omien tuotteidemme kestävyysriskien ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioon ottamista on kuvattu edellä ja tarkempia tietoja on saatavilla United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteista. Yhteistyökumppaneidemme rahoitustuotteiden osalta kukin toimija vastaa omalta osaltaan kestävyysriskien ja pääasiallisten vaikutusten huomioon ottamisesta omien toimintaperiaatteidensa mukaisesti.


Elokuun 2022 alusta alkaen sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa sekä sijoitusvakuutuksia tarjoavien yritysten on selvitettävä sijoituspalvelun sekä sijoitusvakuutusten tarjoamisen yhteydessä asiakkaiden mieltymyksiä koskien sijoitusten vastuullisuutta. Tulemme selvittämään soveltuvuusarvioinnin yhteydessä kunkin asiakkaan kestävyysmieltymykset ja tavoitteet vastuullisen sijoittamisen suhteen ja suosittelemme asiakkaillemme heidän mieltymystensä ja vastuullisuustavoitteidensa mukaisia tuotteita.

 

 

Aiheeseen liittyviä artikkeleita

 

Vastuullisuus korkorahastojen salkunhoidossa »

Perusteellisessa sijoitusanalyysissä on perinteisesti arvioitu sijoituskohteeseen vaikuttavia megatrendejä, maineeseen liittyviä riskejä ja lainsäädännön kehitystä. Valmistavassa...

Määrätietoista vastuullisuustyötä United Bankersilla »

95 prosenttia United Bankersin rahastoista on luokiteltu vihreiksi. Vastuullisuus on megatrendi, joka näkyy myös rahastosijoittamisessa. Vastuullisesti sijoittamalla...

Kysymyksiä ja vastauksia metsärahastoista »

Metsäsijoittamisen suosio on kasvanut viime vuosina. Tämä on seurausta muun muassa pitkään jatkuneesta matalien korkojen ympäristöstä sekä sijoitustoiminnan kestävyyteen liittyvistä...

United Bankers tukee CDP-kampanjaa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi »

United Bankers on yksi 318 rahoituslaitoksesta ja monikansallisesta yhtiöstä, jotka tukevat CDP:n...

United Bankersin sijoitustuotteiden EU:n tiedonantoasetuksen mukaiset vastuullisuustiedot

 

Rahastot

 

Yhteenveto kestävyysriskien ja pääasiallisten haitallisten vaikutusten huomioimisesta, kestävyystekijöiden edistämisestä ja kestävistä sijoituksista UB:n rahastoissa:


* Rahasto on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin
** The United Nations Global Compact, The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, The Universal Declaration of Human Rights, The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, The ILO conventions on core labour standards, The Rio Declaration on Environment and Development, The UN Convention on Corruption ja The Convention on Cluster Munitions

Kestävyysriskien huomioon ottaminen konsernin palkitsemispolitiikoissa


United Bankersin palkitsemispolitiikoissa yhtenä kantavana tavoitteena on vastuullisuusasioiden edistäminen ja niissä otetaan huomioon myös kestävyysriskit. Konsernin eri palkitsemismalleissa muuttuvan palkkion yhtenä laadullisena kriteerinä on asetettujen vastuullisuustavoitteiden täyttyminen, ja tätä arvioidaan osana palkkionsaajan henkilökohtaista suoriutumista.

 

 

Vastuullisen sijoittamisen katsaukset

 

United Bankers raportoi vuosittain sijoitustoiminnan vastuullisuudesta ja sen kehityksestä. Vuosittainen vastuullisuusraportti on yhteenveto yhtiön vastuullisen sijoittamisen toteuttamisesta ja kehitystoimenpiteistä.

 

Vastuullisuusraportti 2022 »

Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2021 »

Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2020 »

 

 

Lisäksi raportoimme rahastojemme vastuullisuudesta rahastokohtaisissa vastuullisuuskatsauksissa. 

Vastuullisuuskatsaukset »

 

Hiilitase

 

United Bankersin metsärahastojen hiilitase 2022 »

 

 

Ellei toisin mainita tällä sivulla esitetyt tiedot koskevat seuraavia United Bankers -konsernin yhtiöitä: United Bankers Oyj, UB Omaisuudenhoito Oy, UB Rahastoyhtiö Oy, UB Nordic Forest Management Oy sekä UB Pankkiiriliike Oy.

Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.