Vastuullisuus korkorahastojen salkunhoidossa

Ajankohtaista

Blogi 30.9.2022 14.00
Juhani Toivonen, salkunhoitaja

Vastuullisuus korkorahastojen salkunhoidossa

Perusteellisessa sijoitusanalyysissä on perinteisesti arvioitu sijoituskohteeseen vaikuttavia megatrendejä, maineeseen liittyviä riskejä ja lainsäädännön kehitystä. Valmistavassa teollisuudessa tehokas raaka-aineiden ja materiaalien käyttö näkyy kannattavuudessa ja työssään viihtyvät työntekijät ovat tuottavampia – tämä on tiedetty jo pitkään. Voisi sanoa, että sijoittajille ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät asiat ovat olleet keskeisiä asioita jo kauan.

 

Vastuullisen yritystoiminnan määrittelylle ja sen sääntelylle on kuitenkin ollut tarve. Yksi ensimmäisiä globaaleja virstanpylväitä oli 1987 julkaistu YK:n alainen niin sanottu Brundtlandin komission raportti kestävästä kehityksestä ja vastuullisesta liiketoiminnasta. Toinen tärkeä askel oli vuonna 2006 julkaistu YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Tämä on sijoittajille suunnattu aloite, jossa kannustetaan ottamaan huomioon ESG-tekijät sijoitustoiminnassa. 

 

Yritysten vastuullisuusraportointi perustui pitkään vapaaehtoisuuteen, ja se toimii tiettyyn pisteeseen asti. EU:ssa vastuullisuuteen liittyvä raportointivelvollisuus on ollut voimassa vuodesta 2017 lähtien, jolloin astui voimaan direktiivi ei-taloudellisen tiedon raportointivelvollisuudesta (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). Globaalit standardit, regulaatio ja yritysten raportointivelvollisuus ESG-asioihin liittyen mahdollistavat markkinaehtoisen mekanismin luomisen. Markkinaehtoisten toimijoiden, kuten sijoittajien, analyytikoiden ja salkunhoitajien, rooli arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden ESG-asioiden hoitamisen arvioimisessa kasvaa. Informaation läpinäkyvyys mahdollistaa markkinakurin toteuttamisen, jolloin ESG-standardien priimukset saavat hyödyn esimerkiksi matalampana pääomakustannuksena.

 

United Bankersissa noudatettavat vastuullisen sijoittamisen periaatteet

Vastuullisuuden toteuttaminen salkunhoidossa tapahtuu useilla tasoilla. United Bankersissa vastuullisen sijoittamisen periaatteet voidaan luokitella kolmeen tasoon:

 

1. Yleistason sitoumukset

a) YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

b) kestävyysriskien kunnioittaminen

2. Tavoitteet

a) sijoitusten kielteisten vaikutusten pienentäminen

b) sijoitusten ympäristöön ja yhteiskuntaan vaikuttavien myönteisten seurausten lisääminen

3. Vastuullisen sijoittamisen toimintatavat

a) poissulkeminen

b) kestävyystekijöiden integrointi sijoituspäätöksiin

c) aktiivinen omistajauus ja vaikuttaminen

d) raportointi

 

Kestävyystekijöiden integrointi sijoituspäätöksiin

Seuraavaksi käsittelen tarkemmin kohtaa 3. b. eli sitä miten kestävyystekijät integroidaan sijoituspäätöksiin.

 

ESG:n integrointi sijoituspäätöksiin tarkoittaa, että sijoituspäätöstä edeltävässä analyysissä huomioidaan ESG-tekijöiden vaikutukset sijoituskohteen riskipreemioon ja tuotto-odotukseen. Tässä analyysissä tärkeä rooli on ulkopuolisilla tietolähteillä ja ESG-luokittajilla. ESG:n integrointi ei välttämättä tarkoita tiettyjen toimialojen tai yritysten painottamista tai toisaalta välttämistä sijoitussalkussa. Kyse on pikemminkin sijoituskohteena olevan yhtiön ESG-riskien mittaamisesta, analysoimisesta ja hinnoittelemisesta.

 

Informaatio eri kestävyystekijöistä ja niiden integrointi sijoitusprosessiin voi toteutua useammalla eri tasolla. Informaatiota voi käyttää prosessissa optimaalisen allokaation tunnistamiseksi omaisuusluokan sisällä niin maantieteellisesti kuin sektorikohtaisesti. Ehkä useimmiten informaatiota kestävyystekijöistä käytetään perinteisemmin yksittäisen sijoituskohteen taloudellisten tunnuslukujen osana, esimerkiksi riskipreemion tai pääomakustannuksen komponenttina. ESG-tekijöiden integrointi voi toteutua myös kvalitatiivisesti, jolloin se on osa esimerkiksi yhtiön kilpailukykyanalyysiä.

 

Analogia luottoriskin arvioimiseen on ilmeinen. Luottoriskin arvioiminen on keskeinen osa korkosijoittajan sijoitusprosessia ja ulkopuolisten luokittajien rooli on ollut merkittävä jo vuosikymmenten ajan. Moody’s, Fitch ja Standard&Poor’s ovat luoneet alalle standardisoidun, luotettavan ja globaalin toimintamallin sekä metodologian. Nyt samanlainen systematiikka tulisi luoda ESG-tekijöiden kvantifiointiin, ja siinä onkin otettu isoja askelia eteenpäin viime vuosien aikana. Paljon on kuitenkin vielä tekemättä.

 

ESG-luokitukset saattavat vaihdella eri luokittajien välillä, eli sama yhtiö voi saada erilaisen vastuullisuusluokituksen eri luokittelijalta. Tämä johtuu siitä, että ESG-luokituksille ei ole yhtenäistä arviointitapaa, vaan jokainen ESG-luokittelija tekee analyysin oman metodologiansa pohjalta. Syitä tälle voi olla useita:

 

  • Kattavuuserot: yksi luokittaja sisällyttää laskentaan yhtiön tuotannon suorat hiilidioksidipäästöt tai työntekijöiden vaihtuvuuden, kun taas toinen luokittelija ei ota näitä huomioon

  • Painotuserot: luokittajat antavat eri painotuksen eri osa-alueille laskiessaan kokonaisarvosanaa ja -pisteitä

  • Mittauserot: luokittajat mittaavat samaa ESG-ominaisuutta eri indikaattoreilla. Sosiaalisia vaikutuksia voidaan mitata esimerkiksi työtapaturmien lukumäärällä, kun toinen mittaa tätä sairauspoissaolojen vuoksi menetettyjen työpäivien määrällä

  • Aineistoerot: luokittajat keräävät aineistoa eri lähteistä. Toiset hyödyntävät vain julkisia tietolähteitä, kuten yritysten julkistamia vastuullisuusraportteja, kun taas toiset saattavat lähettää yhtiöille tarkentavia kyselyitä

    

UB:n korkosijoitusten tiimissä yksi tärkeimmistä työkaluista perustuu Sustainalytics-yhtiön tietokantaan ja sen tekemiin vastuullisuusluokituksiin. Yritykset raportoivat säännöllisesti ESG-tietojaan, joiden perusteella Sustainalytics analysoi ja kvantifioi yrityksen ESG-pisteytyksen.

 

Markkinakuri toteutuu vain, jos saatavilla on läpinäkyvää informaatiota. Vastuuttomasti toimivilla yhtiöillä on kannustin parantaa suoritustaan vain, jos vastuuttomasti toimimisella on kustannus. Sijoittajilla on merkittävä rooli tämän kustannuksen arvioimisessa ja hinnoittelemisessa.

 

Lue lisää United Bankersin vastuullisesta sijoittamisesta »

 


Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea ja sijoitetun pääoman voi menettää osittain tai kokonaan. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta. Esitetty informaatio perustuu United Bankersin omiin arvioihin ja United Bankersin luotettavina pitämiin lähteisiin. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers voi muuttaa markkinanäkemystään ilman eri ilmoitusta. Mitään esityksen kautta saatavaa informaatiota ei pidä sellaisenaan käsittää kehotukseksi ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin.

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet

Viimeisimmät artikkelit

Markkinakatsaus 07.06.2024 9.00
Markkinakatsaus 22.05.2024 12.30
Blogi 14.05.2024 11.00
Markkinakatsaus 24.04.2024 10.00
Blogi 24.04.2024 9.00
Blogi 22.03.2024 9.00
Markkinakatsaus 08.03.2024 9.00
Blogi 16.02.2024 8.30
Markkinakatsaus 15.11.2023 10.00
Markkinakatsaus 11.10.2023 11.00
Blogi 25.08.2023 9.50
Markkinakatsaus 25.08.2023 9.30
Markkinakatsaus 08.06.2023 10.30
Blogi 08.06.2023 10.00
Blogi 08.06.2023 9.30
Markkinakatsaus 24.05.2023 6.13
Uutiset 19.04.2023 12.00
Markkinakatsaus 18.04.2023 9.00
Video 06.03.2023 15.50
Blogi 17.02.2023 9.30
Webinaari 18.01.2023 12.00
Markkinakatsaus 07.12.2022 12.00
Markkinakatsaus 07.11.2022 9.30
Webinaari 25.10.2022 12.00
Markkinakatsaus 23.09.2022 9.30
Markkinakatsaus 26.08.2022 7.00
Markkinakatsaus 13.05.2022 10.30
Uutiset 11.05.2022 12.00
Uutiset 21.04.2022 12.00
Markkinakatsaus 21.04.2022 10.30
Markkinakatsaus 09.03.2022 10.30
Markkinakatsaus 12.11.2021 10.30
Uutiset 23.03.2021 12.00