UB Eurooppa AI

UB Eurooppa AI

Sijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet markkinat

UB Eurooppa AI sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin hyödyntäen tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä. Rahaston tavoitteena on ylittää eurooppalaisen osakemarkkinan keskimääräinen tuotto.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

Katso video

UB:n Miia Laasonen haastattelee salkunhoitaja Henry Nurmista rahaston sijoitusfilosofiasta, tekoälystä ja vastuullisuudesta.

 

Tekoälyavusteinen osakerahasto

UB Eurooppa AI -osakerahaston sijoitusprosessissa hyödynnetään moderneja tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä. Tekoälymallit ja -algoritmit ovat objektiivisia ja pystyvät tehokkaasti käsittelemään laajoja aineistoja sekä löytämään niistä riippuvuuksia ja yhteyksiä, joita perinteinen salkunhoito ei välttämättä löydä. Koneoppimisalgoritmit poikkeavat salkunhoidossa perinteisesti käytetyistä tilastollisista malleista, ja ne johtavat usein aiempaa tehokkaampiin ratkaisuihin. Algoritmit oppivat mukauttamaan mallia ja sen parametreja uuden datan perusteella ja tehostavat näin jatkuvasti mallin toimivuutta. Rahaston salkunhoitotiimi tekee lopulliset sijoituspäätökset perustuen koneoppimisalgoritmin ehdottamaan optimoituun salkkuun sekä perinteisiin analyyttisiin menetelmiin. Koneoppimisalgoritmi on kehitetty yhteistyössä United Bankersista riippumattoman, tekoälyyn erikoistuneen yrityksen (Gradient Systems Ltd.) kanssa.

"Tekoälyllä on ihmiseen verrattuna ylivoimainen kapasiteetti analysoida valtavia määriä dataa. Lisäksi algoritmit oppivat mukauttamaan mallia ja sen parametreja saamansa uuden datan perusteella parantaen siten jatkuvasti mallin toimivuutta.”
Henry Nurminen, johtaja, strukturoidut sijoitukset

Kestävyystekijöitä edistävä rahasto

Rahasto pyrkii muiden ominaisuuksiensa ohella edistämään ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa. Rahastoon valitaan vain yhtiöitä, joiden hallinnointitavoista saama luokitus on keskimääräisellä tai paremmalla tasolla, minkä lisäksi myös sijoituskohteiden saama ESG-luokitus tulee olla keskimääräinen tai parempi. Näiden sijoituskohteiden valinta perustuu ulkopuolisen suorittamaan vastuullisuusanalyysiin. ESG-arvosanalla tarkastellaan rahaston sijoituskohteiden vastuullisuutta ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyen. Rahaston sijoituspäätöksissä huomioidaan myös United Bankers Oyj:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Rahasto on luokiteltu SFDR:n (Sustainable Finance Disclosure Regulation) artiklan 8 mukaiseksi kestävyystekijöitä edistäväksi tuotteeksi.

Rahaston tuottotavoite

Rahaston varat sijoitetaan eurooppalaisten yritysten osakkeisiin ja rahaston tavoitteena on saada sijoitetuille varoille tuotto, joka ylittää pitkällä aikajaksolla yleisen osakemarkkinakehityksen Euroopassa. Osakevalinnat tehdään STOXX Europe 600 ESG-X -indeksiin kuuluvista yhtiöistä.

Kenelle rahasto sopii

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hyötyä eurooppalaisen osakemarkkinan ja tekoälyavusteisen salkunhoidon tarjoamista mahdollisuuksista. Rahasto ei sovi sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa alle viiden vuoden kuluessa.

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä

 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sekä hyvää hallintotapaa sijoittamalla vain STOXX 600 Europe ESG -indeksiin kuuluviin yhtiöihin, joiden ESG-luokitus on lisäksi kansainvälisten ESG-tietokantojen mukaan keskimääräinen tai parempi. Luokitukset perustuvat vastuullisuusanalyysiin, jossa huomioidaan kullekin toimialalle tyypilliset olennaisimmat riskit sekä yhtiön johdon toimet riskien pienentämiseksi ja hallitsemiseksi. Myös sijoituskohteiden corporate governance -luokitusten tulee kansainvälisissä ESG-tietokannoissa olla keskimääräisiä tai sitä parempia. Lisäksi rahasto edellyttää, että yhtiöt eivät ole rikkoneet kansainvälisiä normeja (mm. YK Global Compact ja OECD:n ohjeet monikansallisille yrityksille) ja että niillä ei ole muita merkittäviä rikkeitä, jotka voivat vaikuttaa negatiivisesti kestävyystekijöihin sekä kohdeyhtiön arvoon ja maineeseen.

 

Sijoituskohteiden analyysi tehdään Morningstarin ESG-tietokantojen perusteella sulkemalla rahaston sijoitusuniversumista pois yhtiöt, jotkaa eivät täytä rahaston vastuullisuuskriteerejä tai United Bankersin yleisiä kaikkia sijoituksia koskevia poissulkemisen periaatteita. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat hyvä hallintotapa ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla.

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB Eurooppa AI sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin hyödyntäen tekoälyyn ja koneoppimiseen pohjautuvia menetelmiä. Rahaston tavoitteena on ylittää eurooppalaisen osakemarkkinan keskimääräinen tuotto. Lisätietoja sijoitusstrategiasta: UB Eurooppa AI

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä ja poissulkemalla niitä. Rahaston sijoitusuniversumista suljetaan pois yhtiöt, jotka eivät täytä rahaston vastuullisuuskriteerejä tai United Bankersin yleisiä poissulkemisen periaatteita.  United Bankersin poissulkulista on saatavilla sivulla Vastuullinen sijoittaminen.

 

Yhtiöiden hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. Rahaston sijoituskohteista on suljettu pois yhtiöt, jotka eivät noudata hyvää hallintotapaa ja kansainvälisiä normeja. STOXX 600 ESG -indeksistä on suljettu pois yhtiöt, jotka eivät noudata OECD:n monikansallisille yrityksille annettuja toimintaohjeita, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteita (UNGP) sekä molempien alle kuuluvia konventioita ja julistuksia (Global Standards Screening). Hyvän hallinottavan noudattamista seurataan myös United Bankersin toimesta sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit perustuvat Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

g) Menetelmät

 

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla rahaston kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Lisäksi rahaston indikaattoreita ja niiden kehitystä voidaan verrata muiden vastaavien rahastojen vastaavien indikaattorien kehitykseen. Käytetyt kestävyysindikaattorit ja vertailutiedot perustuvat Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin.

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu. 

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Rahaston sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, pääasialliset haitalliset vaikutukset, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU: taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

United Bankers pyrkii myötävaikuttamaan rahaston sijoituskohteiden vastuullisuuden kehitykseen äänestämällä sijoituskohteena olevien yhtiöiden yhtiökokouksissa. Tämä on yksi tapa edistä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoituskohteissa. ISS ESG Proxy Voting -palvelu analysoi ja äänestää rahaston sijoituskohteiden yhtiökokouksissa ISS:n kansainvälisen Sustainability Proxy Voting -ohjeiston mukaan. Äänestyksissä pyritään edistämään mm. läpinäkyvyyttä ja ilmastonmuutoksen hillintää.

 

Lisäksi rahaston sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers lähettää kaikille rahastojensa sijoituskohteille sijoittaja kirjeitä, joissa kannustetaan yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

 

Tälle rahastolle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä.

Liitteet

UB:n rahastot