UB Global

UB Global

Erikoissijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet ja kehittyvät markkinat

UB Global yhdistää sijoitusstrategiassaan aktiivisen sijoittamisen ja indeksisijoittamisen.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.UB Global -rahasto oli 2.6.2024 saakka nimeltään UB Maailma. Lue tiedote sääntömuutoksesta »

UB Global -rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa hajautetusti kansainvälisille osakemarkkinoille.
Patrik Haglund, yksityispankkiiri

Rahaston sijoituskohteet

UB Global on osakerahasto, jonka sijoitusstrategiassa yhdistyvät aktiivinen sijoittaminen ja indeksisijoittaminen. Salkunhoitotiimi valitsee salkkuun kulloisenkin markkina- ja taloustilanteen mukaan optimaaliset sijoituskohteet. Valinnat voidaan tehdä eri maantieteellisiä alueita ja eri toimialoja edustavien aktiivisten osakerahastojen, kustannustehokkaiden indeksirahastojen eli ETF:ien (exchange traded funds) sekä muiden ETF:ien joukosta. Rahasto ei sijoita varojaan indeksinomaisesti, vaan se voi aktiivisesti nostaa tai laskea eri markkina-alueiden ja toimialojen osuutta sijoituksistaan. Rahasto voi sijoittaa varansa ilman osakerahastojen maantieteellisiä tai toimialaan liittyviä rajoitteita.

Sijoitusstrategia

Rahaston tavoitteena on pitkällä aikavälillä saavuttaa maailman osakemarkkinan kehitystä vastaavaa tai parempaa tuottoa, mutta matalammalla tai samalla riskillä. Sijoittaminen maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan yhdistämällä laajasti eri markkina-alueet ja sijoitustyylit mahdollistaa laajan hajautuksen ja parantaa merkittävästi sijoitustavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä. Rahaston tuotto määräytyy sijoituskohteina olevien arvopaperien arvonvaihteluiden perusteella. Tuotto sijoitetaan uudelleen. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. UB Global -rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa hajautetusti kansainvälisille osakemarkkinoille.

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 12.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä

 

Rahastossa painotetaan sijoituskohteita, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisiin kestävyystekijöitä edistäviin ja/tai artiklan 9 mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä. Lisäksi edellytetään hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät United Bankersin salkunhoitajat ja allokaatiotiimi Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen avulla United Bankersin ESG-tiimin tukemana. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan säännöllisesti. Tuotteella ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahoitustuote edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Rahastossa painotetaan sijoituskohteita, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Strategian sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisiin kestävyystekijöitä edistäviin ja/tai artiklan 9 mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa varainhoitostrategia pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

d) Sijoitusstrategia

 

Rahasto on osakerahasto ja sen sijoitusstrategiassa yhdistyvät aktiivinen sijoittaminen ja indeksisijoittaminen. Salkunhoitotiimi valitsee salkkuun kulloisenkin markkina- ja taloustilanteen mukaan optimaaliset sijoituskohteet. Valinnat voidaan tehdä eri maantieteellisiä alueita ja eri toimialoja edustavien aktiivisten osakerahastojen, kustannustehokkaiden indeksirahastojen eli ETF:ien (exchange traded funds) sekä muiden ETF:ien joukosta. Sijoittaminen maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan yhdistämällä laajasti eri markkina-alueet ja sijoitustyylit mahdollistaa laajan hajautuksen ja parantaa merkittävästi sijoitustavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä.

 

Rahaston sijoitusstrategia edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä poissulkemalla niitä (pl. indeksipohjaiset tuotteet). Rahastossa painotetaan sijoituskohteita, jotka edistävät kestävyystekijöitä tai tekevät kestäviä sijoituksia. Rahaston sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisiin kestävyystekijöitä edistäviin ja/tai artiklan 9 mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin. Näiden kohteiden valinnassa rahasto pyrkii edistämään ilmastonmuutoksen hillintää ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaisia merkittäviä ympäristö- ja yhteiskuntatekijöitä

 

Hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti tietoihin sijoituskohteiden SFDR luokittelusta, sillä SFDR 8 ja SFDR 9 sijoitustuotteiden on lähtökohtaisesti noudatettava hyvää hallintotapaa. Lisäksi voidaan hyödyntää Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoja (Global Standards Screening). Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

 

Rahaston sijoituksista vähintään kaksi kolmasosaa tehdään SFDR artiklan 8 mukaisiin kestävyystekijöitä edistäviin ja/tai artiklan 9 mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin.

 

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Rahastossa seurataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien ja kestävien sijoitusten osuutta portfoliossa. Lisäksi ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä seurantaan seuraamalla vallittuja kestävyysindikaattoreita, joita ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

g) Menetelmät

 

Rahastossa seurataan ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia edistävien ja kestävien sijoitusten osuutta portfoliossa. Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla valittujen kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit ja vertailutiedot perustuvat Sustainalytics & Morningstar -yhtiön vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Näiden lisäksi voidaan käyttää Bloombergin ja muiden kansainvälisten vastuullisuustietokantojen tietoja, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.  

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta.

 

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Rahaston sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU: taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Rahaston sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu muun muassa Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers osallistuu sijoittajakirjeisiin, joissa kannustetaan sijoituskohteita läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

 

Tälle rahastolle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä.

Liitteet

UB:n rahastot