UB Smart

UB Smart

Erikoissijoitusrahasto Monistrategiarahasto Kehittyneet markkinat

UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

UB Smart sopii sijoittajalle, joka haluaa kattavasti eri omaisuuslajeihin hajautetun salkun. Rahasto tarjoaa myös laajan maantieteellisen hajautuksen.

Tehokkaasti hajautettu salkku

Rahaston varat hajautetaan kansainvälisesti osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Reaaliomaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi metsätiloja ja muita kiinteistöjä sekä infrastruktuurisijoituksia. Sijoitukset reaaliomaisuuteen tehdään pääasiassa rahastojen kautta. Muihin sijoituskohteisiin voidaan sijoittaa joko suoraan tai esimerkiksi rahastojen tai strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen kautta.

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on aktiivisen salkunhoidon avulla saavuttaa vuosittain 5–10 %:n suuruinen tuotto.

Soveltuu erilaisiin markkinatilanteisiin

Neutraalissa allokaatiossa osake-, korko- ja reaaliomaisuussijoitusten paino on kullakin noin 1/3 rahaston arvosta. Salkunhoitaja voi kuitenkin vapaasti muuttaa omaisuusluokkien painoa markkinatilanteen mukaisesti.

UB Smartin salkunhoitotiimi hakee rahastolle tarkkaan harkitun allokaation avulla keskimäärin 5–10 prosentin suuruista vuosituottoa. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan kustannustehokkuutta ja mahdollisimman hyvää tuoton ja riskin suhdetta.
Juhani Toivonen, salkunhoitaja

UB Smart – älykäs varainhoito­rahasto

UB Smart hajauttaa sijoituksensa kolmeen eri omaisuusluokkaan. Laajan hajautuksen ja tarkkaan harkitun allokaation avulla rahasto pyrkii saavuttamaan tuottotavoitteensa maltillisella riskitasolla.

Osakkeet

 • Rahastot
 • ETF-rahastot
 • Osakeindeksilainat

Osakemarkkinat tarjoavat pitkällä aikavälillä parhaimman tuottopotentiaalin sijoitussalkkuun. Osakkeisiin sijoitettaessa tärkeitä tekijöitä ovat laaja kansainvälinen hajautus sekä oikea-aikaiset muutokset markkina-alueiden ja toimialojen painotuksissa.

Korkosijoitukset

 • Joukkovelkakirjalainat
 • Yrityslainakorit
 • Korkorahastot

Korkosijoitukset ovat olennainen osa tasapainoista sijoitussalkkua. Niiden arvonvaihtelu on tyypillisesti maltillista ja ne tarjoavat tasaista kassavirtaa. Rahasto sijoittaa varansa lähinnä pohjoismaisten yhtiöiden suoriin joukkovelkakirjalainoihin sekä kansainvälisesti hajautettuihin strukturoituihin korkosijoituksiin.

Reaaliomaisuus

 • Kiinteistösijoitusrahastot
 • Infrastruktuurirahastot
 • Metsärahastot

Reaaliomaisuus on keskeinen osa laajasti hajautettua sijoitussalkkua, sillä se tuo mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä. Reaaliomaisuussijoitukset tarjoavat vakaata kassavirtaa ja suojaavat salkkua inflaatiolta.

Laaja hajautus ja vakuuttava tuottohistoria

UB Smart -rahasto tarjoaa sijoittajalle laajasti hajautetun salkun, jonka tuotto-odotus on varsin hyvä ja riskitaso kuitenkin maltillinen. Salkku on hajautettu laajasti sekä maantieteellisesti että omaisuusluokittain ja reaaliomaisuussijoitusten avulla rahasto tavoittelee parempaa riski-tuotto-suhdetta.

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin (1).

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Rahasto pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Lisäksi rahaston tavoitteena on saada aikaan myönteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia tekemällä osa sijoituksista EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin sijoituskohteisiin. Koska rahasto on monistrategiarahasto, se voi sijoittaa kohteisiin, jotka edistävät yhtä tai useampaa seuraavista EU:n ympäristötavoitteista: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

 

Analyysin kestävyysriskeistä, kestävyystekijöiden edistämisestä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahaston salkunhoitajat Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen sekä United Bankersin ESG-tiimin tukemana. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit,
Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

(1) Jotta taloudellinen toiminta voidaan katsoa EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti ympäristön kannalta kestäväksi, sen on merkittävästi edistettävä yhtä tai useampaa EU:n taksonomia-asetuksessa määriteltyä ympäristötavoitetta, eikä toiminta saa yhden tai useamman ympäristötavoitteen edistämisen ohella aiheuttaa merkittävää haittaa muille asetuksessa mainituille ympäristötavoitteille. ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahaston sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään 20 % sijoituksistaan EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin. Näiden EU:n taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osalta rahasto ottaa huomioon seuraavat asiat:

 

 • Ei merkittävää haittaa -periaate: “Ei merkittävää haittaa” -periaatteen toteutumista rahaston sijoituskohteissa arvioidaan ennen sijoitusta globaalien ESG-tietokantojen (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) tietojen perusteella.

 • Pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kestävyystekijöihin kuvaavat indikaattorit: Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin analysoidaan kestävyysriskien analyysin yhteydessä osana due diligence -prosessia ennen investointipäätöstä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia monitoroidaan sijoituksen aikana ja niistä raportoidaan säännöllisesti rahaston raportoinnin yhteydessä. United Bankersin lähestymistapa pääasiallisiin haitallisiin vai-kutuksiin on riskiperustainen ja perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Tässä rahastossa huomioidaan seuraavat indikaattorit, sikäli kun dataa on saatavilla:

 

Taulukko 1 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

1. Kasvihuonekaasupäästöt
2. Hiilijalanjälki
3. Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaasuintensiteetti
4. Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu (exposure)
5. Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus
6. Energiankulutuksen intensiteetti ilmastovaikutukseltaan merkittävää alaa kohden
7. Toiminnat, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin
8. Päästöt veteen
9. Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä
10. YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
11. YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute
12. Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero
13. Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
14. Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, rypälepommit, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille

 

Taulukko 2 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

4. Sijoitukset yrityksiin, joilla ei ole hiilipäästöjen vähentämiseen tähtääviä aloitteita

 

Taulukko 3 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

9. Ihmisoikeuksiin liittyvien toimintaperiaatteiden puute

 

 • OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteidenmukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä. Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening), sekä due diligence -prosessien aikana sijoituskohteesta kerättyihin tietoihin. Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät, jotka voisivat aiheuttaa merkittäviä ympäristö- ja/tai yhteiskuntariskejä kyseisellä alalla. Lisäksi rahastolla on tavoitteena saada aikaan myönteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia sijoittamalla kohteisiin, jotka ovat merkittävässä määrin mukana sellaisessa taloudellisessa toiminnassa, joka luetaan EU:n taksonomialuokittelussa kestäväksi. Päätavoitteena on näin myötävaikuttaa ilmastonmuutoksen hillintään ja vihreän siirtymän toteutumiseen.

 

d) Sijoitusstrategia

 

UB Smart on monistrategiarahasto, jonka varat hajautetaan kansainvälisesti osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Rahasto tekee sijoituksia osakkeisiin, korkosijoituksiin sekä reaaliomaisuuteen. Lisätietoja sijoitusstrategiasta: UB Smart

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Rahasto tekee sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi ja pyrkii sijoittamaan kohteisiin, joiden ympäristöllinen ja yhteiskunnallinen performanssi on hyvällä tasolla relevantteihin verrokkeihin nähden.

 

Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka ovat United Bankersin poissulkulistalla. Poissulkulista on saatavilla sivulla Vastuullinen sijoittaminen.

 

Yhtiöiden hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening). Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Mikäli tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään 5 % sijoituksistaan EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin.

 

Rahaston sijoituksista 95 % edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, ja loput 5 % rahaston sijoituksista on EU-taksonomian mukaisia kestäviä sijoituksia.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Käytetyt kestävyysindikaattorit perustuvat Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin. Lisäksi kestävyystavoitteen toteutumista seurataan raportoimalla, kuinka suuri osa sijoituksista on sellaisissa taloudellisissa toiminnoissa, joita pidetään ympäristön kannalta kestävinä. Yritysten toiminnan yhdenmukaisuus EU:n luokitusjärjestelmän tavoitteiden kanssa tunnistetaan ja arvioidaan globaalien ESG-tietokantojen (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) ja sijoituskohdekohtaisten arvioiden perusteella (EU:n taksonomiakelpoisuus ja EU:n taksonomian mukaisuus).

 

g) Menetelmät

 

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla rahaston kestävyysindikaattorien kehitystä. Seurantaan käytettävät kestävyysindikaattorit ovat sijoitusten hiili-intensiteetti, hiiliriski, ESG-riski, ympäristöriskit, sosiaaliset riskit ja hallintotapaan liittyvät riskit, sekä näiden jakaumat. Lisäksi rahaston indikaattoreita ja niiden kehitystä voidaan verrata muiden vastaavien rahastojen vastaavien indikaattorien kehitykseen. Käytetyt kestävyysindikaattorit ja vertailutiedot sekä tiedot kohteiden EU:n taksonomian mukaisuudesta perustuvat Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantoihin ja analyysimenetelmiin, Bloombergin ESG-tietokantoihin sekä sijoituskohteista kerättyihin tietoihin. United Bankers seuraa vastuullisuusindikaattoreita ja raportoi niistä säännöllisesti.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin. Näiden lisäksi voidaan käyttää Bloombergin ja muiden kansainvälisten vastuullisuustietokantojen tietoja, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä sekä teettää erillisiä ESG due diligence -selvityksiä.  

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä sekä luotettavia yhteistyökumppaneita. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta sekä tietojen saatavuudesta suoraan sijoituskohteesta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille se datakattavuus jolle raportointi ja seuranta perustuu. Listaamattomien kohteiden, esimerkiksi toisten metsärahastojen osalta tiedot perustuvat kohteesta saatavilla olevaan raportointiin. Raportoinnin saatavuus ja ajantasaisuus voi vaikuttaa tietoihin.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Rahaston sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, pääasialliset haitalliset vaikutukset, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU: taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

United Bankers pyrkii myötävaikuttamaan rahaston sijoituskohteiden vastuullisuuden kehitykseen äänestämällä sijoituskohteena olevien yhtiöiden yhtiökokouksissa. Tämä on yksi tapa edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia sijoituskohteissa. ISS ESG Proxy Voting -palvelu analysoi ja äänestää rahaston sijoituskohteiden yhtiökokouksissa ISS:n kansainvälisen Sustainability Proxy Voting -ohjeiston mukaan. Äänestyksissä pyritään edistämään mm. läpinäkyvyyttä ja ilmastonmuutoksen hillintää.

 

Lisäksi rahaston sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers lähettää kaikille rahastojensa sijoituskohteille sijoittaja kirjeitä, joissa kannustetaan yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

 

Tälle rahastolle ei ole nimetty virallista vertailuarvoa.

Liitteet

UB:n rahastot