Tiedote

Tiedote

United Bankers Oyj

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 23.3.2016 kello 17:00

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset sekä omien osakkeiden hankkiminen

United Bankers Oyj:n 23.3.2016 pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 2015
  • vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2015 maksettavaksi osingoksi 2,35 euroa osaketta kohden. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2016 ja maksupäivä 5.4.2016
  • hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää.
  • hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta sekä omien osakkeiden hankkimisesta.
  • valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Timo Ronkainen, Rainer Häggblom ja Eeva Solja.

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") 23.3.2016 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2015.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,35 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 29.3.2016 ja maksupäivä 5.4.2016.

Vastuuvapaudesta päättäminen                     

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2015.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 3 000 euroa kuukaudessa eli yhteensä 36 000 euroa vuodessa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin palveluksessa, maksetaan hallituksen kokouksiin osallistumisesta kokouspalkkiota 400 euroa hallituksen kokoukselta, ja että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän.

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Timo Ronkainen, ja Rainer Häggblom. Hallituksen uudeksi jäseneksi valittiin Eeva Solja.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamien osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää yhtiön A-osakkeiden tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 300 000 yhtiön uutta tai hallussa olevaa omaa A-osaketta, mikä vastaa noin 19,9 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen ja erityisten oikeuksien antamisesta laissa mainituin edellytyksin.

Valtuutusta voidaan käyttää esimerkiksi yritysjärjestelyjen toteuttamiseen ja/tai yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen.

Hallitus valtuutettiin osakeyhtiölain sallimissa rajoissa päättämään kaikista muista osakkeiden ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä seikoista ja ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä ja valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää osakeanneista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 100 000 yhtiön oman A-osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutettiin muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä, ja se tulee saataville United Bankers Oyj:n verkkosivuille www.unitedbankers.fi 6.4.2016 mennessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen 23.3.2016 päätökset

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Johan Linderin ja varapuheenjohtajaksi Carl-Gustaf von Troilin.

Yhtiökokouksen 23.3.2016 hallitukselle antamaan valtuutukseen perustuen hallitus on järjestäytymiskokouksessaan päättänyt aloittaa omien osakkeiden hankinnan. Valtuutus koskee enintään 100 000 Yhtiön oman A-osakkeen hankkimista. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiöllä oli 22.3.2016 hallussaan 6007 kappaletta omia A-osakkeita, jotka on hankittu edellisen valtuutuksen puitteissa.

Omien osakkeiden hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä. Osakkeet hankitaan Yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsingin ylläpitämän First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuvaan markkinahintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

Omien osakkeiden hankinta voidaan aloittaa heti. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Lisätietoja antaa:

Johan Linder, hallituksen puheenjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: johan.linder@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 603 830, 09 25 380 221

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:

United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 99 henkilöä (12/2015). Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 27,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 1,7 miljardia euroa (12/2015). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet