Tiedote

Tiedote

   
United Bankers Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 22.3.2018 kello 15:00

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

United Bankers Oyj:n 22.3.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017
  • vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2017 maksettavaksi osingoksi 2,00 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.3.2018 ja maksupäivä 4.4.2018
  • hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää
  • hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat osakkeiden lukumäärän lisäämistä maksuttomalla osakeannilla ("osakesplit") sekä hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  • valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Rainer Häggblom, Lennart Robertsson, Antti Asunmaa ja Tarja Pääkkönen

             

United Bankers Oyj:n ("United Bankers", "Yhtiö") 22.3.2018 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2017

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2017.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Osingon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 2,00 euroa osaketta kohden. Osinko maksetaan yhtiön voittovaroista. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 26.3.2018 ja maksupäivä 4.4.2018.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle                 

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2017.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 30 000 euroa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin palveluksessa, maksetaan toimikaudelta 20 000 euroa, ja että matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan sekä, että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan.

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle hallituksen nykyiset jäsenet Johan Linder, Rasmus Finnilä, Carl-Gustaf von Troil, Jani Lehti, Rainer Häggblom ja Lennart Robertsson. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Antti Asunmaa ja Tarja Pääkkönen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Päätös maksuttomasta osakeannista ("osakesplit")

Päätettiin lisätä yhtiön osakkeiden lukumäärää antamalla osakkeenomistajille maksutta uusia osakkeita omistusten mukaisessa suhteessa siten, että kutakin yhtä (1) vanhaa A-osaketta kohti annetaan neljä (4) uutta A-sarjan osaketta. Uusia A-sarjan osakkeita annetaan siten yhteensä 7 620 944 kappaletta. Osakkeiden lukumäärän lisäämisen jälkeen A-sarjan osakkeita on yhteensä 9 526 180 kappaletta.

Maksuton osakeanti toteutetaan arvo-osuusjärjestelmässä eikä se vaadi osakkeenomistajilta toimenpiteitä. Oikeus osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä 26.3.2018 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajien oikeudet osakeannin rekisteröimisestä alkaen, kuitenkin siten, että uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2018 päätettävään osinkoon.

Uudet osakkeet lasketaan liikkeeseen arvo-osuusjärjestelmässä arviolta 26.3.2018 ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla arviolta 27.3.2018.

UB Real Asset Management Oy:n vähemmistöosakkaiden 20.12.2017 suunnatussa annissa merkitsemät 114 701 osaketta ja Suomen Pankkiiriliike Oy:n myyjien 31.1.2018 suunnatussa annissa merkitsemät 248 055 osaketta haetaan edellä mainitusta poiketen julkisen kaupankäynnin kohteeksi First North Finland -markkinapaikalla viimeistään 30.6.2018 mennessä, järjestelyissä sovittujen ehtojen mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus valtuutettiin päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä on alle 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä, ja että valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä, ja se tulee saataville United Bankers Oyj:n verkkosivuille www.unitedbankers.fi 5.4.2018 mennessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen 22.3.2018 päätökset

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Johan Linderin ja varapuheenjohtajaksi Lennart Robertssonin.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

Yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana toimii Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu sijoitusalan konserni. Yhtiön liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito, arvopaperinvälitys, investointipankkitoiminta ja rahastojen hallinnointi. Varainhoidossa yhtiö on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama ja konsernin palveluksessa työskentelee 107 henkilöä (12/2017). Yhtiön liikevaihto vuonna 2017 oli 25,0 miljoonaa euroa ja liikevoitto 3,6 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,3 miljardia euroa (12/2017). Yhtiö on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo Yhtiön toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers Oyj:hin osoitteessa unitedbankers.fi.

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet