Tiedote

Tiedote

   

United Bankers Oyj
Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.3.2019 kello 15:45

United Bankers Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

United Bankers Oyj:n 20.3.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous:

  • vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle
  • vahvisti tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 maksettavaksi varojenjakona 0,41 euroa osaketta kohden. Tästä osinkona jaetaan 0,21 euroa osakkeelta yhtiön voittovaroista ja 0,20 euroa osakkeelta jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjaon täsmäytyspäivä on 22.3.2019 ja maksupäivä 29.3.2019
  • hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valintoja ja palkkioita sekä hallituksen jäsenten lukumäärää
  • hyväksyi ehdotuksen koskien hallituksen jäsenten oikeutta osallistua hallituksen suunnittelemaan henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään
  • hyväksyi ehdotukset, jotka koskivat hallituksen valtuuttamista päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
  • valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Johan Linder, Antti Asunmaa, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Jani Lehti, Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Carl-Gustaf von Troil

United Bankers Oyj:n 20.3.2019 Helsingissä pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin seuraavasti:

Tilinpäätöksen vahvistaminen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018

Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta 2018.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja varojenjaosta päättäminen

Varojenjaon määräksi päätettiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,41 euroa osaketta kohden. Tästä osinkona jaetaan 0,21 euroa osakkeelta yhtiön voittovaroista ja 0,20 euroa osakkeelta jaetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta. Varojenjaon täsmäytyspäivä on 22.3.2019 ja maksupäivä 29.3.2019.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle                 

Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Päätettiin, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkioita seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvältä toimikaudelta 30 000 euroa.

Päätettiin, että hallituksen jäsenelle, joka ei työskentele UB-konsernin palveluksessa, maksetaan toimikaudelta 20 000 euroa, ja että matkustuskustannukset korvataan yhtiön matkustuspolitiikan mukaan sekä, että hallituksen jäsenelle, joka työskentelee UB-konsernin palveluksessa, ei makseta palkkiota.

Lisäosakejärjestelmä

Hallituksen palkitsemistoimikunta oli lisäksi ehdottanut yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten oikeudesta osallistua hallituksen suunnittelemaan henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään soveltuvin osin samoin ehdoin kuin yhtiön henkilökunta. Hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotukset koskevat vain niitä hallituksen jäseniä, jotka eivät työskentele United Bankers -konsernin palveluksessa.

Hallitus suunnittelee yhtiökokouksen 8.1.2018 antaman valtuutuksen nojalla henkilöstöantia, jossa tarjotaan United Bankers -konsernin henkilöstön merkittäväksi yhtiön uusia osakkeita. Henkilöstöannin tarkoituksena on sitouttaa henkilökunta ja hallituksen jäsenet yhtiöön sekä kannustaa heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita. Osakkeen alustava merkintähinta on A-sarjan osakkeen vallitseva kurssi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North -markkinapaikalla hallituksen määrittämällä toteutushetkellä vähennettynä enintään kymmenellä prosentilla.

Henkilöstöantiin liittyy lisäosakejärjestelmä, jossa henkilöstöantiin osallistuvalla henkilöllä on mahdollisuus saada vastikkeetta lisäosakkeita hallituksen määrittämän vähintään kolmen vuoden sitouttamisjakson kuluttua ja hallituksen määrittämässä suhteessa henkilöstöannissa hyväksyttyyn osakemerkintään.

Hallituksen jäsenen henkilöstöannin merkinnästä ja lisäosakejärjestelmästä tulevan bruttomääräisen edun suuruus merkintöjen hyväksymispäivänä on enintään 60 000 euroa.

Päätettiin hyväksyä hallituksen palkitsemistoimikunnan ehdotus koskien hallituksen oikeutta osallistua hallituksen suunnittelemaan henkilöstöantiin ja lisäosakejärjestelmään.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan (8).

Hallituksen jäseniksi valittiin seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun päättyvälle toimikaudelle Johan Linder, Antti Asunmaa, Rasmus Finnilä, Rainer Häggblom, Jani Lehti,  Tarja Pääkkönen, Lennart Robertsson ja Carl-Gustaf von Troil.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Oy Tuokko Ltd, joka on ilmoittanut nimeävänsä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Janne Elon, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 500 000 yhtiön oman A-sarjan osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Ehdotettu osakemäärä on varsinaisen yhtiökokouksen päivämääränä noin 5,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Hallitus valtuutetaan muutoin päättämään hankinnan kaikista ehdoista mukaan lukien sen, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia suunnatusti tai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.

A-osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on osakkeiden hankintapäivänä First North Finland -markkinapaikan kaupankäynnissä muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yrityskauppojen tai muiden järjestelyiden rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön osakepohjaisen kannustinjärjestelmän toteuttamiseen, tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perustultua.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti, kuitenkin enintään 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä. Valtuutus korvaa hallitukselle aikaisemmin annetut valtuutukset päättää omien osakkeiden hankkimisesta.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja yhtiökokouksen päätöksistä julkaistaan suomenkielisenä, ja se tulee saataville United Bankers Oyj:n verkkosivuille www.unitedbankers.fi 3.4.2019 mennessä.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen 20.3.2019 päätökset

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Johan Linderin ja varapuheenjohtajaksi Lennart Robertssonin.

Lisätietoja antaa:

Patrick Anderson, toimitusjohtaja, United Bankers Oyj
Sähköposti: patrick.anderson@unitedbankers.fi
Puhelin: 0400 244 544, 09 25 380 236

United Bankers Oyj:n hyväksyttynä neuvonantajana toimii Oaklins Merasco Oy, puhelin: 09 6129 670.

United Bankers lyhyesti:
United Bankers Oyj on suomalainen, vuonna 1986 perustettu varainhoidon ja sijoitusmarkkinoiden asiantuntija. United Bankersin liiketoiminta-alueisiin kuuluvat varainhoito ja pääomamarkkinapalvelut. Varainhoidossa konserni on erikoistunut reaaliomaisuussijoittamiseen. United Bankers Oyj on pääasiassa avainhenkilöidensä omistama, ja konsernin palveluksessa työskentelee 130 työntekijää (FTE) sekä 34 asiamiestä (2018). United Bankers -konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 33,7 miljoonaa euroa ja käyttökate 7,3 miljoonaa euroa. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 2,9 miljardia euroa (2018). United Bankers Oyj on ollut listattuna First North Finland -markkinapaikalla marraskuusta 2014 lähtien. Finanssivalvonta valvoo konsernin yhtiöiden toimintaa. Tutustu tarkemmin United Bankers -konserniin osoitteessa www.unitedbankers.fi.

Jaa facebookissa Jaa Linkedinissä Tweet