UB Amerikka

UB Amerikka

Sijoitusrahasto Osakerahasto Kehittyneet markkinat

UB Amerikka sijoittaa Yhdysvaltojen osakemarkkinoille. Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Rahasto sijoittaa laajasti Yhdysvaltain osakemarkkinoille

Rahasto sijoittaa laajasti Yhdysvaltain osakemarkkinoille siten, että vähintään puolet osakeriskistä on hajautettu S&P 500 -indeksiin ja loput esimerkiksi S&P 400 MidCap ja Nasdaq-100 -indekseihin. Rahasto ottaa pääosan osakeriskistään indeksifutuureilla, mutta voi sääntöjensä puitteissa sijoittaa rajoitetusti myös käytettävien indeksien etf- ja indeksirahastoihin. Rahasto kiinnittää sijoitusstrategiassaan huomiota myös vastuullisuuteen. Rahasto käyttääkin kattavasti ESG-näkökulmat huomioon ottavia rinnakkaisindeksejä. ESG-asioilla tarkoitetaan ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hyvän hallintotavan huomioon ottamista kohdeyhtiöissä.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa tuotto, joka pitkällä aikavälillä ylittää Yhdysvaltojen osakemarkkinoiden tuoton. Rahaston käteiset varat sijoitetaan pääasiassa suoraan tai välillisesti USD-määräisiin korkosijoituksiin ja korkoa tuottaviin arvopapereihin, kuten yritysten sekä valtioiden ja muiden julkisyhteisöjen joukkolainoihin ja yritysten vaihtovelkakirjalainoihin.

 

Ei vertailuindeksiä

Rahastolla ei ole vertailuindeksiä, joten eri toimialojen osuutta sijoituksista voidaan aktiivisesti nostaa tai laskea. Rahastolla on näin mahdollisuus reagoida markkinoiden paikallisiin muutoksiin.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: artikla 6, rahasto huomioi kestävyysriskit


Rahasto ottaa huomioon sijoitustoiminnassaan kestävyysriskit sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Rahasto pyrkii sijoittamaan niin sanottuihin ESG-indekseihin, joihin kuuluu ainoastaan kestävyysriskien perusteella hyviksi luokiteltuja sijoituskohteita. Tarkemmat kestävyyskriteerit määrittyvät kulloinkin käytettävän indeksin mukaan. Sijoittaessaan indekseihin rahaston ei ole mahdollista sulkea pois indekseihin kuuluvia yksittäisiä sijoituskohteita.

 

Kestävyysriskien analyysin tekevät rahaston salkunhoitajat Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen sekä UB:n vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana.

 

Rahaston vastuullisuudesta ja kestävyysriskeistä raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla.
Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.


*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit,
Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin.
Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

Lue lisää UB:n vastuullisesta sijoittamisesta:
https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 4, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.