UB Global

UB Global

Specialplaceringsfond Aktiefond Utvecklade och tillväxtmarknader

UB Global kombinerar i sin placeringspolitik aktiv placering och indexplacering.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

UB Global-fonden lämpar sig för investerare som vill placera diversifierat på den internationella aktiemarknaden.
Patrik Haglund, privatbankir

Fondens placeringsmål

UB Global är en aktiefond med en placeringsstrategi som kombinerar aktiv placering och indexplacering. Portföljförvaltningsteamet väljer de bästa placeringarna för portföljen enligt den aktuella marknads- och konjunktursituationen. Dessa kan vara aktiva aktiefonder, kostnadseffektiva indexfonder dvs ETF:er (exchange traded funds) och andra ETF:er som representerar olika geografiska områden och sektorer. Fonden placerar inte sina tillgångar på indexbasis, utan kan aktivt öka eller minska andelen av sina placeringar i olika marknadsregioner och sektorer. Fonden kan investera sina tillgångar utan geografiska eller sektorbegränsningar som gäller för aktiefonder.

Placeringsstrategi

Fondens mål är att på lång sikt uppnå en avkastning som motsvarar eller överträffar utvecklingen på den globala aktiemarknaden, men med en lägre eller samma risknivå. Placeringar på den globala aktiemarknaden genom en bred kombinering av marknadssektorer och placeringsstilar möjliggör en bred diversifiering och förbättrar avsevärt sannolikheten för att uppnå fondens placeringsmål. Fondens avkastning bestäms av fluktuationerna i värdet på de värdepapper som fonden investerar i. Avkastningen återinvesteras. Fonden har inget jämförelseindex. UB Global-fonden lämpar sig för investerare som vill placera diversifierat på den internationella aktiemarknaden.

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, fonden främjar hållbarhetsfaktorer

 

Fonden prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer enligt artikel 8 i SFDR, och/eller hållbara investeringar enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar förvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt. Dessutom förutsätts det att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Analysen görs av United Bankers portföljförvaltare och allokeringsteam med hjälp av Sustainalytics och Morningstars ESG-databaser och med stöd av United Bankers ESG-team. Förvaltningsstrategin iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande (med undantag av indexbaserade produkter). Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

Fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker rapporteras regelbundet. Fonden har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.

 

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

Fonden prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer enligt artikel 8 i SFDR, och/eller hållbara investeringar enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar förvaltningsstrategin efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer, som hänför sig till respektive investeringsobjekt och som kan medföra betydande miljö- och/eller samhällsansvarsrisker inom branschen i fråga. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

d) Investeringsstrategi

 

Fonden är en aktiefond och i dess investeringsstrategi kombineras aktiv investering och indexinvestering. Förvaltningsteamet väljer de optimala investeringsobjekten för portföljen baserat på den rådande marknads- och ekonomiska situationen. Urval kan göras bland aktiva aktiefonder, kostnadseffektiva indexfonder, d.v.s. ETF:s (exchange traded funds), samt andra ETF:s. Dessa kan representera olika geografiska områden och branscher. Investering i den globala aktiemarknaden, genom att brett kombinera olika marknadsområden och investeringsstilar, möjliggör en bred diversifiering och förbättrar avsevärt sannolikheten att uppnå investeringsmålen.

 

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer och genom att utesluta dem (med undantag av indexbaserade produkter). Fonden prioriterar investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer eller gör hållbara investeringar. Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer enligt artikel 8 i SFDR, och/eller hållbara investeringar enligt artikel 9 i SFDR. Vid valet av dessa objekt strävar fonden efter att bidra till begränsningen av klimatförändringarna och främja betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt.

 

Bolagens praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering baserar sig i första hand på investeringsobjektens SFDR-klassificering, eftersom investeringsobjekt enligt SFDR 8 och SFDR 9 i regel ska följa praxis för god styrning. Dessutom kan Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening) utnyttjas. Fonden investerar inte i objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner.

 

e) Andel av investeringar

 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar. 

 

Minst två tredjedelar av strategins investeringar görs i investeringsobjekt som främjar hållbarhetsfaktorer enligt artikel 8 i SFDR, och/eller hållbara investeringar enligt artikel 9 i SFDR.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

I fonden övervakas andelen investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt hållbara investeringar. De hållbarhetsindikatorer som används för att övervaka de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem. 

 

g) Metoder

 

I fonden övervakas andelen investeringar som främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt hållbara investeringar. För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av fondens hållbarhetsindikatorer. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna och referensuppgifterna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem. 

 

h) Datakällor och databehandling

 

Data för analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper inhämtas i första hand från Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. Utöver dessa kan fonden använda data från Bloomberg och andra internationella hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts. 

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.  

 

j) Due diligence

 

I fråga om fondens investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa konsekvenser, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence. 

 

k) Strategier för engagemang

 

United Bankers strävar efter att bidra till ökad ansvarsfullhet i fondens investeringsobjekt. Fondens investeringar är delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete till den del som de hör till målgrupperna för olika initiativ för samverkan. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers till alla investeringsobjekt i sina fonder skickar investerarbrev, där företagen uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna fond har inget officiellt index valts som referensvärde.

 

 

Bilagor

UB:s fonder