UB Förnybar Energi

UB Förnybar Energi

Specialplaceringsfond Infrastruktursfond Utvecklade marknader

Specialplaceringsfond UB Förnybar Energi erbjuder möjlighet att investera i den växande marknad som uppstått i och med energiomställningen och den gröna omställningen.

Genom UB Förnybar Energi har investeraren möjlighet att dra nytta av en starkt växande bransch och samtidigt öka andelen investeringar som främjar en hållbar utveckling i sin investeringsportfölj. Fondens tillgångar investeras i hållbara investeringar som har ett klimatmål.

 

iNVESTERINGAR I FÖRNYBAR ENERGI

Tillgångarna i fonden UB Förnybar Energi investeras huvudsakligen i utvecklingsprojekt för förnybar energi och kraftverk för förnybar energi, såsom vind- och solkraftverk, belägna i Europa. Dessutom kan fonden investera i infrastruktur som stöder fondens investeringsobjekt eller produktion, överföring och lagring av energi i allmänhet samt i vätgasindustri.

För vem lämpar sig fonden

Fonden lämpar sig för investerare som önskar investera i utvecklingsprojekt för och produktion av förnybar energi samt i verksamhet som främjar den gröna omställningen. Investeraren eftersträvar avkastning genom utvecklingsprojektens värdeökning och de intäkter som erhålls via energiförsäljning. Fonden kan också investera i infraprojekt som främjar tillväxten av förnybar energi. Ersättningarna för användningen av dessa kan öka fondens avkastning. Fonden stöder också investeringsportföljens diversifiering och avkastningspotential. Investeringarna i förnybar energi korrelerar endast i liten utsträckning med värdefluktuationerna på aktie- och ränteinvesteringar.

fondens mål och placeringsinriktning

Fondens mål är att uppnå en årlig avkastning på i genomsnitt 6–9 procent på lång sikt. Fondens avkastning baserar sig på investeringsobjektens värdeökning, intäkter som erhålls genom försäljning av den energi som kraftverken producerar samt värdeökningen i fondens övriga investeringsobjekt eller intäkter som erhålls från dem. Dessutom kan fonden sälja sina investeringsobjekt. Fondens avkastning återinvesteras. Fonden har inget jämförelseindex.

 

Fonden UB Förnybar Energi har som mål att göra långfristiga investeringar i projekt för och produktion av förnybar energi. Fonden samarbetar också med United Bankers övriga fonder. Exempelvis hänför sig fondens egna utvecklingsprojekt huvudsakligen till de områden som ägs av United Bankers skogsfonder.

 

InderesTV Salkunhoitajat | Markkinoilla tuulee – UB Förnybar Energi

 

Det behövs mer vindkraft i Finland, men den måste fördelas jämnare geografiskt. UB:s Heikki Kauppinen och Staffan Söderholm berättar om det aktuella läget på energimarknaden och om utvecklings- och investeringsplanerna för vindkraftsprojekt i UB Förnybar Energi-fonden.

 

 

Fördelarna med fonden UB Förnybar Energi:

Investeringar i en växande bransch:

  • Efterfrågan på förnybar energi kommer att mångdubblas i framtiden i och med att samhällena och industrin elektrifieras samt genom uppkomsten av nya energiintensiva branscher
  • Vind- och solkraft står för den största andelen av ökningen i den totala energiproduktionen
  • Samhällenas elektrifiering har en central roll när det gäller att begränsa klimatförändringarna.

Investeringar mångsidigt i förnybar energi:

  • Vindkraft
  • Solkraft
  • Lagring av energi
  • Vätgasindustri

Geografisk diversifiering:

  • Huvudvikten i investeringarna ligger på Norden och Baltikum
  • Fonden kan investera inom hela Europa.
Fondens portföljförvaltningsteam är mycket yrkeskunnigt och engagerat. Vårt team har lång erfarenhet av projektutveckling, finansiering och energibranschen.
Staffan Söderholm, portföljförvaltare, UB Förnybar Energi

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens R-serie är 5 000 euro. Fonden kan tecknas två gånger om året, den sista bankdagen i juni och december. Teckningsordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 18.00.

 

Teckningsavgift

Teckning 5 000–99 999 euro, avgift 2 %
Teckning 100 000–499 999 euro, avgift 1,5 %
Teckning minst 500 000 euro, avgift 1 %

 

Fondandelar kan lösas in två gånger om året, den sista bankdagen i juni och december. Inlösenordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 18.00 den inlösendag som föregår den önskade inlösendagen. Inlösenordern bör således göras minst sex månader innan den önskade inlösendagen.

 

Inlösenavgift

Placeringstid under 2 år, avgift 5 %
Placeringstid 2–3 år, avgift 4 %
Placeringstid 3–4 år, avgift 3 %
Placeringstid över 4–5 år, avgift 2 %
Placeringstid över 5 år, avgift 1 %

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp-dokumentet.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

 

 

a) Sammanfattning


SFDR-klassificering*: artikel 9, fonden har hållbar investering som mål. Fonden gör 80 % av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt enligt EU-taxonomin.

 

Fonden bidrar till att begränsa klimatförändringarna genom att finansiera projekt för förnybar energi. Fonden investerar i utvecklingsprojekt med fokus på produktion av förnybar energi, kraftverk som producerar förnybar energi, enheter för produktion och förädling av vätgas, lagring och överföring av energi samt infrastrukturprojekt som stöder dessa. Fondens investeringar i produktion av förnybar energi, framför allt i vindkraft och solenergi, bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Fondens investeringar bidrar till EU:s mål för begränsning av klimatförändringar. Dessutom stöder fondens strategi flera av FN:s mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7: Hållbar energi för alla, samt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

Fondens investeringar hänförs till hållbara, taxonomiförenliga projekt för förnybar energi, varvid de bidrar till att begränsa klimatförändringarna och ligger i linje med uppnåendet av målen i Parisavtalet. Fonden gör hållbara investeringar enligt SFDR-förordningen (EU) 2019/2088 och taxonomiförordningen (EU) 2020/852. Fondens strategi är att investera i ekonomisk verksamhet som gör det möjligt att minska eller undvika utsläpp i enlighet med artikel 9.3 i SFDR-förordningen.


Fondens portföljförvaltare analyserar hållbarhetsrisker och hållbara investeringar med stöd av United Bankers ESG-team. I analysen och uppföljningen av fonden utnyttjas bl.a. due diligence-utredningar, globala ESG-databaser, specialister och objektspecifik information. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive United Bankers allmänna principer för uteslutande.


För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och andel för hållbara investeringar enligt EU-taxonomin redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.

 


b) Betydande skada orsakas inte för målet för hållbar investering


I fondens investeringar beaktas principen om att ”inte orsaka någon betydande skada”. Huruvida principen uppfylls i fondens investeringsobjekt bedöms före investeringen under objektspecifika due diligence-utredningar med hjälp av de kriterier för att ”inte orsaka någon betydande skada” som i EU-taxonomin fastställts för respektive ekonomiska verksamhet och/eller andra relevanta riktlinjer. Av investeringsobjekten förutsätts bl.a. omfattande bedömningar av miljökonsekvenser och ändamålsenliga miljötillstånd i enlighet med gällande bestämmelser. Dessutom kan man utnyttja globala ESG-databaser (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) och data om PAI-indikatorer, expertberäkningar, upplysningar som investeringsobjekten publicerat om sig själva samt data som i övrigt samlats in om investeringsobjekten.


• De huvudsakliga negativa konsekvenserna bedöms i samband med analysen av hållbarhetsrisker som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Huvudsakliga negativa konsekvenser övervakas under investeringen och rapporteras regelbundet i samband med fondens rapportering. United Bankers har en riskbaserad approach till huvudsakliga negativa konsekvenser som bygger på uppgifter i hållbarhetsdatabaser samt på uppgifter som i övrigt insamlats om investeringsobjekten. För noterade objekt används uppgifter i Sustainalytics & Morningstars hållbarhetsdatabaser. För onoterade investeringsobjekt strävar man efter att samla in de uppgifter som behövs under due diligence-processen före investeringen i det aktuella objektet och uppgifterna uppdateras regelbundet under investeringen. Huvudsakliga negativa konsekvenser bedöms och beaktas till den del som uppgifter finns att tillgå och indikatorerna lämpar sig för respektive investeringsobjekt. I denna fond beaktas följande indikatorer, i den mån data finns att tillgå och indikatorerna lämpar sig för tillgångsslaget i fråga:


Tabell 1 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt
1. Utsläpp av växthusgaser
2. Koldioxidavtryck
3. Investeringsobjektens växthusgasintensitet
4. Exponering mot företag som är verksamma inom sektorn för fossila bränslen (exposure)
5. Andel av icke-förnybar energiförbrukning och energiproduktion
6. Energiförbrukningsintensitet per sektor med stor klimatpåverkan
7. Verksamhet som negativt påverkar områden med känslig biologisk mångfald
8. Utsläpp till vatten
9. Farligt avfall och radioaktivt avfall
10. Brott mot FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
11. Inga processer och efterlevnadsmekanismer för att övervaka efterlevnaden av FN:s globala överenskommelse och OECD:s riktlinjer för multinationella företag
12. Ojusterad löneklyfta mellan könen
13. Jämnare könsfördelning i styrelserna
14. Exponering mot kontroversiella vapen (antipersonella minor, klusterammunition, kemiska vapen och biologiska vapen)

 

Tabell 2 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt
4. Investeringar i företag utan initiativ för minskning av koldioxidutsläpp

 

Tabell 3 Indikatorer som gäller för investeringar i investeringsobjekt
9. Ingen policy för mänskliga rättigheter

 

• Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering av noterade objekt bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening). I fråga om onoterade objekt bygger analysen på data som insamlats om objektet under due diligence-processen och på uppföljningsdata.
Fonden investerar inte i bolag eller objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på investeringsobjektet för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

c) Den finansiella produktens mål för hållbar investering

 

Fonden har som mål att göra hållbara investeringar och bidra till att begränsa klimatförändringarna. Fondens investeringar strävar efter att begränsa klimatförändringarna genom att finansiera projekt för förnybar energi. Fonden investerar i utvecklingsprojekt med fokus på produktion av förnybar energi, kraftverk som producerar förnybar energi, enheter för produktion och förädling av vätgas, lagring och överföring av energi samt infrastrukturprojekt som stöder dessa. Fondens hållbarhetsmål är att göra investeringar som bidrar till EU:s mål för begränsning av klimatförändringar. Fondens investeringar i produktion av förnybar energi, framför allt i vindkraft och solenergi bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Dessutom stöder fondens strategi flera av FN:s mål för hållbar utveckling, framför allt mål 7: Hållbar energi för alla, samt mål 13: Bekämpa klimatförändringarna.

 

För fonden finns inte att få ett EU-referensvärde för klimatomställning eller för anpassning till Parisavtalet enligt förordning (EU) 2016/1011. Fonden gör hållbara investeringar enligt SFDR-förordningen (EU) 2019/2088 och taxonomiförordningen (EU) 2020/852. Fondens taxonomiförenliga hållbarhetsmål är att begränsa klimatförändringar och investeringarna hänförs till hållbara investeringar enligt taxonomin, varvid de ligger i linje med uppnåendet av målen i Parisavtalet. Fondens strategi är att investera enbart i ekonomisk verksamhet som gör det möjligt att minska eller undvika utsläpp i enlighet med artikel 9.3 i SFDR-förordningen.

 

d) Investeringsstrategi

 

Fonden gör långfristiga direkta och indirekta investeringar i utvecklingsprojekt och kraftverk för förnybar energi (exempelvis vindkraft och solkraft) omfattande hela värdekedjan, dvs. från uppstarten av s.k. greenfield-utvecklingsprojekt till förvärv av kraftverk i drift och försäljning av energi. Fonden kan också göra direkta och indirekta investeringar som gynnar fondens egna investeringsobjekt eller i övrigt produktion av förnybar energi, överföring av energi och lagring av energi, eller som hänför sig till enheter för produktion och förädling av vätgas samt alla andra objekt relaterade till grön energi och verksamheter som understöder dessa branscher. Fonden investerar i objekt i Europa på så sätt att huvudvikten ligger på de nordiska länderna och länderna i Östersjöområdet. Fonden kan investera högst 10 % av GAV i objekt utanför Europa. Mer information om investeringsstrategin: UB Förnybar Energi

Vid valet av fondens investeringsobjekt säkerställs att investeringsobjekten i enlighet med fondens mål bidrar till att begränsa klimatförändringarna. Fonden investerar i miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter, omställningsverksamheter eller möjliggörande ekonomiska verksamheter som uppfyller kriterierna enligt EU:s taxonomiförordning. Av de investeringar som görs för att uppnå fondens mål för hållbar investering förutsätts att de bidrar till att begränsa klimatförändringarna, är förenliga med kriterierna för begränsning av klimatförändringar enligt EU-taxonomin samt uppfyller kriterierna för att ”inte orsaka någon betydande skada” och de sociala minimikrav som fastställts för respektive ekonomisk verksamhet.

 

Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering av noterade objekt bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening). I fråga om onoterade objekt bygger analysen på data som insamlats om objektet under due diligence-processen och på uppföljningsdata. Fonden investerar inte i bolag eller objekt som bryter mot ovannämnda normer och konventioner.
Fonden investerar inte i objekt som finns på United Bankers uteslutningslista. Uteslutningslistan finns på adressen https://www.unitedbankers.fi/sv/ansvarsfullhet/ansvarsfulla-investeringar/.

 

e) Andel av investeringar

Fonden gör hållbara investeringar enligt SFDR-förordningen (EU) 2019/2088 och taxonomiförordningen (EU) 2020/852. Fondens strategi är att investera i ekonomisk verksamhet som gör det möjligt att minska eller undvika utsläpp i enlighet med artikel 9.3 i SFDR-förordningen.

 

I den planerade allokeringen av tillgångarna görs minst 80 % av investeringarna i hållbara ekonomiska verksamheter som har ett miljömål enligt EU-taxonomin och som ligger i linje med uppnåendet av målen i Parisavtalet. Fondens investeringar omfattas av kriterier för uteslutning av investeringar, val av investeringsobjekt som görs utifrån investeringarnas hållbarhet samt krav på att iaktta principen om att ”inte orsaka någon betydande skada” och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner.

 

Fondens investeringar som klassificeras som inte hållbara omfattar investeringar av fondens kontanta medel eller motsvarande.

 

f) Övervakning av mål för hållbar investering

 

Uppnåendet av fondens mål för hållbar investering mäts med hållbarhetsindikatorer som beskriver uppfyllandet av fondens hållbarhetsmål. För uppnåendet av målen redogörs i fondens rapportering. Fondens investeringar i förnybar energi bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och därigenom till att begränsa klimatförändringar. I fondens rapportering redogörs bl.a. för produktionskapaciteten för förnybar energi (MW), mängden producerad förnybar energi (MWh) och mängden utsläpp som undvikits (avoided emissions) (tCO2e) samt andelen investeringar förenliga med EU-taxonomin. Utöver dessa kan fonden också rapportera andra indikatorer som beskriver effekterna av investeringsobjekten.


g) Metoder

 

Uppnåendet av fondens mål för hållbar investering mäts med hållbarhetsindikatorer som beskriver uppfyllandet av fondens hållbarhetsmål. Valet av investeringsobjekt och hållbarhetsindikatorer för fondens portfölj bygger på bästa internationella praxis inom påverkansinvestering som fastställs i principerna Operation Principles for Impact Management (OPIM) och i rekommendationerna och metoderna IRIS+ för mätning av investeringarnas påverkan. Data för hållbarhetsindikatorerna samlas i första hand in direkt av investeringsobjekten och vid behov används för att ta fram data utredningar enligt bästa internationella praxis. Vid beräkningen av indikatorerna användas bästa internationella metoder, såsom principerna i GHG-protokollet och PCAF:s standarder för beräkning av finansbranschens koldioxidavtryck.

 

Viktiga indikatorer för denna fond är produktionskapaciteten för förnybar energi (MW), mängden producerad förnybar energi (MWh) och mängden utsläpp som undvikits (avoided emissions) (tCO2e), dvs. uppskattningen av hur mycket fossil energi och koldioxidutsläpp från den som ersätts av den förnybara energi som fondens investeringsobjekt producerar. Utöver dessa kan fonden också rapportera andra indikatorer som beskriver effekterna av investeringsobjekten.

 

h) Datakällor och databehandling

 

Analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper baserar sig i första hand på data som insamlats om objekten och i mån av möjlighet på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser samt på data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers samt ESG-tjänsteleverantörernas och samarbetspartnernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används välrenommerade databaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser kan basera sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerad data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts.

 

i) Begränsningar för metoder och data


Metoderna och datakällorna för beräkning och bedömning av investeringarnas klimatpåverkan utvecklas kontinuerligt. Fonden strävar efter att följa bästa internationella praxis. Främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper kan endast bedömas utifrån tillgängliga data och med vid var tid tillgängliga metoder. Både uppdateringen av uppgifter och utvecklingen av metoder kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data, datakällor och metoder som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.

 

j) Due diligence

 

I fråga om fondens investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa konsekvenser, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence.

 

k) Strategier för engagemang

 

Fonden utövar inflytande på sina investeringar i egenskap av en aktiv ägare bl.a. genom att själv utveckla projekt för förnybar energi och genom att agera som en aktiv ägare i sina övriga investeringsobjekt. Dessutom är fonden delaktig i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete i den mån som fondens investeringsobjekt lämpar sig för målgrupperna för åtgärderna. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers bl.a. uppmuntrar företagen till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Uppnåendet av målet för hållbar investering

 

Fonden har som mål att begränsa klimatförändringarna genom att investera i projekt för förnybar energi som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser. Av denna anledning har fonden inget jämförelseindex, och för fonden finns heller inte att få ett EU-referensvärde för klimatomställning enligt förordning (EU) 2016/1011 artikel 3.1 led 23a eller ett EU-referensvärde för anpassning till Parisavtalet enligt artikel 3.1 led 23b i samma förordning. Överensstämmelsen med klimatmålen i Parisavtalet säkerställs i denna fond på så sätt att fondens hållbara investeringar uppfyller kriterierna för skogsvård och begränsning av klimatförändringar enligt EU-taxonomin.

Bilagor

UB:s fonder