Fastighetsaktier

UB:s fastighetsaktiefonder

Genom fastighetsaktiefonderna har investeraren möjlighet att dra nytta av den stabila kassaflödesavkastning som är typisk för fastighetsmarknaden samt fastigheternas eventuella värdeökning.
Tomi Suominen, portföljförvaltare, realtillgångar

Ett smidigt sätt att placera i fastigheter globalt

Börsnoterade fastighetsplaceringsbolag erbjuder möjlighet att placera i olika typer av fastigheter världen över. Internationella börslistade fastighetsplaceringsbolag äger en mångfald olika fastighetsobjekt: skyskrapor på Manhattan och små butiker i gatuplan i West End i London, shoppingcentrum i metropolerna i Asien och köpcentrum som betjänar den lokala befolkningen i Tyskland. Bostäder från Kalifornien via Europa till Tokyo. Industri- och logistikfastigheter på alla kontinenter – och naturligtvis datacenter som bildar kärnan i den globala digitala ekonomin.

 

UB:s fastighetsaktiefonder placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag världen över. Merparten av fondernas investeringar är allokerade till fastighetsplaceringsbolag med REIT-status, som under vissa förutsättningar är befriade från bolagsskatt och som delar ut merparten av sina vinster i form av utdelningar till aktieägarna. I flera länder reglerar REIT-lagstiftningen även hur mycket främmande kapital som får innehas av bolagen. Genom dessa fonder har investeraren möjlighet att dra nytta av fondens för fastighetsmarknaden typiskt stabila kassaflödesavkastning samt fastigheternas eventuella värdeökning.

 

UB Global Fastighetsaktie

Fondens tillgångar placeras globalt huvudsakligen i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag. De nordamerikanska länderna bildar en betydande ekonomisk region och dessa länders andel i fonden är typiskt stor. Cirka hälften av fondens tillgångar är emellertid allokerade till Europa och Asien.

 

Läs mer » | Teckna »

UB Europa Fastighetsaktie

Fondens tillgångar placeras i aktier i europeiska börsnoterade fastighetsplaceringsbolag. De västeuropeiska länderna och Storbritannien bildar typiskt en betydande del av fondens allokering. Dessutom utgör nordiska fastighetsplaceringsbolag en fast del av portföljens kärnplaceringar. Andelen för den börsnoterade fastighetsmarknaden i de syd- och östeuropeiska länderna i fondens allokering är låg.

 

Läs mer » | Teckna »

UB Asia Fastighetsaktie

Fondens tillgångar placeras i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag i Asien och Stillahavsområdet. Cirka hälften av fondens allokering hänför sig typiskt till de mest utvecklade länderna i området (Japan, Australien, Singapore och Hong Kong). På motsvarande sätt hänför sig cirka hälften av allokeringen till tillväxtmarknaderna i Asien.

 

Läs mer » | Teckna »

UB Nordamerika Fastighetsaktie

Fondens tillgångar placeras i aktier i nordamerikanska börsnoterade fastighetsplaceringsbolag. Den geografiska allokeringen utgörs av OECD-staterna USA, Kanada och Mexiko. Merparten av tillgångarna har placerats på den amerikanska marknaden, men t.ex. de kanadensiska bolagens andel i portföljen har varit cirka 10 procent.

 

Bekanta dig med vårt mångsidiga fondsortiment »

 

Fråga mer av våra experter, tfn 09 2538 0320 eller
e-post placera@unitedbankers.fi

 

 

Före ett placeringsbeslut ska investeraren ta del av fondmaterialet, som finns att få från UB Kapitalförvaltning. Fondplacering är alltid förenat med ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan öka eller minska i värde och den målsatta avkastningen för fonden uppnås inte nödvändigtvis. Vid beräkningen av den målsatta avkastningen har fondens tecknings- och inlösenavgift inte beaktats. Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab. De upplysningar och den information som presenteras på denna sida baserar sig på källor som UB anser vara tillförlitliga och på UB:s egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och UB kan ändra sin uppfattning eller marknadssyn utan separat meddelande.