Förvaltning

Förvaltning

United Bankers Abp eftersträvar att med hjälp av sitt förvaltnings- och styrningssystem säkerställa att dess verksamhet är tillförlitligt ordnad och öppen. United Bankers förvaltnings- och styrningssystem beskrivs i bolagets anvisning Förvaltningsprinciper och informationsförfarande som godkänts av bolagets styrelse.


United Bankers koncernen omfattar utöver moderbolaget United Bankers Abp även fyra dotterbolag. Två placeringstjänstföretag, UB Kapitalförvaltning Ab och UB Corporate Finance Ab, fondbolaget UB Fondbolag Ab och UB Nordic Forest Management Ab, som erbjuder lösningar för skogsplaceringar.


Bolaget har en av styrelsen godkänd strategi utifrån vilken bolagets affärsverksamhet utvecklas och av styrelsen godkända verksamhetsprinciper gällande exempelvis bolagets riskhantering, compliance-verksamhet och interna kontroll. Utöver dessa har bolaget en avsevärd mängd övriga interna instruktioner som lagen kräver.


I syfte att försäkra sig om att kraven på tillförlitlighet och kompetens hos ledningen uppfylls, utförs alltid före det slutliga valet av medlemmar till bolagets styrelse eller medlemmar till ledningsgruppen, eller innan dessa inleder sitt uppdrag, en utvärdering av personens tillförlitlighet och kompetens enligt vad som särskilt bestäms i Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar.

 

Bolagets förvaltningsprinciper och styrningssystem presenteras i huvuddrag på webbplatsen och den innehåller även information i enlighet med 7 kap. 7 § i kreditinstitutslagen (610/2014) om hur United Bankers koncernen följer bestämmelserna i 7 kap. 1–5 § och 8 kap. i kreditinstitutslagen.