Asilo Argo

Asilo Argo

Specialplaceringsfond Aktiefond Utvecklade marknader

En global aktiefond, som söker företag med betydande långsiktigt tillväxtpotential till sin portfölj.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

Tiedote Erikoissijoitusrahasto UB Thales Argon sääntömuutoksesta ja salkunhoidon ulkoistamisesta

UB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus on 12.12.2022 kokouksessaan päättänyt ulkoistaa Erikoissijoitusrahasto UB Thales Argon ("Rahasto") salkunhoitotoiminnon UB Omaisuudenhoito Oy:ltä Asilo Asset Management Oy:lle.

Salkunhoidon ulkoistamissopimus on allekirjoitettu 19.1.2023 ja se astui voimaan välittömästi. Ulkoistamissopimuksella ei ole olennaisia vaikutuksia Rahaston toimintaan, vaan Rahasto jatkaa saman strategian noudattamista kuin tähänkin asti. Aikaisemmin Rahaston analyytikkona UB:lla toiminut Ernst Grönblom toimii Asilo Asset Management Oy:ssä Rahaston päävastuullisena salkunhoitajana.

Samassa yhteydessä UB Rahastoyhtiö Oy:n hallitus päätti muuttaa Rahaston nimeksi Erikoissijoitusrahasto Asilo Argo. Sääntömuutos on toimitettu Finanssivalvontaan tiedoksi 20.12.2022 ja uudet säännöt astuvat voimaan 20.2.2023.

Uudet säännöt löytyvät United Bankers Oyj:n verkkosivuilta osoitteesta https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/rahastot/asilol-argo.

Lisätietoja muutoksista antaa UB Rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja John Ojanperä.

Mål och placeringsstrategi

Fonden är en aktiefond vilkens långsiktiga mål är att överstiga den internationella aktiemarknadens genomsnittliga avkastning. Fonden har inte ett jämförelseindex.

 

Fondens strategi är att investera i bolag vars verksamhet bedöms ha betydande tillväxtpotential på lång sikt och vars aktiekurs (marknadsvärde) enligt portföljförvaltarens uppfattning är låg i förhållande till uppskattningen av bolagets fundamentala värde. Placeringsstrategin är inte knuten geografiskt eller till specifika branscher eller företag av en viss storlek.

 

Fonden har en mer koncentrerad portfölj än vanligt: under normala omständigheter placerar fonden i cirka tio olika företag. Fonden kan också placera i penningmarknadsinstrument eller depositioner i kreditinstitut. Fondens avkastning återinvesteras.

För vem lämpar sig fonden

Fonden lämpar sig för placerare som strävar efter högre avkastning än de allmänna aktieindexen och är beredda att placera sina tillgångar på aktiemarknaden mer koncentrerat än aktiefonder i genomsnitt, för att uppnå detta mål. Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av fem år.

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro. Fonden kan tecknas den sista bankdagen varje månad. Teckningsordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Fondandelar kan lösas in den sista bankdagen varje månad. Inlösenordern bör vara fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar innan den ifrågavarande inlösendagen.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

 

"I portföljförvaltningen strävar vi efter att hitta företag till portföljen i vilka vi ser stark tillväxtpotential. Under normala omständigheter kommer placeringarna vara koncentrerade till 10-12 aktier som är valda på basen av vår erfarenhet och framtidssyn."

 

Portföljförvaltning

portföljförvaltare

Ernst Grönblom

ernst.gronblom@asiloam.com +358 40 801 4377

portföljförvaltare

Henri Blomster

henri.blomster@asiloam.com + 358 40 768 6986

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, fonden främjar hållbarhetsfaktorer 

 

Denna fond främjar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsverksamheten genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer samt huvudsakliga negativa konsekvenser, genom att utöva inflytande på bolagen och genom att utesluta bolag. Fonden har som mål att utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen göra positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. De miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är begränsningen av klimatförändringarna och betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact). 

 

Analysen görs av fondens portföljförvaltare med stöd av Sustainalytics och Morningstars ESG-databaser samt United Bankers ESG-team. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte. 

 

För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex. 

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar. 

 

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

De miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är begränsningen av klimatförändringarna och betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt och som kan medföra betydande miljö- och/eller samhällsansvarsrisker inom branschen i fråga.

 

d) Investeringsstrategi

 

Fondens strategi är en så kallad värdeinvesteringsstrategi. Fonden UB Thales Argo investerar på den internationella aktiemarknaden i sådana företag vars aktiekurs (marknadsvärde) enligt portföljförvaltarens syn är låg i förhållande till portföljförvaltarens uppskattning av bolagets gängse värde. Investeringsstrategin är inte begränsad geografiskt eller till vissa industrigrenar eller till företag av en viss storlek. Fonden har en mer koncentrerad portfölj än vanligt: under normala omständigheter investerar fonden i ett tiotal olika bolag. Fonden kan också investera sina tillgångar i penningmarknadsinstrument eller insättningar i kreditinstitut. Fondens avkastning återinvesteras. Mer information om investeringsstrategin: Asilo Argo

 

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer samt huvudsakliga negativa konsekvenser, genom att utöva inflytande på bolagen och genom att utesluta bolag. Utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen gör fonden positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper och har som mål att investera i objekt, vars miljömässiga och sociala resultat är på god nivå i förhållande till relevanta kontrollgrupper.

 

Fonden investerar inte i objekt som finns på United Bankers uteslutningslista. Uteslutningslistan finns på sidan Ansvarsfulla investeringar.

 

Bolagens praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Överensstämmelsen med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt därmed anknutna konventioner och deklarationer analyseras som en del av due diligence-processen före ett investeringsbeslut. Normenligheten följs upp under investeringen och rapporteras i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser (Global Standards Screening). Fonden investerar inte i bolag som bryter mot ovannämnda normer och konventioner. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

e) Andel av investeringar

 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

De hållbarhetsindikatorer som används för att övervaka de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem. 

 

g) Metoder

 

För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av fondens hållbarhetsindikatorer. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Därtill kan fondens indikatorer och deras utveckling jämföras med utvecklingen av indikatorerna för motsvarande fonder. Hållbarhetsindikatorerna och referensuppgifterna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem. 

 

h) Datakällor och databehandling

 

Data för analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper inhämtas i första hand från Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. Utöver dessa kan fonden använda data från Bloomberg och andra internationella hållbarhetsdatabaser samt data om kolutsläpp och klimatmål som publicerats av Carbon Disclosure Project-initiativet. Därtill kan som stöd för portföljförvaltningen också användas andra datakällor som United Bankers anser vara tillförlitliga.

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts. 

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på. 

 

j) Due diligence

 

I fråga om fondens investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa konsekvenser, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence. 

 

k) Strategier för engagemang

 

United Bankers strävar efter att bidra till ökad ansvarsfullhet i fondens investeringsobjekt genom att utöva rösträtt på bolagsstämmorna i de bolag som utgör investeringsobjekt. Detta är ett sätt att främja miljörelaterade och sociala egenskaper i investeringsobjekten. ISS ESG Proxy Voting-tjänsten analyserar och utövar rösträtt på investeringsobjektens bolagsstämmor i enlighet med ISS:s internationella riktlinjer för Sustainability Proxy Voting. Vid omröstningarna är strävan bl.a. att främja transparens och bidra till begränsningen av klimatförändringarna. 

 

Dessutom är fondens investeringar delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers till alla investeringsobjekt i sina fonder skickar investerarbrev, där företagen uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.

 

Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna fond har inget officiellt index valts som referensvärde.

Bilagor

UB:s fonder