Varainhoito

UB 360 -varainhoitomallissamme yhdistyvät aktiivisen sijoittamisen ja indeksisijoittamisen parhaat puolet. Salkunhoitotiimimme on erittäin kokenut ja sitoutunut, ja jokaisella varainhoitoasiakkaallamme on henkilökohtainen varainhoitaja. Tämä mahdollistaa yksilöllisen sijoitusstrategian laatimisen, asiakaskohtaisesti valittujen sijoituskohteiden käyttämisen sekä laadukkaan neuvonnan kaikissa sijoittamiseen liittyvissä asioissa.

 

Yksilöllisen UB 360 -varainhoitomallin komponentit

 

Varainhoitosalkun ydinkomponentit – osakkeet ja korot

 

Varainhoidon allokaatiotiimi valitsee asiakkaalle soveltuvat ja asiakkaan salkkuun kulloisenkin markkina- ja taloustilanteen mukaan optimaaliset sijoituskohteet. Valinnat voidaan tehdä eri alueita ja toimialoja edustavien aktiivisten osakerahastojen, kustannustehokkaiden indeksirahastojen ja ETF:ien sekä eri riskiluokkia edustavien korkorahastojen ja muiden ETF:ien joukosta. Sijoittaminen maailmanlaajuiseen osakemarkkinaan yhdistämällä kaikki markkina-alueet ja sijoitustyylit mahdollistaa laajan hajautuksen ja parantaa merkittävästi sijoitustavoitteiden toteutumisen todennäköisyyttä.

 

NELJÄ STRATEGIAA: OSAKE 25, OSAKE 50, OSAKE 75 JA OSAKE 100

SIJOITUSPROSESSI

Asiakas valitsee itselleen sopivan strategian, jonka mukaan tehdään perusallokaatio. Salkunhoitoryhmän viikoittaisissa allokaatiokokouksissa päätetään omaisuusluokkakohtaisesta ja omaisuusluokkien sisäisestä allokaatiosta sekä varmistetaan riittävä hajautus. Ryhmä kartoittaa kustannustehokkaat ETF:t ja parhaat rahastot sekä seuraa sovittua perusallokaatiota. Salkunhoitajat seuraavat jatkuvasti ja reaaliaikaisesti markkinoita ja hyödyntävät yhteistyökumppaneiden sijoitustutkimusta.

 

Varainhoitosalkun lisäkomponentit*

 

Asiakas voi halutessaan valita varainhoitosalkkuunsa esimerkiksi seuraavia lisäkomponentteja: metsä-, kiinteistö-, kiinteistöosake-, infrastruktuuriosake-, korko- ja osakerahastot, strukturoidut joukkovelkakirjalainat sekä täyden valtakirjan varainhoidon asiakas myös suorat osakkeet ja suorat joukkovelkakirjalainat.

 

* Lisäkomponentit eivät kuulu täyden valtakirjan varainhoitosopimuksen piiriin vaan niistä solmitaan erilliset sopimukset.

 

REAALIOMAISUUS OSANA VARAINHOITOSALKKUA

Reaaliomaisuus sopii erittäin hyvin lähes kaikkiin sijoitussalkkuihin hajauttamaan riskiä ja suojaamaan salkun arvoa inflaatiolta. Reaaliomaisuutta ovat esimerkiksi kiinteistöt, infrastruktuuri-, maa- ja metsäomaisuus. Se tarjoaa mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä.

 

METSÄRAHASTOT

Metsä on hyvin arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde. Erikoissijoitusrahasto UB Metsä tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan ratkaisun sijoittaa metsään hyvin hajautetun ja ammattimaisesti hoidetun metsäportfolion kautta. Erikoissijoitusrahasto UB Metsä Global tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa koko metsäsektorin kasvavaan ja kehittyvään arvoketjuun yhdellä sijoituksella.

 

KIINTEISTÖRAHASTOT

Kiinteistörahastot tarjoavat mahdollisuuden vakaaseen, inflaatiosuojattuun tuottoon erilaisissa taloussuhdanteissa ja sopivat siten moniin sijoitussalkkuihin hajauttamaan riskiä. Erikoissijoitusrahasto UB Pohjoismaiset Liikekiinteistöt sijoittaa muun muassa ruokakauppa-, logistiikka- ja toimistokiinteistöihin sekä julkishallinnon kiinteistöihin laajasti Pohjoismaiden alueella. Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöjen sijoituskohteita ovat muun muassa tontit, asunnot, yhteiskunta-, toimisto-, logistiikka- ja liikekiinteistöt Suomessa.

 

KANSAINVÄLISET LIKVIDIT KIINTEISTÖRAHASTOT (REIT)

REIT:it (Real Estate Investment Trust) ovat yhteisöverovapaita kiinteistöportfolioita, jotka maksavat lähes koko kiinteistövuokratuottonsa osinkoina sijoittajille. Ne tarjoavat likvidin ja hajautetun tavan sijoittaa kiinteistöihin. UB Global REIT -rahaston varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti OECD-maiden pörssilistattuihin kiinteistösijoitusosakkeisiin. UB Eurooppa REIT-rahasto sijoittaa listattuihin eurooppalaisiin kiinteistösijoitusosakkeisiin. UB Aasia REIT Plus -rahasto on Aasian ja muiden kehittyvien markkinoiden listattuihin kiinteistösijoitusyhtiöihin sijoittava osakerahasto. UB Pohjois-Amerikka REIT -rahasto sijoittaa hajautetusti Yhdysvaltojen, Kanadan ja Meksikon kiinteistömarkkinoille.

Lue lisää REIT:eistä »

 

INFRASTRUKTUURIRAHASTOT

Infrastruktuuriyhtiöiden etuna on hyvä tuottopotentiaali ja samalla perinteisiä osakesijoituksia keskimäärin vakaampi kehitys. Infrastruktuuriyhtiöt keskittyvät yhteiskunnan perusrakenteiden ja -palveluiden tuottamiseen. Muun muassa sähkö-, vesi- ja tieverkot ovat toimivan yhteiskunnan ja talouden edellytyksiä. UB Infra -rahasto sijoittaa vakaisiin ja hyvätuottoisiin infrastruktuuriliiketoimintoihin maailmanlaajuisesti ja UB EM Infra -rahasto voimakkaasti kasvavien kehittyvien markkinoiden infrastruktuuriyhtiöihin.

Lue lisää infrastruktuurista »

 

STRUKTUROIDUT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT

Strukturoidut joukkovelkakirjalainat tarjoavat mahdollisuuden hajauttaa sijoituksia eri markkinoille sekä sijoituskohteisiin, joihin yksityissijoittajan voi olla hankala sijoittaa suoraan. Monille tuttuja strukturoituja tuotteita ovat muun muassa Yrityslainakorit.

 

SUORAT OSAKKEET (erillinen valtakirjalla hoidettava salkku)

Varainhoidon osakesalkut Suomi ja Eurooppa tarjoavat pääsyn kansainvälisille vientimarkkinoille. Suomi-salkussa (10–12 yhtiötä) merkittävä paino on globaaleista megatrendeistä hyötyvässä metsäklusterissa. Eurooppa-salkkuun (15 yhtiötä) kuuluu paljon globaaleja vientiyhtiöitä ja kansainvälisiä luksustuoteyhtiöitä, joiden kasvu tulee vaurastuvasta Aasiasta.

 

Suorat joukkovelkakirjalainat (erillinen valtakirjalla hoidettava salkku)

Joukkovelkakirjalainojen arvonkehitykseen vaikuttavat osin erilaiset tekijät kuin osakkeiden kehitykseen, joten ne pienentävät salkun kokonaisuuden arvonvaihtelua. Ne tarjoavat myös mahdollisuuden tasaiselle kassavirralle. Varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yhtiöiden 3–5 vuoden mittaisiin high yield -yrityslainoihin, mutta myös hybridi- ja pääomalainat ovat mahdollisia.

 

Korkorahastot

Matalan riskin korkorahastot UB Lyhyt Korko ja UB Korko Plus sijoittavat lyhyisiin korkoinstrumentteihin ja sopivat lyhytaikaisiksikin sijoituskohteiksi, kun tavoitellaan kassavaroille pankkitalletuksia korkeampaa tuottoa. Erikoissijoitusrahasto UB High Yield tarjoaa keskimääräistä korkeampaa tuottoa korkosijoituksille. UB High Yield sijoittaa korkoinstrumentteihin, pääasiassa high yield -yrityslainoihin, joiden korkeampaan tuotto-odotukseen liittyy myös korkeampi riski.

 

OSAKERAHASTOT

Osakerahastoilla haetaan kohdennetusti keskimääräistä markkinatuottoa parempaa tuottoa. Erikoissijoitusrahasto UB Thales Argo sijoittaa varansa 10–15:een vahvan kasvupotentiaalin yhtiöön ilman toimiala- tai maantieteellisiä rajoitteita. UB Suomi -rahasto sijoittaa suomalaisiin listattuihin yhtiöihin. UB Amerikka -rahaston varat sijoitetaan laajasti Yhdysvaltain osakemarkkinoille ja Erikoissijoitusrahasto UB Maailma sijoittaa koti- ja ulkomaisiin listattujen kiinteistö- ja infrastruktuuriyhtiöiden osakkeisiin sijoittaviin rahastoihin sekä muihin osakerahastoihin. Sijoitusrahasto UB Eurooppa AI sijoittaa varansa eurooppalaisiin osakkeisiin hyödyntäen tekoälyyn pohjautuvia menetelmiä.

Juuso Uski, yksityisasiakkaiden varainhoidon johtaja
Ota yhteyttä!
Varaa aika tapaamiselle, jätä soittopyyntö tai ota yhteyttä yhteydenottolomakkeella. Asiantuntijamme auttavat mielellään.

Juuso Uski, yksityisasiakkaiden varainhoidon johtaja

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

UB 360 Suomi osake »

UB 360 Eurooppa osake »

UB 360 Osake 25 »

UB 360 Osake 50 »

UB 360 Osake 75 »

UB 360 Osake 100 »

 

Sijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä rahoitusvälineen aikaisempi kehitys ole tae tulevasta kehityksestä. Sijoittaja voi menettää osan tai kaikki sijoittamistaan varoista.. Sijoittajan tulee ennen sijoituspäätöksen tekemistä tutustua tuote- ja/tai palvelukohtaiseen materiaaliin, josta kyseisen rahoitusvälineen tai palvelun riskit ilmenevät. Sisältöä ei tule pitää henkilökohtaisena sijoitusneuvona tai sijoitussuosituksena taikka muuna kehotuksena ryhtyä sijoitustoimenpiteisiin. UB-konsernin yhtiöistä UB Omaisuudenhoito Oy tarjoaa omaisuudenhoitopalveluja.