UB Suomi Kiinteistöt

UB Suomi Kiinteistöt

Erikoissijoitusrahasto Kiinteistörahasto Kehittyneet markkinat

Rahasto sijoittaa laajalla hajautuksella suomalaisiin kiinteistöihin.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

 

Laajasti hajautettu kiinteistösalkku

 

Rahaston strategiana on sijoittaa vakaan tuottopotentiaalin kiinteistökohteisiin Suomessa. Sijoituskohteita ovat erilaiset yhteiskuntakiinteistöt, toimistot, logistiikka- ja liiketilat, varastot, teollisuuskiinteistöt, asunnot, tontit sekä muut soveltuvat kiinteistökohteet. Laajalla hajautuksella eri kiinteistötyyppeihin pyritään pienentämään riskiä ja tarjoamaan mahdollisimman vakaa tuottopotentiaali.

 

Videolla salkunhoitaja Perttu Hokkanen ja sijoitusjohtaja Kimmo Hurrila esittelevät rahastoa ja viime aikaisia tapahtumia. Päivitetty helmikuussa 2022.

Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt sijoittaa laajasti suomalaisiin kiinteistökohteisiin. Rahaston sijoituskohteisiin lukeutuvat muun muassa yhteiskuntakiinteistöt, toimistot, asunnot ja tontit. Rahaston tavoitteena on saavuttaa 5–7 %:n vuokrakassavirtaan perustuva vuotuinen tuotto. Minimisijoitus UB Suomi Kiinteistöt -rahastoon on 20 000 euroa.

 

Laajasti hajautettu kiinteistösalkku

Rahaston varat sijoitetaan ensisijaisesti Suomessa sijaitseviin kiinteistökohteisiin. Rahaston sijoituskohteena voivat olla: asunnot, yhteiskuntakiinteistöt kuten päiväkodit ja hoivakiinteistöt, toimistot, logistiikka- ja liiketilat, varastot, teollisuuskiinteistöt, tontit sekä muut kiinteistökohteet.

 

Kenelle rahasto sopii?

Rahasto sopii sijoittajalle, joka arvostaa tasaista kassavirtaa ja reaaliomaisuuden tuomaa vakautta. Kiinteistöjen etuna on myös verrattain matala korrelaatio esimerkiksi osakemarkkinoihin ja mahdollisuus inflaatiosuojattuun tuottoon. Rahasto sopii myös asuntosijoittajalle hajauttamaan kiinteistösalkun riskiä muihin kiinteistökohteisiin. Rahasto on suunnattu sekä yksityis- että instituutiosijoittajille. Suositeltu sijoitusaika on vähintään 5 vuotta.

 

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Rahasto tavoittelee noin 5–7 %:n vuotuista tuottoa suomalaisilta kiinteistömarkkinoilta. Rahaston tilikauden voitosta jaetaan vähintään 75 % osuudenomistajille.

 

 

UB Suomi Kiinteistöt

 

Miksi yhteiskuntakiinteistöt?

 • Hyvät vuokratuotot
 • Pitkät vuokrasopimukset
 • Maltillinen arvonvaihtelu

Miksi liike- ja toimitilat?

 • Korkeat vuokratuotot
 • Pitkät vuokrasopimukset
 • Käyttötarkoituksen muutosmahdollisuudet

Miksi asunnot?

 • Kaupungistuminen lisää asuntojen tarvetta
 • Likviditeetti
 • Tarjoaa tehokkaan hajautuksen

Miksi tontit?

 • Pitkät vuokrasopimukset ja vakaa tuotto
 • Matala arvonvaihtelun riski
 • Parantaa rahaston tuoton ennustettavuutta
Matti Inha, Rahoitusneuvos, Advisor – UB Suomi Kiinteistöt
"Rakennamme UB Suomi Kiinteistöt -rahastoa vankalla kokemuksella ja vahvalla osaamisella. Tervetuloa mukaan kiinteistösijoittajaksi."

Matti Inha, Rahoitusneuvos, Advisor – UB Suomi Kiinteistöt

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 20 000 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 18.00.

 

Merkintäpalkkio
Merkintä 20 000–499 999 euroa, palkkio 2,5 %
Merkintä 500 000–1 499 999 euroa, palkkio 2,0 %
Merkintä vähintään 1 500 000 euroa, palkkio 1,5 %
Tuotonjaon uudelleenmerkinnästä ei peritä merkintäpalkkiota.

 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa neljä kertaa vuodessa, helmi-, touko-, elo- ja marraskuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä rahastoyhtiössä viimeistään yhtä kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää.

 

Lunastuspalkkio
Sijoitusaika alle 1 vuosi, palkkio enintään 4 %

Sijoitusaika vähintään 1 mutta alle 3 vuotta, palkkio enintään 3 %
Sijoitusaika vähintään 3 mutta alle 5 vuotta, palkkio enintään 2 %
Sijoitusaika vähintään 5 vuotta, palkkio enintään 1 %

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoesitteestä sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla sijoituskohteisiin ja poissulkemalla niitä. Rahasto pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat mm. ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen. Rahasto osallistuu kiinteistökohteiden kehittämiseen ja hallinnointiin, joten rahasto pystyy vaikuttamaan ympäristön huomioon ottaviin rakennusratkaisuihin ja kiinteistöjen käyttöön ja ylläpitoon kiinteistön elinkaaren aikana. Huomiota kiinnitetään mm. kiinteistöjen energiatehokkuuteen, uusiutuvan energian käyttöön ja materiaalivalintoihin sekä kiinteistöjen käyttäjien toiminnan kestävyyteen. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät rahaston salkunhoitajat UB:n vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

Lue lisää UB:n vastuullisesta sijoittamisesta:

https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 3, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.