UB Smart

UB Smart

Erikoissijoitusrahasto Monistrategiarahasto Kehittyneet markkinat

UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

UB Smart sopii sijoittajalle, joka haluaa kattavasti eri omaisuuslajeihin hajautetun salkun. Rahasto tarjoaa myös laajan maantieteellisen hajautuksen.

 

Tehokkaasti hajautettu salkku

Rahaston varat hajautetaan kansainvälisesti osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Reaaliomaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi metsätiloja ja muita kiinteistöjä sekä infrastruktuurisijoituksia. Sijoitukset reaaliomaisuuteen tehdään pääasiassa rahastojen kautta. Muihin sijoituskohteisiin voidaan sijoittaa joko suoraan tai esimerkiksi rahastojen tai strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen kautta.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on aktiivisen salkunhoidon avulla saavuttaa vuosittain 5–10 %:n suuruinen tuotto.

 

Soveltuu erilaisiin markkinatilanteisiin

Neutraalissa allokaatiossa osake-, korko- ja reaaliomaisuussijoitusten paino on kullakin noin 1/3 rahaston arvosta. Salkunhoitaja voi kuitenkin vapaasti muuttaa omaisuusluokkien painoa markkinatilanteen mukaisesti.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 16.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoasiakirjasta sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

 

UB Smart – älykäs varainhoito­rahasto

UB Smart hajauttaa sijoituksensa kolmeen eri omaisuusluokkaan. Laajan hajautuksen ja tarkkaan harkitun allokaation avulla rahasto pyrkii saavuttamaan tuottotavoitteensa maltillisella riskitasolla.

 

Osakkeet

 

  • Rahastot
  • ETF-rahastot
  • Osakeindeksilainat

Osakemarkkinat tarjoavat pitkällä aikavälillä parhaimman tuottopotentiaalin sijoitussalkkuun. Osakkeisiin sijoitettaessa tärkeitä tekijöitä ovat laaja kansainvälinen hajautus sekä oikea-aikaiset muutokset markkina-alueiden ja toimialojen painotuksissa.

Korkosijoitukset

 

  • Joukkovelkakirjalainat
  • Yrityslainakorit
  • Korkorahastot

Korkosijoitukset ovat olennainen osa tasapainoista sijoitussalkkua. Niiden arvonvaihtelu on tyypillisesti maltillista ja ne tarjoavat tasaista kassavirtaa. Rahasto sijoittaa varansa lähinnä pohjoismaisten yhtiöiden suoriin joukkovelkakirjalainoihin sekä kansainvälisesti hajautettuihin strukturoituihin korkosijoituksiin.

Reaaliomaisuus

 

  • Kiinteistösijoitusrahastot
  • Infrastruktuurirahastot
  • Metsärahastot

Reaaliomaisuus on keskeinen osa laajasti hajautettua sijoitussalkkua, sillä se tuo mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä. Reaaliomaisuussijoitukset tarjoavat vakaata kassavirtaa ja suojaavat salkkua inflaatiolta.

Juhani Toivonen, salkunhoitaja
UB Smartin salkunhoitotiimi hakee rahastolle tarkkaan harkitun allokaation avulla keskimäärin 5–10 prosentin suuruista vuosituottoa*. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan kustannustehokkuutta ja mahdollisimman hyvää tuoton ja riskin suhdetta.

Juhani Toivonen, salkunhoitaja

Laaja hajautus ja vakuuttava tuottohistoria

UB Smart -rahasto tarjoaa sijoittajalle laajasti hajautetun salkun, jonka tuotto-odotus on varsin hyvä ja riskitaso kuitenkin maltillinen. Salkku on hajautettu laajasti sekä maantieteellisesti että omaisuusluokittain ja reaaliomaisuussijoitusten avulla rahasto tavoittelee parempaa riski-tuotto-suhdetta.

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen »

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa avaintietoasiakirjassa.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 3, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.