UB Smart

UB Smart

Erikoissijoitusrahasto Monistrategiarahasto Kehittyneet markkinat

UB Smart -rahaston varat sijoitetaan pääasiassa kansainvälisille osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

UB Smart sopii sijoittajalle, joka haluaa kattavasti eri omaisuuslajeihin hajautetun salkun. Rahasto tarjoaa myös laajan maantieteellisen hajautuksen.

 

Tehokkaasti hajautettu salkku

Rahaston varat hajautetaan kansainvälisesti osake- ja joukkolainamarkkinoille sekä reaaliomaisuuteen. Reaaliomaisuudella tarkoitetaan esimerkiksi metsätiloja ja muita kiinteistöjä sekä infrastruktuurisijoituksia. Sijoitukset reaaliomaisuuteen tehdään pääasiassa rahastojen kautta. Muihin sijoituskohteisiin voidaan sijoittaa joko suoraan tai esimerkiksi rahastojen tai strukturoitujen joukkovelkakirjalainojen kautta.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on aktiivisen salkunhoidon avulla saavuttaa vuosittain 5–10 %:n suuruinen tuotto.

 

Soveltuu erilaisiin markkinatilanteisiin

Neutraalissa allokaatiossa osake-, korko- ja reaaliomaisuussijoitusten paino on kullakin noin 1/3 rahaston arvosta. Salkunhoitaja voi kuitenkin vapaasti muuttaa omaisuusluokkien painoa markkinatilanteen mukaisesti.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 13.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoesitteestä sekä Rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

 

UB Smart – älykäs varainhoito­rahasto

UB Smart hajauttaa sijoituksensa kolmeen eri omaisuusluokkaan. Laajan hajautuksen ja tarkkaan harkitun allokaation avulla rahasto pyrkii saavuttamaan tuottotavoitteensa maltillisella riskitasolla.

 

Osakkeet

 

  • Rahastot
  • ETF-rahastot
  • Osakeindeksilainat

Osakemarkkinat tarjoavat pitkällä aikavälillä parhaimman tuottopotentiaalin sijoitussalkkuun. Osakkeisiin sijoitettaessa tärkeitä tekijöitä ovat laaja kansainvälinen hajautus sekä oikea-aikaiset muutokset markkina-alueiden ja toimialojen painotuksissa.

Korkosijoitukset

 

  • Joukkovelkakirjalainat
  • Yrityslainakorit
  • Korkorahastot

Korkosijoitukset ovat olennainen osa tasapainoista sijoitussalkkua. Niiden arvonvaihtelu on tyypillisesti maltillista ja ne tarjoavat tasaista kassavirtaa. Rahasto sijoittaa varansa lähinnä pohjoismaisten yhtiöiden suoriin joukkovelkakirjalainoihin sekä kansainvälisesti hajautettuihin strukturoituihin korkosijoituksiin.

Reaaliomaisuus

 

  • Kiinteistösijoitusrahastot
  • Infrastruktuurirahastot
  • Metsärahastot

Reaaliomaisuus on keskeinen osa laajasti hajautettua sijoitussalkkua, sillä se tuo mahdollisuuden päästä kilpailukykyiseen tuottoon keskimääräistä alhaisemmalla riskillä. Reaaliomaisuussijoitukset tarjoavat vakaata kassavirtaa ja suojaavat salkkua inflaatiolta.

Juhani Toivonen, omaisuudenhoitaja
UB Smartin salkunhoitotiimi hakee rahastolle tarkkaan harkitun allokaation avulla keskimäärin 5–10 prosentin suuruista vuosituottoa*. Sijoituskohteiden valinnassa painotetaan kustannustehokkuutta ja mahdollisimman hyvää tuoton ja riskin suhdetta.

Juhani Toivonen, omaisuudenhoitaja

Laaja hajautus ja vakuuttava tuottohistoria

UB Smart -rahasto tarjoaa sijoittajalle laajasti hajautetun salkun, jonka tuotto-odotus on varsin hyvä ja riskitaso kuitenkin maltillinen. Salkku on hajautettu laajasti sekä maantieteellisesti että omaisuusluokittain ja reaaliomaisuussijoitusten avulla rahasto tavoittelee parempaa riski-tuotto-suhdetta.

 

Vastuullisuus, kestävyystekijöiden huomiointi ja kestävät sijoitukset

SFDR luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin (1).  

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Rahasto pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Lisäksi rahaston tavoitteena on saada aikaan myönteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia tekemällä osa sijoituksista EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin sijoituskohteisiin. Koska rahasto on monistrategiarahasto, se voi sijoittaa kohteisiin, jotka edistävät yhtä tai useampaa seuraavista EU:n ympäristötavoitteista: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

 

Analyysin kestävyysriskeistä, kestävyystekijöiden edistämisestä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahaston salkunhoitajat Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen sekä UB:n vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

(1) Jotta taloudellinen toiminta voidaan katsoa EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti ympäristön kannalta kestäväksi, sen on merkittävästi edistettävä yhtä tai useampaa EU:n taksonomia-asetuksessa määriteltyä ympäristötavoitetta, eikä toiminta saa yhden tai useamman ympäristötavoitteen edistämisen ohella aiheuttaa merkittävää haittaa muille asetuksessa mainituille ympäristötavoitteille. ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahaston sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.

 

Lue lisää UB:n vastuullisesta sijoittamisesta:

https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 4, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.