UB Metsä Global

UB Metsä Global

Erikoissijoitusrahasto Metsärahasto Kehittyneet markkinat

Rahasto tarjoaa mahdollisuuden sijoittaa koko metsäsektorin kasvavaan ja kehittyvään arvoketjuun yhdellä sijoituksella.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Sijoitukset globaalisti metsäsektorille

 

UB Metsä Global sijoittaa globaalisti metsään, metsäteollisuuteen ja metsäteollisuuden lopputuotteiden jatkojalostukseen. Varat sijoitetaan sekä metsärahastoihin että listattuihin metsäosakkeisiin. Rahaston sijoituskohteena olevien metsärahastojen sijoitettavien varojen pääpaino on läntisillä, säädellyillä markkinoilla. Listattujen metsäosakkeiden kautta sijoitetaan metsää omistaviin REIT-yhtiöihin sekä metsäteollisuuden ja sen lopputuotteita jatkojalostavien yhtiöiden osakkeisiin.  

 

Kenelle rahasto sopii?

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle, joka haluaa hyötyä metsätoimialan megatrendeistä. Rahaston tavoitteena on tarjota vakaa tuottopotentiaali sijoittamalla globaalisti metsäkiinteistöihin sekä metsäteollisuusyritysten osakkeisiin.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa 5–7 prosentin vuotuinen tuotto. Tuottotavoitteeseen pyritään sijoittamalla metsätoimialalle pitkä­jänteisesti ja hajauttaen sijoitukset globaalisti. Rahasto pyrkii hyödyntämään metsäteollisuuden tuotteiden megatrendeistä johtuvaa kysynnän kasvua ja kestävän puuntuotannon synnyttämää vakaata kassavirtaa. Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa arvonnousua pitkällä aika­välillä.

 

Sijoituspolitiikka

Rahaston vahvuutena ovat ainutlaatuiset sijoitusprosessit sekä ammattimainen salkunhoito. Sijoitustoiminta pohjautuu sekä UB:n että yhteistyökumppaneiden perusteelliseen sijoitusanalyysiin Analyysissä huomioidaan muun muassa sijoituskohteiden arvostustasot, sijoitusympäristö sekä talouden yleiset näkymät.

 

Teemu Perälä, salkunhoitaja
"Metsäsektorin kasvua ja kehitystä tukevat useat positiiviset megatrendit. Yhteiskunnat pyrkivät biotalouteen korvaamalla fossiilisia raaka-aineita uusiutuvilla raaka-aineilla ja puu korvaa muovia yhä useammin useissa eri käyttötarkoituksissa."

Teemu Perälä, salkunhoitaja

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 5 000 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa, tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuun viimeisenä pankkipäivänä viimeistään klo 16.00.

 

Merkintäpalkkio 2 %

 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heinäkuun viimeisenä pankkipäivänä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä Rahastoyhtiössä toivottua lunastuspäivää edeltävänä lunastuspäivänä viimeistään klo 16.00. Lunastustoimeksianto tulee siis tehdä vähintään kuusi kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää.

 

Lunastuspalkkio
Sijoitusaika alle 2 vuotta, palkkio 3 %
Sijoitusaika 2–4 vuotta, palkkio 2 %
Sijoitusaika yli 4 vuotta, palkkio 1 %

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoesitteestä sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

Vastuullisuus, kestävyystekijöiden huomiointi ja kestävät sijoitukset

SFDR luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin (1).  

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin tai sijoituskohteisiin ja poissulkemalla niitä. Rahasto pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Lisäksi rahaston tavoitteena on saada aikaan myönteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia tekemällä osa sijoituksista EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin sijoituskohteisiin. Rahasto tekee sijoituksia kohteisiin, jotka edistävät yhtä tai useampaa seuraavista EU:n määrittelemistä ympäristötavoitteista: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. Kestävien sijoitusten odotetaan painottuvan ilmastonmuutoksen hillintään, mutta metsäteollisuuden arvoketjuissa on edellytyksiä edistää merkittävästi myös muita yllä mainittuja EU:n ympäristötavoitteita.

 

Analyysin kestävyysriskeistä, kestävyystekijöiden edistämisestä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahaston salkunhoitajat UB:n vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana. Analyysissa hyödynnetään mm. Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantoja sekä kohdekohtaisia due diligence -selvityksiä. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

Lue lisää UB:n vastuullisesta sijoittamisesta:

https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

 

(1) Jotta taloudellinen toiminta voidaan katsoa EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti ympäristön kannalta kestäväksi, sen on merkittävästi edistettävä yhtä tai useampaa EU:n taksonomia-asetuksessa määriteltyä ympäristötavoitetta, eikä toiminta saa yhden tai useamman ympäristötavoitteen edistämisen ohella aiheuttaa merkittävää haittaa muille asetuksessa mainituille ympäristötavoitteille. ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahaston sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.
Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 5, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.