UB Metsä

UB Metsä

Erikoissijoitusrahasto Metsärahasto Kehittyneet markkinat

Metsä on hyvin arvonsa säilyttävä ja vakaata tuottoa tarjoava sijoituskohde. UB Metsä tuo metsäsijoittamisen edut nyt kaikkien sijoittajien ulottuville.

Rahastojen yhteydessä esitetyt tuotot ovat rahaston sarjasta, jolla on pisin tuottohistoria.

 

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä soft closing

UB Rahastoyhtiö on päättänyt sulkea rahaston väliaikaisesti niin sanotulla soft closingilla. Rahastoon mukaan haluavat sijoittajat joutuvat maksamaan 10 %:n merkintäpalkkion, joka menee suoraan rahastoon. Rahaston lunastuksiin tällä menettelyllä ei ole vaikutusta

Erikoissijoitusrahasto UB Metsä tarjoaa vaivattoman ja kustannustehokkaan tavan sijoittaa metsään jo verrattain alhaisella pääomalla. Rahaston kautta sijoittaja saa osuuden hyvin hajautetusta ja ammattimaisesti hoidetusta metsäportfoliosta. Minimisijoitus UB Metsään on 5000 euroa.

 

Sijoitukset suomalaiseen metsään

UB Metsä on erikoissijoitusrahasto, jonka varat sijoitetaan suoraan tai välillisesti pääasiassa Suomessa sijaitseviin metsäkiinteistöihin. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa suomalaisiin metsäkiinteistöihin ja tavoittelee vakaata tuottoa hakkuutulojen ja puuston arvonnousun kautta.

 

Rahaston tuottotavoite

Rahaston tavoitteena on saavuttaa 4–6 prosentin vuotuinen tuotto. Tuottoa pyritään hankkimaan ensisijaisesti sijoituskohteina olevien metsäkiinteistöistä saatavan puun myynnillä. Tämän vuoksi sijoitustoiminnassa painotetaan kohteita, joissa on arvonnousupotentiaalia puuston kasvun seurauksena sekä hakkuutuloista saatava tasainen kassavirta. Tuottoa voidaan hankkia lisäksi jalostamalla ja kaavoittamalla metsäkiinteistöjä sekä hyödyntämällä niiden maa-ainesta ja mahdollisia vapaa-ajan arvoja.

 

Sijoituspolitiikka

Rahaston vahvuutena ovat ainutlaatuiset prosessit sekä metsäomaisuuden ammattimainen hoitaminen. Sijoitetun pääoman tuoton optimointiin tähdätään metsätilojen järjestelmällisen ja perusteellisen sijoitusanalyysin ja arvonmäärityksen avulla. Metsäomaisuudenhoidon ohjaavina tekijöinä ovat sijoitetun pääoman tuoton optimointi sekä puuston arvokasvun maksimointi.

 

UB Metsän edut

 

Ammattimainen ja tehokas hankintaprosessi

  • Oikeanlaisia tiloja, oikeaan hintaan, kaikista lähteistä
  • Kattavin tilojen hankintaverkosto Suomessa
  • Alan johtavat yhteistyökumppanit

Parempi tuotto metsälle

  • Pääoman tuoton maksimoivat käsittelyt
  • Kasvatettavan puuston arvokasvun maksimointi
Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä
"UB Metsän vahvuuksia ovat metsätilojen tehokas hankintaprosessi ja puuston arvokasvun maksimointi. Tavoitteena on saavuttaa kilpailukykyinen vuosituotto ja tarjota sijoittajalle vakaa vuosittainen kassavirta."

Kari Kangas, salkunhoitaja, UB Metsä

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston A-sarjan minimimerkintä on 5 000 euroa. Rahastoon voi tehdä merkintöjä neljä kertaa vuodessa: maalis-, kesä, syys- ja joulukuun 15. päivä viimeistään klo 16.00.

 

Merkintäpalkkio 10 % (soft close). Tuotonjaon uudelleenmerkinnästä ei peritä merkintäpalkkiota.

 

Rahasto-osuuksia voi lunastaa kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuun 15. päivä. Lunastustoimeksiannon on oltava perillä rahastoyhtiössä toivottua lunastuspäivää edeltävänä lunastuspäivänä viimeistään klo 16.00. Lunastustoimeksianto tulee siis tehdä vähintään kuusi kuukautta ennen toivottua lunastuspäivää.

 

Lunastuspalkkio
Sijoitusaika alle 2 vuotta, palkkio 3 %
Sijoitusaika 2–4 vuotta, palkkio 2 %
Sijoitusaika yli 4 vuotta, palkkio 1 %

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoesitteestä sekä rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

Vastuullisuus ja kestävät sijoitukset

SFDR luokittelu*: artikla 9, rahaston tavoitteena on tehdä kestäviä sijoituksia. Rahasto sijoittaa EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin.

 

Rahasto sijoittaa metsään ja pyrkii metsäsijoituksillaan hillitsemään ilmastonmuutosta. Rahaston metsät sitovat hiilidioksidia ilmakehästä kasvaviin puihin ja metsämaahan. Kun rahaston metsien hakkuut ovat metsien kasvua pienemmät, metsät toimivat ns. hiilinieluina. Rahaston metsien puun käytöllä voidaan myös korvata fossiilisia polttoaineita ja fossiili-intensiivisiä materiaaleja, jolloin puu toimii kiertotalouteen siirtymisen mahdollistajana. Lisäksi rahaston toiminnalla odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.

 

Kestävä metsätalous on tehokas ratkaisu hiilen poistamiseksi ilmakehästä ja tärkeä Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiskeino. Rahasto noudattaa FSC® (FSC C109750)- ja PEFC™-sertifiointien sekä muiden alan parhaiden käytäntöjen mukaisia kestävän metsänhoidon periaatteita, joiden avulla pyritään takaamaan metsäluonnon hyvinvointi ja kannattava metsänhoitotoiminta myös pitkällä tähtäimellä. Kaikki rahaston Suomessa omistamat metsätilat sertifioidaan FSC- ja PEFC-sertifikaatteihin. Ulkomaiset metsät sertifioidaan joko FSC- tai PEFC-sertifikaattiin tai molempiin. Rahaston EU-taksonomian mukaisten kestävyystavoitteiden ja hiilensidonnan toteutumista seurataan säännöllisesti laadittavilla hiilitaselaskelmilla. Tuloksista kerrotaan rahaston raportoinnissa.

 

Analyysin kestävyysriskeistä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahaston metsäalaan erikoistuneet salkunhoitajat UB:n vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana. Analyysissa ja rahaston seurannassa hyödynnetään mm. due diligence -selvityksiä, erityisasiantuntijoita ja kohdekohtaista paikkatietoa. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

Lue lisää UB:n vastuullisesta sijoittamisesta:

https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 2, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy matala riski. Rahasto ei kuitenkaan ole riskitön. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 5 vuotta.