UB High Yield

UB High Yield

Erikoissijoitusrahasto Korkorahasto Kehittyneet markkinat

UB High Yield -rahaston varat sijoitetaan korkoinstrumentteihin, pääasiassa high yield -yrityslainoihin.

Rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka

Sijoitusten painopiste on lainoissa, joiden luottoluokitus on enintään Ba1 tai BB+. Rahasto voi sijoittaa myös joukkolainoihin, joilla ei ole luottoluokitusta. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös oman pääoman ehtoisiin lainoihin, kuten hybridi- ja pääomalainoihin. Lisäksi rahaston varoja voidaan sijoittaa strukturoituihin joukkovelkakirjalainoihin sekä johdannaissopimuksen luonteisiin strukturoituihin tuotteisiin. Rahaston varoja voidaan sijoittaa myös muihin korkoinstrumentteihin. Rahaston korkosijoitusten keskimääräinen takaisinmaksuaika (duraatio) on 2-6 vuotta. Sijoituksia voidaan tehdä myös muihin kuin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin, mutta valuuttariski suojataan tällöin johdannaisten avulla.

 

Kenelle rahasto sopii

High yield -lainojen korkeampaan tuotto-odotukseen liittyy aina myös korkeampi riski. Yrityslainat ovat kuitenkin keskeinen osa hyvin hajautettua sijoitussalkkua. Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa tehostaa sijoitussalkkunsa hajautusta. Vaikka high yield -lainojen takaisinmaksuun sisältyy korkeammat riskinsä, on niihin sijoituskohteena liittyvä riski osakemarkkinoita pienempi. Suhteessa valtiolainoihin ja lyhyisiin korkosijoituksiin matalan luottoluokituksen yrityslainat tarjoavat korkeamman tuotto-odotuksen. Rahasto sopiikin sijoittajalle, joka haluaa hyötyä niiden tuottopotentiaalista ja hyväksyy myös tähän liittyvän korkeamman riskin. Rahasto sopii useamman vuoden sijoitukseksi.

 

Merkinnät ja lunastukset

Rahaston minimimerkintä on 1 000 euroa. Mikäli merkintätoimeksianto annetaan verkkopalvelu OmaUB:n välityksellä, on rahaston minimimerkintä 100 euroa.

 

Rahastoon voi tehdä merkintöjä ja rahasto-osuuksia lunastaa kaikkina pankkipäivinä. Toimeksiannot toteutetaan kyseisen päivän arvoon, kun ne ovat perillä rahastoyhtiössä viimeistään klo 13.00.

 

Lisätietoa merkinnöistä ja lunastuksista löytyy rahaston säännöistä, avaintietoesitteestä sekä Rahastojen palkkiot ja minimimerkinnät -dokumentista.

 

Vastuullisuus ja kestävyystekijöiden huomiointi

SFDR luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Rahasto pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin tekevät rahaston salkunhoitajat Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen sekä UB:n vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä ja kestävyysriskeistä raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.


*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit,
Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

Lue lisää UB:n vastuullisesta sijoittamisesta:
https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski.

Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä. Tutustu tarkemmin riskeihin alla olevassa Avaintietoesitteessä.

Sijoituksen kohdemarkkina

Rahasto sopii kokemuksen ja tietämyksen osalta perustason sijoittajalle (Basic investor). Rahaston riskiluokka on 3, joka tarkoittaa, että rahasto-osuuksien arvonkehitykseen liittyy keskimääräinen riski. Sijoittajan tulee olla valmis kantamaan riskiä tuottotavoitteen saavuttamiseksi ja tiedostaa, että tuotteeseen liittyy riski sijoitetun pääoman menettämisestä. Sijoitushorisontin tulee olla vähintään 4 vuotta.