Vastuullinen sijoittaminen

United Bankers Oyj:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet

 

United Bankersin (UB) sijoitustoiminnan ensisijaisena tavoitteena on saada asiakkaiden valitsemalla riskitasolla mahdollisimman hyvää tuottoa vastuullisesti sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Osana tämän tavoitteen toteuttamista otamme huomioon sijoituspäätöksissämme, kuinka ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissamme. Uskomme, että vastuullisuusnäkökulman huomioon ottaminen vaikuttaa positiivisesti myös sijoitusten tuottoihin.

 

Vastuullisen sijoittamisen periaatteet hyväksyy UB:n hallitus. Näiden periaatteiden laatimisesta, päivittämisestä sekä käytännön ohjeistuksesta vastaa UB:n vastuullisen sijoittamisen ohjausryhmä. Siihen kuuluu jäseniä salkunhoidosta, viestinnästä sekä myynnistä. Yhtiö on nimennyt vastuullisen sijoittamisen johtajan, joka johtaa ohjausryhmän työskentelyä. Periaatteiden toteuttamisesta käytännön tasolla vastaavat yhtiön salkunhoitajat.

 

VASTUULLISEN SIJOITTAMISEN TOIMENPITEET UNITED BANKERSILLA 2020

 

United Bankers Oyj:n Vastuullisen sijoittamisen vuosikatsaus 2020 on yhteenveto yhtiön vastuullisen sijoittamisen toteuttamisesta ja kehitystoimenpiteistä vuonna 2020. Tavoitteiden toteutumisen seuraamiseksi laadimme sijoitustoiminnastamme ja rahastoistamme vastuullisuusanalyysit.

 

Vastuullisuuskatsaukset 2020 »

 

 

Olemme allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI) vuonna 2012. Raportoimme sijoitustoiminnastamme näiden periaatteiden mukaisesti. Lisäksi olemme jäsenenä FINSIF ry:ssä, joka edistää vastuullista sijoittamista Suomessa tarjoamalla verkostoitumispaikan ja väylän tiedon hankkimiselle.

 

Vastuullisuusnäkökulmat osana sijoitustoimintaamme

 

Olemme integroineet vastuullisuusnäkökulmat osaksi sijoitustoimintaamme. Nämä näkökulmat huomioidaan salkunhoidossa niin sijoitusrahastoissa, täyden valtakirjan varainhoidossa kuin muissakin tarjoamissamme sijoitustuotteissa (pois lukien indeksipohjaiset tuotteet). Vastuullisuusnäkökulman integroiminen osaksi UB:n tuotteita ja palveluita on mielestämme olennainen osa konsernin kokonaisriskienhallintaa. Sijoituskohteen valinnassa vastuullisuus huomioidaan ennen sijoituspäätöksen tekoa, minkä jälkeen vastuullisuuden toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan sijoittajille säännöllisesti.

 

Olemme sulkeneet pois sijoituskohteistamme yhtiöt, joissa osallistutaan kiistanalaisten aseiden valmistukseen ja myyntiin (maamiinat, rypälepommit, köyhdytetty uraani sekä biologiset ja kemialliset aseet) sekä yhtiöt, jotka ovat mukana ydinaseohjelmien kehityksessä ja tuotannossa. Emme myöskään sijoita yhtiöihin, joiden päätoimialana on tupakka, aseet, kivihiilen tuotanto, uhkapelit tai aikuisviihde.

 

Tavoitteena sijoitustemme positiivisten vastuullisuusvaikutusten lisääminen

 

Tavoitteenamme on pienentää sijoitustemme negatiivisia ilmastovaikutuksia sekä lisätä sijoitustemme positiivisia vastuullisuusvaikutuksia pitkällä aikavälillä. Näiden tavoitteiden seuraamiseksi laadimme sijoitustoiminnastamme vastuullisuusraportin vuosittain alkaen vuodesta 2020. Lisäksi raportoimme rahastojemme vastuullisuustoiminnasta säännöllisesti rahastojen varsinaisissa kuukausi- ja kvartaalikatsauksissa.

 

Osake- ja korkorahastojemme osalta raportoimme hiili-intensiteettiluvun sekä niille valitun vertailuindeksin vastaavan luvun kuukausittain. Kiinteistörahastoistamme raportoimme niille lasketun hiilijalanjäljen sekä rahastojen kiinteistökohteiden energiankulutukseen liittyviä tietoja vuosittain. Metsäsijoituksistamme raportoimme puolestaan hiilitaseen (hiilinielu) sekä hiilivaraston niin ikään vuosittain. Lisäksi pyrimme raportoimaan kaikista rahastoistamme mahdollisuuksien mukaan myös positiivisia vastuullisuusvaikutuksia muun muassa YK:n määrittelemien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteenamme on kuulua Suomen parhaimpien toimijoiden joukkoon sijoitustemme vastuullisuusraportoinnissa.

 

 

 

Varainhoidossa välitämme myös kolmansien osapuolien tuotteita. Kolmansien osapuolien osalta edellytämme vastuullisuuden sisällyttämistä osaksi sijoitustoimintaa. Seuraamme näiden yhteistyökumppaneidemme ja jakelussamme olevien tuotteiden osalta vastuullisuusperiaatteiden noudattamista säännöllisesti. Keskeisiä seurattavia tekijöitä ovat esimerkiksi yhteistyökumppaneiden sitoutuminen PRI:n periaatteisiin sekä vastuullisuuden sisällyttäminen osaksi sijoitusten valintaprosessia.

 

Lataa raportti (pdf) »

 

Kestävyysriskien huomioon ottaminen


Kestävyysriskeillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla sijoituksen arvoon tosiasiallinen tai mahdollinen kielteinen olennainen vaikutus. Vastuullisuusnäkökulman integroiminen osaksi UB:n tuotteita ja palveluita on mielestämme olennainen osa konsernin kokonaisriskienhallintaa, ja UB:ssa on asetettu toimintatavat kestävyysriskien arviointiin ja hallintaan liittyen. Implementointityö kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (SFDR-asetus) mukaisten kestävyysriskien toimintaperiaatteiden laatimiseksi on UB:ssa kuitenkin vielä kesken johtuen SFDR-asetusta tukevan muun sääntelyn epäselvästä tilasta ja voimaantulosta. UB:n tavoitteena on laatia SFDR-asetuksen mukaiset kestävyysriskien huomioon ottamiseen liittyvät toimintaperiaatteet vuoden 2021 aikana, kun SFDR-asetusta tukeva muu sääntely (esim. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tekniset sääntelystandardit) astuvat voimaan.

 

Pääasialliset haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin


Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöasioita, sosiaalisia ja työntekijöihin liittyviä seikkoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita. UB ottaa sijoituspäätöksissään huomioon, kuinka ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa (ESG-tekijät) toteutuvat sijoituskohteissamme. Tätä toteutetaan mm. tutkimalla sijoituskohteena olevan yhtiön toimintatapoja kestävyystekijöiden osalta ja arvioimalla ennen sijoituspäätöksen tekemistä, kuinka kestävyystekijät otetaan huomioon kohdeyhtiössä ja millaisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöiden huomioimatta jättämisellä voi yhtiön kohdalta olla. Sijoituskohteita voidaan myös poissulkea tämän analyysin perusteella. Implementointityö kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (SFDR-asetus) mukaisten pääasiallisten haitallisten vaikutusten kestävyystekijöihin huomioimisen toimintaperiaatteiden laatimiseksi on UB:ssa kuitenkin vielä kesken johtuen SFDR-asetusta tukevan muun sääntelyn epäselvästä tilasta ja voimaantulosta, eikä UB:ssa näin ollen huomioida vielä SFDR-asetuksen edellyttämällä tavalla pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin sijoitustoiminnassa tai -neuvonnassa taikka vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevassa vakuutusneuvonnassa. UB:n tavoitteena on laatia SFDR-asetuksen mukaiset pääasiallisten haitallisten vaikutusten kestävyystekijöihin huomioon ottamiseen liittyvät toimintaperiaatteet vuoden 2021 aikana, kun SFDR-asetusta tukeva muu sääntely (esim. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tekniset sääntelystandardit) astuvat voimaan.


Palkitsemispolitiikat kestävyysriskien huomioimisen osalta


UB:n palkitsemispolitiikassa yhtenä kantavana tavoitteena on vastuullisuusasioiden edistäminen. Konsernin eri palkitsemismalleissa muuttuvan palkkion yhtenä laadullisena kriteerinä on asetettujen vastuullisuustavoitteiden täyttyminen ja tätä arvioidaan osana palkkionsaajan henkilökohtaista suoriutumista. Koska implementointityö kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla annetun asetuksen (SFDR-asetus) mukaisten kestävyysriskien toimintaperiaatteiden laatimiseksi on UB:ssa vielä kesken, johtuen SFDR-asetusta tukevan muun sääntelyn epäselvästä tilasta ja voimaantulosta, otetaan kestävyysriskit SFDR-asetuksen vaatimassa laajuudessa huomioon siinä vaiheessa kun konsernin kestävyysriskien toimintaperiaatteet on laadittu.

 

 

Tässä raportissa esitetyt asiat ja informaatio perustuvat United Bankers -konsernin luotettavina pitämiin lähteisiin ja omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Johtopäätösten perustana oleva informaatio voi muuttua nopeasti, ja United Bankers -konserni voi muuttaa näkemystään ilman eri ilmoitusta. United Bankers -konserni tai sen yhteistyökumppanit tai kukaan sen työntekijöistä ei vastaa raportin käytöstä aiheutuvista mahdollisista vahingoista.