REIT

REIT

Genom REIT-fonderna har investeraren möjlighet att dra nytta av den stabila kassaflödesavkastning som är typisk för fastighetsmarknaden samt fastigheternas eventuella värdeökning.
Tomi Suominen, portföljförvaltare, realtillgångar

Vad är REIT?

Real Estate Investment Trust

• Den första REIT-lagstiftningen trädde i kraft i USA 1960. Motsvarande lagstiftning har därefter införts i de flesta länder med en betydande fastighetsmarknad.

 

• Inom REIT-lagstiftningen befrias fastighetsbolagen under vissa förutsättningar från bolagsskatt, varför de omfattas av enkel beskattning. Med andra ord betalar bolaget ingen bolagsskatt, utan investerarna betalar skatt på den utdelning som de erhåller.

 

• I många länder reglerar REIT-lagen också hur stort bolagets skuldkapital kan vara.

 

• I en REIT-aktiefond investeras tillgångarna huvudsakligen eller i sin helhet i bolag som lyder under REIT-lagstiftningen.

 

REIT-fonder liknar operativt traditionella fastighetsplaceringsbolag. De äger och administrerar fastigheter och deras omsättning består huvudsakligen av den hyra som tas ut för fastigheternas användning. Jämfört med vanliga fastighetsplaceringsbolag är REIT-fonder skattemässigt förmånligare, eftersom de i sin helhet eller delvis är befriade från bolagsskatt. Investerarna betalar skatt först på den utdelning som de får.

 

REIT-fondernas fördelar för investeraren

  • Stabilt kassaflöde stöder fondens värdeutveckling

  • God historisk avkastning

  • Spridning av risken

  • Inflationsskydd

 

——————————

 

UB:s REIT-fastighetsaktiefonder

– ett smidigt sätt att placera i fastigheter globalt

 

Börsnoterade fastighetsplaceringsbolag erbjuder möjlighet att placera i olika typer av fastigheter världen över. Internationella REIT-bolag äger en mångfald olika fastighetsobjekt: skyskrapor på Manhattan och små butiker i gatuplan i West End i London, shoppingcentrum i metropolerna i Asien och köpcentrum som betjänar den lokala befolkningen i Tyskland. Bostäder från Kalifornien via Europa till Tokyo. Industri- och logistikfastigheter på alla kontinenter – och naturligtvis datacenter som bildar kärnan i den globala digitala ekonomin.

 

UB:s REIT-aktiefonder placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag världen över. Genom dessa fonder har investeraren möjlighet att dra nytta av fondens för fastighetsmarknaden typiskt stabila kassaflödesavkastning samt fastigheternas eventuella värdeökning.

UB Global REIT

Fondens tillgångar placeras globalt huvudsakligen i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag i OECD-länderna. De nordamerikanska länderna bildar en betydande ekonomisk region och dessa länders andel i fonden är typiskt stor. Cirka hälften av fondens tillgångar är emellertid allokerade till OECD-länderna i Europa och Asien.

 

Läs mer » | Teckna »

UB Europa REIT

Fondens tillgångar placeras i aktier i europeiska börsnoterade fastighetsplaceringsbolag. De västeuropeiska länderna och Storbritannien bildar typiskt en betydande del av fondens allokering. Dessutom utgör nordiska fastighetsplaceringsbolag en fast del av portföljens kärnplaceringar. Andelen för den börsnoterade fastighetsmarknaden i de syd- och östeuropeiska länderna i fondens allokering är låg.

 

Läs mer » | Teckna »

UB Asia REIT Plus

Fondens tillgångar placeras i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag i Asien och Stillahavsområdet. Cirka hälften av fondens allokering hänför sig typiskt till de mest utvecklade länderna i området (Japan, Australien, Singapore och Hong Kong). På motsvarande sätt hänför sig cirka hälften av allokeringen till tillväxtmarknaderna i Asien.

 

Läs mer » | Teckna »

UB Nordamerika REIT

Fondens tillgångar placeras i aktier i nordamerikanska börsnoterade fastighetsplaceringsbolag. Den geografiska allokeringen utgörs av OECD-staterna USA, Kanada och Mexiko. Merparten av tillgångarna har placerats på den amerikanska marknaden, men t.ex. de kanadensiska bolagens andel i portföljen har varit cirka 10 procent.

 

Bekanta dig med vårt mångsidiga fondsortiment »

 

Fråga mer av våra experter, tfn 09 2538 0320 eller
e-post placera@unitedbankers.fi

 

 

Före ett placeringsbeslut ska investeraren ta del av fondmaterialet, som finns att få från UB Kapitalförvaltning. Fondplacering är alltid förenat med ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan öka eller minska i värde och den målsatta avkastningen för fonden uppnås inte nödvändigtvis. Vid beräkningen av den målsatta avkastningen har fondens tecknings- och inlösenavgift inte beaktats. Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab. De upplysningar och den information som presenteras på denna sida baserar sig på källor som UB anser vara tillförlitliga och på UB:s egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och UB kan ändra sin uppfattning eller marknadssyn utan separat meddelande.