5 tips till placerare

Det finns idag en stor mängd olika produkter och tjänster som placerare kan välja mellan. Det kan ibland kännas besvärligt att börja placera eller välja en lämplig produkt eller tjänsteform. Det viktigaste när man väljer en tjänst eller ett placeringsobjekt är att gå igenom sina egna mål och sitt utgångsläge. I placeringsärenden lönar det sig också att modigt utnyttja experters råd.

 

Utgångsläge och målet för investeringsverksamheten

 

Placeringsverksamhet kräver långsiktighet och planmässighet. Det är viktigt att ställa realistiska mål för placeringsverksamheten som motsvarar den egna riskprofilen och den planerade placeringstiden. Placerare kan ha mycket olika utgångslägen: en sparar och placerar litet per gång medan en annan inleder med en stor engångsplacering efter att till exempel ha sålt sitt företag eller fått ett arv. Placeringstiden har en stor inverkan på hur stor risk placeraren kan ta.

Även målen för placeringsverksamheten inverkar på valet av placeringsprodukt eller -tjänst: placeras medlen till exempel i syfte att finansiera en anskaffning, vill placeraren öka sin förmögenhet för framtida behov, till exempel pensioneringen, eller är det viktigaste att säkra värdet på det nuvarande kapitalet.

När placeraren väljer produkter eller tjänster är det även viktigt att bedöma sitt eget kunnande och sin erfarenhet. Man utgår från att placeraren alltid förstår riskerna med placeringen och hur avkastningen uppstår. Beskattningen av placeringen kan också vara en av orsakerna till ett placeringsbeslut.

 

Placeringstid

 

Den planerade placeringstiden har en väsentlig inverkan på placerarens förmåga att ta risker och utgör därför en viktig faktor inom placeringsverksamheten. Tumregeln är att ju längre placeringstiden är desto större risk kan placeraren ta och eftersträva även högre avkastning. Detta beror på att ett placeringsobjekt som innehåller en hög förväntad avkastning även är förenad med en större risk för värdesvängningar, det vill säga volatilitet. Av denna orsak är aktieplaceringar populärare när den planerade placeringstiden är lång. Då är sannolikheten större att man uppnår en högre avkastning än för placeringar med låg risk på aktiemarknaden.

 

Placeringarna i portföljen kan ha olika placeringshorisont. En del av medlen kan placeras för en mycket lång tid medan en del av medlen kanske måste lyftas redan efter en kortare tid. När man planerar sin egen placeringsportfölj lönar det sig att beakta de inbördes viktningarna mellan olika placeringsobjekt på ett sådant sätt att en tillräckligt stor andel av placeringarna alltid finns i objekt från vilka det är lätt att frigöra kapital. Långfristiga, eventuellt tidsbundna placeringar lönar det sig dessutom att fördela tidsmässigt på ett sådant sätt att de förfaller regelbundet med tiden. Det gäller för placeraren att även vara beredd på en situation där den planerade placeringstiden överraskande förändras. Av denna orsak är det bra att kontrollera om det är lätt att avyttra placeringsobjektet och om försäljning eller inlösen medför kostnader.

 

Avkastning och risk går hand i hand

 

Risken och den förväntade avkastningen varierar avsevärt mellan olika placeringsobjekt. I anknytning till placeringar talar man ofta om olika tillgångsklasser, vilka utgörs bland annat av aktier, räntor, fastigheter och råvaror. De olika tillgångsklassernas risknivåer skiljer sig från varandra, men det kan också förekomma stora variationer inom tillgångsklasserna mellan de olika placeringsobjektens risker. Till exempel i ränteplaceringar hänför sig den lägsta risken och förväntade avkastningen till bankdepositioner och högre risk och förväntad avkastning till företagslån. Risknivån för aktieplaceringar påverkas bland annat av om man placerar i så kallade värdebolag eller i tillväxtbolag. Även placeringarnas geografiska område har en inverkan: tillväxtmarknaderna förknippas i allmänhet med höga tillväxtförväntningar men även värdesvängningarna är ofta kraftigare på dessa marknader än på de utvecklade marknaderna.

 

Om placeraren vill undvika risk är det skäl att hålla placeringsverksamhetens målsatta avkastning på en måttlig nivå. På motsvarande sätt måste en placerare som eftersträvar en hög avkastning vara beredd att ta en större risk. På placerarens risktagningsförmåga inverkar bland annat placeringstiden, målen för placeringsverksamheten, placerarens sammanlagda förmögenhet och placeringserfarenhet.

 

Diversifiering

 

Diversifiering av placeringarna i olika tillgångsklasser, geografiska områden och även tidsmässigt är en mycket viktig del av placeringsstrategin och riskhanteringen. Det viktigaste är att sörja för en tillräckligt bred spridning av placeringsportföljen och för att viktningarna av de olika tillgångsklasserna och placeringsobjekten motsvarar som helhet placerarens riskprofil. Det lönar sig även att diversifiera placeringarna tidsmässigt. Det gäller också att bevara en tillräcklig likviditet i placeringsportföljen. I många fall är det möjligt för placeraren att binda största delen av tillgångarna för en längre tid, men det är ändå klokt att ha en del av placeringarna i objekt från vilka de snabbt kan frigöras.

 

Storleken på förmögenheten som placeras kan påverka de tillgängliga alternativen. Ett stort startkapital gör det möjligt att placera på bred bas i olika placeringsobjekt. En del placeringsobjekt förutsätter ett stort startkapital eller engångsinvesteringar. Till dessa hör bland annat fastigheter och många företagslån. Storleken på förmögenheten som placeras inverkar även på möjligheten att diversifiera placeringarna till exempel till olika geografiska områden. Den som placerar mindre summor åt gången kan dock utnyttja till exempel fonder och strukturerade placeringslån som erbjuder en färdig diversifiering. Fonder är ett utmärkt alternativ till exempel när placeringsobjektet inte är inom räckhåll för placeraren antingen på grund av att det kräver ett stort kapital eller när det är besvärligt för placeraren att själv följa upp utvecklingen på referensmarknaden.

 

Utnyttja en expert

 

Nyheter förmedlas snabbt i dagens värld. För att kunna dra nytta av aktuell information och analysmaterial måste man aktivt följa med marknaden och ha erfarenhet av de föränderliga marknadslägena. Det är vanligt att placerare inte har tillräckligt med tid för att aktivt följa upp sina placeringar. I sådana fall kan förvaltningen av placeringsportföljen läggas ut på en kapitalförvaltare. Dagens urval av placeringsprodukter och -tjänster är stort och placeraren funderar ofta över placeringsobjektens risker, över hur avkastningen blir till eller över invecklade strukturer. För att lyckas i valet av placeringsobjekt är det viktigt att förstå placeringsobjektets egenskaper. När det handlar om placeringsbeslut lönar det sig att modigt utnyttja en experts kompetens. Fastställandet av den egna placerarprofilen och målen med hjälp av en expert är en mycket viktig utgångspunkt såväl när man bygger upp övergripande kapitalförvaltning som när man väljer en enskild placeringsprodukt.

 

Långvarig erfarenhet och förmåga att utnyttja de möjligheter som föränderliga marknadslägen medför hör till de egenskaper som en bra kapitalförvaltare har.