Ansvarsfull placering

United Bankers Abp:s policy för ansvarsfulla investeringar

 

Det primära målet med United Bankers (UB) investeringsverksamhet är att på den risknivå som kunderna valt uppnå bästa möjliga avkastning på ett ansvarsfullt sätt på såväl lång som kort sikt. Som ett led i genomförandet av detta mål tar vi i våra investeringsbeslut hänsyn till hur kriterierna avseende miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed (ESG-faktorer) uppfylls i våra investeringsobjekt. Vi tror att beaktandet av hållbarhetsaspekterna har en positiv inverkan också på investeringarnas avkastning.

 

Policyn för ansvarsfulla investeringar godkänns av UB:s styrelse. För upprättandet och uppdateringen av denna policy samt de praktiska anvisningarna ansvarar UB:s styrgrupp för ansvarsfulla investeringar. Gruppen består av medlemmar från portföljförvaltningen, kommunikationen och försäljningen. Bolaget har utsett en direktör för ansvarsfulla investeringar som leder styrgruppens arbete. Bolagets portföljförvaltare ansvarar för verkställandet av policyn i praktiken.

 

United Bankers Abp:s åtgärder för ansvarsfulla investeringar 2020

 

United Bankers Abp:s årliga rapport 2020 om ansvarsfullt placerande är ett sammandrag av det gågna årets verksamhet och utvecklingsåtgärder inom ansvarsfullt placerande. För att följa med att målen uppnås utarbetar vi hållbarhetsanalyser för vår placeringsverksamhet och fonder.

 

Hållbarhetsrapporter 2020 »

 

Vi har undertecknat de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investment, PRI) år 2012. Vi rapporterar om vår investeringsverksamhet i enlighet med dessa principer. Vi är dessutom medlem i FINSIF ry, som främjar ansvarsfulla investeringar i Finland genom att erbjuda möjligheter till nätverkande och en kanal för att inhämta information.

 

Hållbarhetsaspekterna en del av vår investeringsverksamhet

 

Vi har integrerat hållbarhetsaspekterna i vår investeringsverksamhet. Dessa aspekter beaktas i portföljförvaltningen såväl i investeringsfonderna och den diskretionära kapitalförvaltningen som i de övriga investeringsobjekt som vi tillhandahåller (med undantag av indexbaserade produkter). Integreringen av hållbarhetsaspekten som en del av UB:s produkter och tjänster utgör enligt vår uppfattning en väsentlig del av koncernens övergripande riskhantering. Vid valet av investeringsobjekt avvägs hållbarheten innan investeringsbeslutet fattas, varefter vi följer upp hur hållbarheten uppfylls och rapporterar om detta regelbundet till våra investerare.

 

Vi har från våra investeringsobjekt uteslutit sådana bolag som är delaktiga i tillverkning och försäljning av kontroversiella vapen (landminor, klusterbomber, utarmat uran samt biologiska och kemiska vapen) och bolag som deltar i utveckling och produktion av kärnvapenprogram. Vi investerar inte heller i bolag, vars huvudsakliga affärsverksamhet består av tobak, vapen, stenkolsproduktion, hasardspel eller vuxenunderhållning.

 

Målet är att öka investeringarnas positiva hållbarhetseffekter

 

Vårt mål är att minska de negativa klimatkonsekvenserna av våra investeringar och öka investeringarnas positiva hållbarhetseffekter på lång sikt. För att följa upp dessa mål sammanställer vi årligen en hållbarhetsrapport om vår investeringsverksamhet med början år 2020. Dessutom rapporterar vi regelbundet om fondernas hållbarhetsverksamhet i fondernas egentliga månads- och kvartalsöversikter.

 

För våra aktie- och räntefonder rapporterar vi kolintensiteten och motsvarande siffra för det jämförelseindex som valts för dem. För våra fastighetsfonder rapporterar vi årligen deras klimatavtryck och uppgifter i anslutning till energiförbrukningen i fondernas fastighetsobjekt. För våra skogsinvesteringar rapporterar vi i sin tur kolbalansen (kolsänkan) och kollagret likaså årligen. Dessutom strävar vi efter att för alla våra fonder i mån av möjlighet också rapportera om positiva hållbarhetseffekter bl.a. i enlighet med FN:s mål för hållbar utveckling. Vår ambition är att höra till de bästa aktörerna i Finland i hållbarhetsrapporteringen om våra investeringar.

 

 

 

Inom kapitalförvaltningen förmedlar vi också tredjepartsprodukter. För tredjeparters del förutsätter vi att hållbarheten har implementerats i investeringsverksamheten. Vi följer regelbundet upp hur hållbarhetsprinciperna iakttas i fråga om dessa samarbetspartner och de produkter som vi distribuerar. Centrala faktorer som följs upp är exempelvis att samarbetspartnerna förbundit sig till PRI:s principer och att hållbarhetsfrågorna har inkluderats i processen för valet av investeringar.

 

Ladda ner rapporten (pdf) »

 

Heli Heikkilä, placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

placeringschef, kapitalförvaltning för institutioner

Heli Heikkilä


+358 (0)9 2538 0334

 

Det material och den information som presenteras i denna rapport baserar sig på källor som United Bankers-koncernen betraktar som tillförlitliga och på koncernens egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och United Bankers-koncernen kan ändra sin ståndpunkt utan separat meddelande. United Bankers-koncernen eller dess samarbetspartner eller anställda ansvarar inte för eventuella skador till följd av användningen av rapporten.