Kapitalförvaltning

Vår kapitalförvaltningstjänst erbjuder kunderna en enkel lösning där våra erfarna och sakkunniga portföljförvaltare fattar placeringsbesluten.

 

Kapitalförvaltningens nyckelpersoner har i genomsnitt 15–20 års erfarenhet av marknaderna. För oss är det viktigt att varje kund alltid får sakkunnig och personlig betjäning. Valet av placeringsobjekten sker utgående från kundens önskemål och målsättningar.

 

Diversifiering av placeringar både geografiskt och i olika tillgångsslag är en elementär del av portföljens riskhantering. Med hjälp av våra realegendomsfonder är det möjligt att minska portföljens risknivå utan att på lång sikt behöva ge avkall på den förväntande avkastningen.

 

Som en del av sina kapitalförvaltningstjänster erbjuder bolaget också värdepappersförmedling extensivt på aktie- och masslånemarknaderna.
Kimmo Hurrila, placeringschef
Diversifiering av placeringar både geografiskt och i olika tillgångsslag är en elementär del av portföljens riskhantering. Utöver traditionella aktie- och ränteplaceringar utnyttjar UB även realtillgångsplaceringar som en del av placeringsportföljerna. Målet är att i varje strategi uppnå det ställda avkastningsmålet för placeringsverksamheten med möjligast låg risk.

Kimmo Hurrila, placeringschef

Strategier

Kunden kan välja den mest lämpliga kapitalförvaltningsstrategin mellan fem olika alternativ. Aktie- och ränteplaceringarnas vikt varierar i de olika strategierna enligt avkastningsmål och risknivå. I strategin med den mest måttliga risken och avkastningen görs alla placeringar i räntor, medan placeringarna i strategin med det högsta avkastningsmålet och risken görs med betoning på aktiemarknaden. UB:s kapitalförvaltningsmodell grundar sig på en bred internationell diversifiering, där realtillgångar utnyttjas som en aktiv del av placeringsportföljen. Realtillgångarnas andel är ca 40 % av den strategispecifika aktievikten. Med en placering på 100.000 euro kan du bli kund hos UB:s kapitalförvaltning.

 

Placeringsstrategin som kunden valt utgör kärnan i portföljförvaltningen. Kunden kan enligt önskemål komplettera sin placeringsportfölj exempelvis med direkta aktie- och masslånsplaceringar samt strukturerade placeringslån.

 

Korko
Ränte
Osake
Aktie
Reaaliomaisuus
Realegendom

Stabil

Genomsnittlig aktievikt 0 %
Intervall för aktievikt -
Förväntad avkastning p.a. 1-3 %
Risk Låg
ESMA 3
Volatilitet p.a. 2-5 %
Rekom. placeringstid > 2 år

Solid

Genomsnittlig aktievikt 25 %
Intervall för aktievikt 20–30 %
Förväntad avkastning p.a. 2-4 %
Risk Moderat
ESMA 3-4
Volatilitet p.a. 5–8 %
Rekom. placeringstid > 3 år

Balans

Genomsnittlig aktievikt 50 %
Intervall för aktievikt 40–60 %
Förväntad avkastning p.a. 4-6 %
Risk Genomsn..
ESMA 4-5
Volatilitet p.a. 9-13 %
Rekom. placeringstid > 4 år

Värde

Genomsnittlig aktievikt 75 %
Intervall för aktievikt 60–90 %
Förväntad avkastning p.a. 5-7 %
Risk Måttl. hög
ESMA 5
Volatilitet p.a. 12-15 %
Rekom. placeringstid > 5 år

Tillväxt

Genomsnittlig aktievikt 100 %
Intervall för aktievikt 80–120 %
Förväntad avkastning p.a. 6-8 %
Risk Hög
ESMA 6
Volatilitet p.a. 15–20 %
Rekom. placeringstid > 6 år

Hitta din strategi

Placeringar bör göras planmässigt och på lång sikt. På placeringsverksamheten bör ställas realistiska mål som motsvarar den egna riskprofilen och den planerade placeringstiden. Genom att nedan fylla i din utgångspunkt och målsättning för placeringsverksamheten kan du hitta den strategi som bäst passar dig. Notera att valet av rätt strategi även kan påverkas av andra faktorer än placeringserfarenhet och placeringsverksamhetens mål. Våra experter hjälper dig gärna att hitta en lämplig strategi.

 

3 % Förväntad avkastning 10 %
Låg Risk Hög
Över 2 år Placeringstid Över 7 år

Stabil

Solid

Balans

Värde

Tillväxt

Varför realtillgångar?

UB är pionjär inom realtillgångsplaceringar i Norden. Realtillgångar erbjuder en hög och samtidigt tämligen stabil avkastningspotential. De lämpar sig utmärkt som en del av de flesta placeringsportföljer för att diversifiera risken och skydda portföljens värde mot inflation. Med hjälp av realtillgångar är det möjligt att minska portföljens risknivå utan att på lång sikt behöva ge avkall på den förväntade avkastningen. Genom våra realtillgångsfonder får placeraren enkelt tillgång till en mer likvid form av fastighets-, infrastrukturs- och till och med skogsplaceringar.

 

Juuso Uski, direktör, kapitalförvaltning för privatpersoner
Kontakta oss!
Boka tid till ett personligt möte, lämna ringbud eller kontakta oss genom att skicka meddelande. Våra experter hjälper dig gärna.

Juuso Uski, direktör, kapitalförvaltning för privatpersoner

 

 

 

Med strategiväljaren kan man preliminärt uppskatta vilka strategialternativ som motsvarar parametrarna placeraren angivit. Strategierna som strategiväljaren föreslår skall inte uppfattas som en placeringsrekommendation eller ett placeringsråd. Strategiväljaren förenklar verkligheten och tar inte i beaktande andra väsentliga faktorer för kartläggning av placerarprofilen såsom placeringserfarenhet, målsättningar med placeringsverksamheten och förmögenheten som placeras.
Strategiväljaren tar i beaktande endast en begränsad mängd variablar: förväntad avkastning, risk, placeringstid. Resultaten som strategiväljaren ger är endast riktgivande och tar inte i beaktande alla faktorer som i verkligheten inverkar på strategivalet. Placeringens värde kan stiga eller sjunka och placeringens historiska utveckling är ingen garanti för framtida utveckling. Till placeringsverksamhet hänför sig alltid en ekonomisk risk och placeraren kan förlora det placerade kapitalet helt eller delvis. Placeraren skall bekanta sig med placeringstjänsten och placeringsstrategin, inklusive dess risker, innan placeringsbeslutet fattas.