Kapitalförvaltning

I vår kapitalförvaltningsmodell UB 360 kombineras de bästa sidorna av aktiv investering och indexinvestering. Vårt portföljförvaltningsteam har en gedigen erfarenhet och är mycket engagerat, och varje kapitalförvaltningskund får en personlig kapitalförvaltare. Detta möjliggör upprättande av en individuell investeringsstrategi, användning av kundspecifikt utvalda investeringsobjekt samt högklassig rådgivning i alla frågor som gäller investering.


Komponenter i den individuella kapitalförvaltningsmodellen UB 360

Kapitalförvaltningsportföljens kärnkomponenter – aktier och räntor

 

Kapitalförvaltningens allokeringsteam väljer de investeringsobjekt som lämpar sig för kunden och som är optimala i kundens portfölj med tanke på såväl det rådande marknadsläget som det ekonomiska läget. Valet av investeringsobjekt kan göras bland aktiva aktiefonder, kostnadseffektiva indexfonder och ETF:er från olika områden och branscher samt bland räntefonder och övriga ETF:er inom olika riskklasser. Investering på den globala aktiemarknaden med kombination av alla marknadsområden och investeringsinriktningar möjliggör en bred diversifiering och förbättrar betydligt sannolikheten för att investeringsmålen uppnås.

 

FYRA STRATEGIER: AKTIE 25, AKTIE 50, AKTIE 75 OCH AKTIE 100

INVESTERINGSPROCESS

Kunden väljer den strategi som passar honom eller henne bäst och som utgör underlag för grundallokeringen. Vid portföljförvaltningsgruppens veckovisa allokeringsmöten fattas beslut om allokeringen enligt tillgångsklass och inom respektive tillgångsklass samt säkerställs en tillräcklig diversifiering. Gruppen kartlägger kostnadseffektivt ETF:er och de bästa fonderna samt iakttar den avtalade grundallokeringen. Portföljförvaltarna följer kontinuerligt och i realtid marknaden och drar nytta av samarbetspartnernas investeringsanalyser.

 

Kapitalförvaltningsportföljens tilläggskomponenter*

 

Kunden kan till sin kapitalförvaltningsportfölj välja bland exempelvis följande tilläggskomponenter: skogs-, fastighets-, fastighetsaktie-, infrastrukturaktie-, ränte- och aktiefonder samt strukturerade masskuldebrevslån. Därtill kan diskretionära kapitalförvaltningskunder också välja direkta aktier och direkta masskuldebrevslån.

 

* Tilläggskomponenterna omfattas inte av det diskretionära kapitalförvaltningsavtalet utan för dem ingås separata avtal.

 

REALTILLGÅNGAR SOM EN DEL AV KAPITALFÖRVALTNINGSPORTFÖLJEN

Realtillgångar lämpar sig i stort sett för alla typer av portföljer för att sprida risken och skydda portföljens värde mot inflation. Realtillgångar är till exempel fastigheter, infrastruktur, jord- och skogsbruk. Det ger en möjlighet att uppnå en konkurrenskraftig avkastning med lägre risk än genomsnittet.

 

SKOGSFONDERNA

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i skog genom en väldiversifierad och professionellt skött skogsportfölj. Specialplaceringsfond UB Skog Global erbjuder en möjlighet att placera i skogsindustrins växande och utvecklande värdekedja med en enda placering.

 

FASTIGHETSFONDER

Fastighetsfonder erbjuder en möjlighet till stabil, inflationsskyddad avkastning i olika konjunkturer och lämpar sig således för många placeringsportföljer för att sprida risken. Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheters placeringsobjekt är exempelvis matbutiker, logistiska fastigheter, offentliga lokaler samt kontor brett i hela Norden. Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheters placeringsobjekt är bl.a. tomter, bostäder, samhällsfastigheter, kontor samt logistik- och affärslokaler i Finland.

 

INTERNATIONELLA LIKVIDA FASTIGHETSFONDER (REIT)

REIT-fonder (Real Estate Investment Trust) är fastighetsportföljer befriade från samfundsskatt som betalar ut nästan hela fastighetshyresavkastningen i utdelning till investerarna. De erbjuder ett likvitt och diversifierat sätt att investera i fastigheter. De erbjuder ett likvitt och diversifierat sätt att investera i fastigheter. UB Global REIT-fondens medel placeras globalt i börsnoterade fastighetsplaceringsaktier i OECD-länderna. UB Europa REIT-fonden placerar i europeiska fastighetsplaceringsaktier. UB Asia REIT Plus-fonden är en aktiefond som placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på marknaden i Asien och andra tillväxtmarknader. UB Nordamerika REIT-fonden placerar diversifierat på USA:s, Kanadas och Mexikos fastighetsmarknader.

Läs mer om REIT-fonder »

INFRASTRUKTURFONDER

Fördelen med infrastrukturplaceringar är deras goda avkastningspotential och samtidigt en stabilare utveckling än för traditionella aktieplaceringar i genomsnitt. Infrastrukturbolagen fokuserar på att producera grundläggande strukturer och tjänster för samhället. Bland annat el-, vatten- och vägnät är förutsättningar för att samhället och ekonomin ska kunna fungera. UB Infra-fonden placerar globalt i stabila infrastrukturaffärsverksamheter som ger en god avkastning och UB EM Infra-fonden placerar i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarknaderna.

Läs mer om infrastruktur »

 

STRUKTURERADE MASSKULDEBREVSLÅN

Strukturerade masskuldebrevslån erbjuder privatplaceraren möjligheten att diversifiera placeringar på olika marknader och placeringsobjekt i vilka direkta placeringar kan vara svåra att genomföra. Produkter som många redan känner till är bland annat Företagslånekorgar.

 

DIREKTA AKTIER (separat portfölj som förvaltas med fullmakt)

Kapitalförvaltningens aktieportföljer Finland och Europa erbjuder tillträde till den internationella exportmarknaden. Finland-portföljen (10–12 bolag) har en betydande vikt i ett skogskluster som drar fördel av de globala megatrenderna. Till Europa-portföljen (15 bolag) hör flera globala exportbolag och internationella lyxproduktbolag, vars tillväxt härrör från det uppblomstrande Asien.

 

DIREKTA MASSKULDEBREVSLÅN (separat portfölj som förvaltas med fullmakt)

På masskuldebrevslånens värdeutveckling inverkar delvis andra faktorer jämfört med aktiernas utveckling, varför de minskar värdefluktuationerna i portföljen som helhet. De erbjuder också möjlighet till ett stabilt kassaflöde. Tillgångarna investeras huvudsakligen i europeiska bolags high yield-företagslån med en löptid på 3–5 år, men också hybrid- och kapitallån kan komma i fråga.

 

RÄNTEFONDER

UB Kort Ränta och UB Ränta Plus är räntefonder med låg risknivå, som placerar i ränte-instrument och lämpar sig som ett kortvarigt placeringsobjekt då man eftersträvar en avkastning som är högre än avkastningen från depositioner för sina kassatillgångar. Specialplaceringsfond UB High Yield erbjuder en genomsnittligt högre avkastning på ränteplaceringarna. UB High Yields tillgångar placeras i ränteinstrument, huvudsakligen i high yield-företagslån, vilkas högre avkastningsförväntan förknippas med en högre risk.

 

AKTIEFONDER

Med aktiefonder strävar man efter en bättre avkastning än den genomsnittliga avkastningen på marknaden. Specialplaceringsfond UB Thales Argo placerar sina tillgångar i 10–15 företag med betydande långsiktigt tillväxtpotential utan anknytning till vad avser bransch eller geografi. UB Finland-fonden placerar i finländska börsnoterade bolag. UB Amerika-fonden placerar brett på USA:s aktiemarknad och Specialplaceringsfond UB Global placerar i inhemska och utländska fonder, vilka placerar i börsnoterade fastighets- och infrastrukturbolags aktier, samt i andra aktiefonder. Placeringsfond UB Europa AI placerar sina tillgångar i europeiska aktier med hjälp av metoder som baserar sig på artificiell intelligens

Juuso Uski, direktör, kapitalförvaltning för privatpersoner
Kontakta oss!
Boka tid till ett personligt möte, lämna ringbud eller kontakta oss genom att skicka meddelande. Våra experter hjälper dig gärna.

Juuso Uski, direktör, kapitalförvaltning för privatpersoner

 

 

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

UB 360 Finland Aktie »

UB 360 Europa Aktie »

UB 360 Aktie 25 »

UB 360 Aktie 50 »

UB 360 Aktie 75 »

UB 360 Aktie 100 »

 

Investering är alltid förenat med ekonomisk risk. Investeringens värde kan stiga eller sjunka och det finansiella instrumentets historiska utveckling utgör ingen garanti för den framtida utvecklingen. Investeraren kan förlora en del eller hela det investerade kapitalet. Investeraren ska före ett investeringsbeslut ta del av det produkt- och/eller servicespecifika materialet, varav framgår de risker som är förenade med det aktuella finansiella instrumentet. Innehållet ska inte betraktas som ett personligt investeringsråd eller en investeringsrekommendation eller som någon annan uppmaning att vidta investeringsåtgärder. Kapitalförvaltningstjänster tillhandahålls inom UB-koncernen av UB Kapitalförvaltning Ab.