UB Thales Argo

UB Thales Argo

Specialplaceringsfond Aktiefond Utvecklade marknader

En global aktiefond, som söker företag med betydande långsiktigt tillväxtpotential till sin portfölj.

På videon berättar Tom Wiik och Ernst Grönblom om fondens placeringsfilosofi och placeringar. Uppdaterad i april 2022.

 

Mål och placeringsstrategi

Fonden är en aktiefond vilkens långsiktiga mål är att överstiga den internationella aktiemarknadens genomsnittliga avkastning. Fonden har inte ett jämförelseindex.

 

Fonden följer en så kallad värdeinvesteringsstrategi. Fonden investerar i företag vars aktiekurs (marknadsvärde) enligt portföljförvaltarens uppfattning är låg i förhållande till portföljförvaltarens uppskattning av företagets gängse värde. Placeringsstrategin är inte knuten geografiskt eller till specifika branscher eller företag av en viss storlek.

 

Fonden har en mer koncentrerad portfölj än vanligt: under normala omständigheter placerar fonden i cirka tio olika företag. Fonden kan också placera i penningmarknadsinstrument eller depositioner i kreditinstitut. Fondens avkastning återinvesteras.

 

För vem lämpar sig fonden

Fonden lämpar sig för placerare som strävar efter högre avkastning än de allmänna aktieindexen och är beredda att placera sina tillgångar på aktiemarknaden mer koncentrerat än aktiefonder i genomsnitt, för att uppnå detta mål. Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av fem år.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro. Fonden kan tecknas den sista bankdagen varje månad. Teckningsordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Fondandelar kan lösas in den sista bankdagen varje månad. Inlösenordern bör vara fondbolaget tillhanda senast fem bankdagar innan den ifrågavarande inlösendagen.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

 

"I portföljförvaltningen strävar vi efter att hitta företag till portföljen i vilka vi ser stark tillväxtpotential. Under normala omständigheter kommer placeringarna vara koncentrerade till 10-12 aktier som är valda på basen av vår erfarenhet och framtidssyn."

 

Portföljförvaltning

Tom Wiik, portföljförvaltare

portföljförvaltare

Tom Wiik


+358 45 843 6277
Ernst Grönblom, analytiker, UB Thales Argo

analytiker, UB Thales Argo

Ernst Grönblom


UB Thales Argo webinar

Se hela webinarinspelningen med de intressanta frågorna från publiken »

 

Ansvarsfullhet och beaktande av hållbarhetsfaktorer

SFDR klassificering*: artikel 8, fonden främjar hållbarhetsfaktorer

 

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsverksamheten genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om hållbarhetsfaktorer i anslutning till miljö, samhälle och bolagsstyrning samt om huvudsakliga negativa konsekvenser, genom att utöva inflytande på bolagen och genom att utesluta bolag. Fonden har som mål att utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen göra positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. De miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är begränsning av klimatförändringar och betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Fondens portföljförvaltare gör analysen med stöd av Sustainalytics och Morningstars ESG-databaser samt UB:s team för hållbara investeringar. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.


* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.

 

Läs mer om UB:s ansvarsfulla investeringar:
https://www.unitedbankers.fi/sv/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare som har några års erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Informed investor). Fondens riskkategori är 6, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.