UB Finska Fastigheter

UB Finska Fastigheter

Specialplaceringsfond Fastighetsfond Utvecklade marknader

Fonden placerar i finska fastigheter med bred diversifiering.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien. Avkastningssiffrorna är korrigerade med utbetalda dividender.

 

 

Fastighetsportfölj med bred diversifiering

 

Fondens strategi är att placera i Finland i fastighetsobjekt med stabil avkastningspotential. Till placeringsobjekten hör olika samhällsfastigheter, kontor, logistik- och affärslokaler, lager, industrifastigheter, bostäder, tomter och andra lämpliga fastigheter. Med bred diversifiering i olika fastighetsslag strävar man efter att minska risken och erbjuda en möjligast stabil avkastningspotential.

 

På videon berättar portföljförvaltaren Perttu Hokkanen om de senaste händelserna i fonden. Uppdaterad i oktober 2022.

Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter placerar i finska fastighetsobjekt. Fondens placeringsobjekt är bland annat samhällsfastigheter, kontor, bostäder och tomter. Fonden strävar efter en årlig avkastning på 5–7 %*. Minimiteckningsbelopp i UB Finska Fastigheter-fonden är 20 000 euro.

 

Fastighetsportfölj med bred diversifiering

Fondens tillgångar placeras i första hand i fastigheter i Finland. Fondens placeringsobjekt kan vara: bostäder, samhällsfastigheter (t.ex. skolor, daghem, vårdfastigheter och hälsostationer), kontor, logistik- och affärslokaler, lager, industrifastigheter, tomter och andra lämpliga fastigheter.

 

För vem lämpar sig fonden?

Fonden lämpar sig för placeraren som uppskattar jämnt kassaflöde och realegendomens stabilitet. Ytterligare fördelar med fastigheter är relativt låg korrelation med till exempel aktiemarknaden och möjlighet till inflationsskyddad avkastning. Fonden lämpar sig också för bostadsplaceraren för att diversifiera fastighetsportföljens risk på andra fastighetsobjekt. Fonden är riktad till både privat- och institutionsplacerare. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 5 år.

 

Fondens mål och placeringspolitik

Fonden efterstävar en årlig avkastning på cirka 5–7 %* från finska fastighetsmarknaden. Av fondens årliga vinst för räkenskapsperioden utdelas minst 75 % till andelsägarna.

 

 

UB Finska Fastigheter

 

Varför samhällsfastigheter?

 • Bra hyresintäkter
 • Långa hyreskontrakt
 • Måttlig värdefluktuation

Varför kommersiella fastigheter?

 • Höga hyresintäkter
 • Långa hyreskontrakt
 • Möjlighet att ändra användningssyftet

Varför bostäder?

 • Behovet av bostäder ökar med urbaniseringen
 • Likviditet
 • Erbjuder effektiv diversifiering

Varför tomter?

 • Långa hyreskontrakt och stabil avkastning
 • Låg risk för värdefluktuation
 • Förbättrar förutsägbarheten av fondens avkastning
Matti Inha, Finansieringsråd, Advisor – UB Finska Fastigheter

Vi bygger UB Finska Fastigheter-fonden med solid erfarenhet och kunskap. Välkommen att bli en fastighetsplacerare.

 

Matti Inha, Finansieringsråd, Advisor – UB Finska Fastigheter

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 20 000 euro. Fonden kan tecknas kvartalsvis den sista bankdagen i februari, maj, augusti och november. Teckningsordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 18.00.

 

Teckningsavgift
Teckning 20 000–499 999 euro, avgift 2,5 %
Teckning 500 000–1 499 999 euro, avgift 2,0 %
Teckning minst 1 500 000 euro, avgift 1,5 %
Ingen teckningsavgift debiteras vid omplacering av de utbetalda avkastningsandelarna.

 

Fondandelar kan lösas in kvartalsvis den sista bankdagen i februari, maj, augusti och november. Inlösenordern bör vara fondbolaget tillhanda senast en månad innan den önskade inlösendagen.

 

Inlösenavgift
Placeringstid under 1 år, avgift max 4 %
Placeringstid minst 1 men under 3 år, avgift max 3 %
Placeringstid minst 3 men under 5 år, avgift max 2 %
Placeringstid minst 5 år, avgift max 1 %

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

 

Hållbarhetsrelaterade upplysningar »

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 3, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med måttlig risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.