UB Smart

UB Smart

Specialplaceringsfond Multistrategifond Utvecklade marknader

UB Smart -fondens tillgångar placeras huvudsakligen på internationella aktie- och masslånemarknader samt i realtillgångar. Fonden lämpar sig för investerare som vill ha en portfölj med omfattande diversifiering i olika tillgångsslag. Fonden erbjuder även omfattande geografisk diversifiering.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

UB Smart lämpar sig för investerare som vill ha en portfölj med omfattande diversifiering i olika tillgångsslag. Fonden erbjuder även omfattande geografisk diversifiering.


En effektivt diversifierad portfölj

Fondens tillgångar diversifieras internationellt på både aktie- och masslånemarknader samt i realtillgångar. Med realtillgångar avses till exempel skogsfastigheter samt andra fastigheter och infrastrukturplaceringar. Placeringar i realtillgångar görs huvudsakligen genom fonder. I andra placeringsobjekt kan man placera antingen direkt eller till exempel genom fonder eller strukturerade massskuldebrevslån.


Fondens avkastningsmål

Fondens mål är att med aktiv portföljförvaltning uppnå en årlig avkastning på 5–10 %.


Passar för olika marknadslägen

Aktie-, ränte- och realtillgångsplaceringar representerar vid neutral allokering var och en enskilt 1/3 av fondens värde. Portföljförvaltaren kan dock fritt ändra på vikten av olika tillgångsklasser enligt marknadsläget.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

 

 

En smart kapitalförvaltningsfond

 

UB Smart-fondens placeringar diversifieras i tre olika tillgångsklasser. Genom en bred diversifiering och noggrant övervägd allokering strävar fonden efter att uppnå sitt avkastningsmål med en måttlig risknivå.

 

 

 

Aktier

 

  • Fonder
  • ETF-fonder
  • Aktieindexlån

På lång sikt erbjuder aktiemarknaden den bästa avkastningspotentialen i placeringsportföljen. Viktiga faktorer vid placering i aktier är en bred internationell diversifiering samt förändringar i vikten av olika marknadsområden och branscher i portföljen vid rätt tidpunkt.

Ränteplaceringar

 

  • Masskuldebrevslån
  • Företagslånekorgar
  • Räntefonder

Ränteplaceringar är en väsentlig del av en välbalanserad placeringsportfölj. Deras värdefluktuationer är generellt sett måttliga och de erbjuder ett stabilt kassaflöde. Fonden placerar sina tillgångar främst i nordiska bolags direkta masskuldebrevslån och i internationellt diversifierade strukturerade ränteplaceringar.

Realtillgångar

 

  • Fastighetsplaceringsfonder
  • Infrastrukturfonder
  • Skogsfonder

Realtillgångar är en central del av en brett diversifierad placeringsportfölj, eftersom realtillgångar erbjuder möjligheten till en konkurrenskraftig avkastning med en genomsnittligt lägre risk. Realtillgångsplaceringar erbjuder ett stabilt kassaflöde och skyddar portföljen mot inflation.

Juhani Toivonen, kapitalförvaltare

UB Smarts erfarna portföljförvaltningsteam eftersträvar en genomsnittlig årlig avkastning på 5-10 procent*. Vid val av placeringsobjekt betonas kostnadseffektivitet och bästa möjliga förhållandet mellan risk och avkastning.

Juhani Toivonen, kapitalförvaltare

Bred diversifiering och en övertygande avkastningshistoria

 

UB Smart-fonden erbjuder investeraren en väldiversifierad portfölj vars förväntade avkastning är god trots dess måttliga risknivå. Portföljen är brett diversifierad både geografiskt och i olika tillgångsklasser och genom realtillgångsplaceringarna eftersträvar fonden ett bättre risk-avkastningsförhållande.

 

UB Smart var år 2018, mätt med tre års avkastning, på andra plats i sin jämförelsegrupp. Jämförelsen omfattade 102 fonder. **

 

Vastuullisuus, kestävyystekijöiden huomiointi ja kestävät sijoitukset

SFDR luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä. Lisäksi rahasto on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan EU-taksonomian mukaisiin kestäviin sijoituskohteisiin (1).  

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin ja poissulkemalla niitä. Rahasto pyrkii sijoitusanalyysiin integroidun tiedon perusteella tekemään positiivista valintaa ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämiseksi. Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja kunkin sijoituskohteen toimiala- ja kohdekohtaiset merkittävät ympäristö- ja yhteiskuntatekijät. Lisäksi rahasto edellyttää hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Lisäksi rahaston tavoitteena on saada aikaan myönteisiä ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksia tekemällä osa sijoituksista EU:n taksonomia-asetuksen kriteerit täyttäviin ympäristön kannalta kestäviin sijoituskohteisiin. Koska rahasto on monistrategiarahasto, se voi sijoittaa kohteisiin, jotka edistävät yhtä tai useampaa seuraavista EU:n ympäristötavoitteista: ilmastonmuutoksen hillintä, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu, siirtyminen kiertotalouteen, ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen sekä biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen.

 

Analyysin kestävyysriskeistä, kestävyystekijöiden edistämisestä ja kestävistä sijoituksista tekevät rahaston salkunhoitajat Sustainalyticsin ja Morningstarin ESG-tietokantojen sekä UB:n vastuullisen sijoittamisen tiimin tukemana. Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä sekä EU-taksonomian mukaisten kestävien sijoitusten osuudesta raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen. 

 

Lue lisää UB:n vastuullisesta sijoittamisesta:

https://www.unitedbankers.fi/fi/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen


(1) Jotta taloudellinen toiminta voidaan katsoa EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti ympäristön kannalta kestäväksi, sen on merkittävästi edistettävä yhtä tai useampaa EU:n taksonomia-asetuksessa määriteltyä ympäristötavoitetta, eikä toiminta saa yhden tai useamman ympäristötavoitteen edistämisen ohella aiheuttaa merkittävää haittaa muille asetuksessa mainituille ympäristötavoitteille. ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta sovelletaan ainoastaan niihin rahaston sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit.
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 4, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med måttlig risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.