UB Nordiska Fastigheter

UB Nordiska Fastigheter

Specialplaceringsfond Fastighetsfond Utvecklade marknader

UB Nordiska Fastigheter är en fond som placerar i kommersiella fastigheter. Fonden är den första till alla investerare riktade fonden i Finland som diversifierar placeringarna brett i hela Norden.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Placeringar i nordiska kommersiella fastigheter

Målet med fonden är att placera i nordiska kommersiella fastigheter med möjligast bred diversifiering. Fondens placeringsobjekt är exempelvis matbutiker, logistiska fastigheter, offentliga lokaler samt kontor.

 

För vem lämpar sig fonden?

Fonden lämpar sig väl som en del av de flesta placeringsportföljerna. Fonden placerar i nordiska kommersiella fastigheter vilka historiskt sett har erbjudit tämligen stabil avkastning. Fastighetsplaceringar lämpar sig således utmärkt exempelvis för att balansera risken i en portfölj med tyngdpunkt på aktieplaceringar. Fonden lämpar sig även för bostadsplacerare för att diversifiera fastighetsportföljens risk även i kommersiella fastigheter. Fonden är riktad både till privata och institutionella investerare.

 

Fondens mål och investeringsfilosofi

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i nordiska fastigheter och fastighetsvärdepapper. Målet med fondens placeringsverksamhet är att uppnå en avkastning i linje med den nordiska fastighetsmarknaden och att öka fondandelens värde på lång sikt. Fondens målsättning är att uppnå en årlig avkastning på ca 7-9 %, varav en stor del utdelas som en årlig avkastningsandel till investeraren.

 

UB Nordiska Fastigheter besökte Inderes Sijoittajapäivä

Portföljförvaltarna Jaakko Onali ja Mikko Hentinen berättade om fonden UB Nordiska Fastigheter som placeringsmål på Inderes Sijoittajapäivä 6.3.2023.

 

Det kokar på fastighetsmarknaden. Jaakko Onali och Mikko Hentinen, portföljförvaltare för UB Nordiska Fastigheter, diskuterar hur marknadsläget ser ut för en fastighetsfond som placerar i Norden.

Inderes följer fondens viktiga händelser och rapporter på sidan
www.inderes.fi/fi/rahasto/ub-pohjoismaiset-liikekiinteistöt »
Jaakko Onali, portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter
I fondens investeringar betonar vi välbelägna kommersiella fastigheter av hög kvalitet och bra hyresgäster med god hyresbetalningsförmåga. Vid val av objekt är även hyresavtalets längd en av de viktigaste faktorerna som inverkar beslutsfattandet.

Jaakko Onali, portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter

Fördelar med UB Nordiska Fastigheter


Placeringar i Norden

  • Enhetligt verksamhetsområde avseende lagstiftning och samhällsstruktur
  • Olika valutor och konjunkturer möjliggör diversifiering av risken
  • Länder som vid olika tidpunkter erbjuder det bästa risk-avkastningsförhållandet kan betonas i placeringarna

Centrala faktorer vid val av objekt

  • Långa hyresavtal

  • Kommersiella fastigheter av god kvalitet och med bra läge

  • Bra hyresgäster med god hyresbetalningsförmåga, exempelvis offentliga sektorns aktörer

Avkastningsmål

  • Fondens målsättning är att uppnå en årlig avkastning på ca 7–9 %, varav en stor del utdelas som en årlig avkastningsandel till investeraren

För vem lämpar sig fonden?

  • Fonden är riktad till både privata och institutionella investerare

  • Fonden lämpar sig för investerare som vill placera på lång sikt, minst 5 år

 

 

Fondens nyckeltal Q4/2022

 

Fastigheternas marknadsvärde | 528 MEUR

Genomsnittlig återstående avtalslängd för hyresavtalen | 7,6 år

Antalet fastigheter | 30 st

Periodiserade anskaffninfskostnader (% av NAV) | 1,6 %

Fastigheternas direktavkastning | 6,2 %

Fastighetsportföljens avkastning på eget kapital* | 7,4 %

Fondens skuldsättningsgrad** | 33 %

Fastighetsportföljens skuldsättningsgrad** | 50 %

 

* "Funds from operations”: kassaflöde före amorteringen, status 1.1.2023
** Exkl. kontanter, innehåller även skulder som hänför sig till ägda minoritetsdelar

 

Fastigheternas geografiska och typfördelning 31.12.2022

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens R-serie är 5 000 euro. Fonden kan tecknas kvartalsvis den sista bankdagen i mars, juni, september och december. Teckningsordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 18.00.

 

Teckningsavgift
Teckning 5 000–49 999 euro, avgift 2 %
Teckning 50 000–199 999 euro, avgift 1,5 %
Teckning minst 200 000 euro, avgift 1 %

Ingen teckningsavgift debiteras vid omplacering av de utbetalda avkastningsandelarna.

 

Fondandelar kan lösas in kvartalsvis den sista bankdagen i mars, juni, september och december. Inlösenordern bör vara fondbolaget tillhanda senast en månad innan den önskade inlösendagen.

 

Inlösenavgift
Placeringstid under
1 år, avgift max 5 %
Placeringstid minst 1 men under 3 år, avgift max 1 %
Placeringstid minst 3 men under 5 år, avgift max 0,5 %
Placeringstid minst 5 år, ingen inlösenavgift

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar »

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 3, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med måttlig risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.