UB Nordamerika REIT

UB Nordamerika REIT

Placeringsfond Fastighetsaktiefond Utvecklade marknader

UB Nordamerika REIT passar placeraren med en lång placeringshorisont och som vill göra diversifierade placeringar på USA:s, Kanadas och Mexikos fastighetsmarknader.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

UB Nordamerika REIT placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolags aktier och erbjuder således en mycket likvid placering på fastighetsmarknader.

 

Placeringsobjektet är nordamerikanska REIT-bolag

UB Nordamerika REIT -fondens tillgångar placeras i fastigheter inom NAFTA-området (USA, Kanada och Mexiko) huvudsakligen genom skatteeffektiva och likvida börsnoterade REIT:er. REIT:er (Real Estate Investment Trust) är fastighetsportfolier som är befriade från samfundsskatt och betalar nästan hela fastighetshyresavkastningen som dividend till placerare.

 

Målet är en jämn avkastning

Fondens mål är att uppnå en avkastning som motsvarar eller är bättre än den allmänna kursutveckligen för börsnoterade fastighetsbolag till en möjligast låg risk. Av denna orsak beaktas, vid valet av placeringsobjekt, särskilt företagets förmåga att betala ut dividend. Placeringarnas tyngdpunkt är på medelstora REIT:er.

 

Aktiv syn på placeringar

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt öka eller minska de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Det är således möjligt för fonden att reagera på lokala förändringar på marknaderna.

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 7, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.