UB Skog Global

UB Skog Global

Specialplaceringsfond Skogsfond Utvecklade marknader

Fonden erbjuder en möjlighet att placera i skogsindustrins växande och utvecklande värdekedja med en enda placering.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Globala placeringar i skogsindustrin

 

UB Skog Global placerar globalt i skog, skogsindustrin samt skogindustrins slutprodukter. Tillgångarna placeras både i skogsfonder och börsnoterade skogsaktier.  Skogsfondernas placeringarna sker huvudsakligen på den västra, reglerade marknaden. Genom de börsnoterade skogsaktierna görs placeringar i REIT-företag som äger skogen, samt i skogsindustrin och företag som vidare bearbetar dess slutprodukter.

 

För vem lämpar sig fonden

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden och som vill uttnyttja megatrenderna inom skogsindustrin. Fondens mål är att erbjuda stabilt tillväxtpotential genom att placera globalt i skogsfastigheter samt aktier inom skogsindustrin.


Fondens avkastningsmål

Fondens mål är att uppnå en årlig avkastning på 5-7 procent. Avkastningsmålet eftersträvas genom att  långsiktigt placera i skogsindustrin samt globalt diversifiera placeringarna. Fonden strävar efter att uttnyttja den ökande efterfrågan på megatrenderna inom skogsindustriprodukter och det stabila kassaflödet från hållbar träproduktion.


Investeringsfilosofi

Fondens styrkor är dess unika placeringsprocesser samt en professionell portföljförvaltning. Placeringsverksamheten baseras på grundliga analyser av både UB och dess partners. Analysen tar bland annat hänsyn till värderingsnivåerna för placeringsmål, placeringsmiljö och de allmänna ekonomiska utsikterna.

 

Teemu Perälä, portföljförvaltare
"Skogsindustrins tillväxt och utveckling stöds av ett flertal positiva megatrender. Samhällen strävar till en bioekonomi genom att ersätta fossila råvaror med förnybara råvaror var trä alltmer ersätter plast i olika användningsområden."

Teemu Perälä, portföljförvaltare

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 5 000 euro. Fonden kan tecknas kvartalsvis den sista bankdagen i januari, april, juli och oktober. Teckningsordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00.

 

Teckningsavgift 2 %

 

Fondandelar kan lösas in halvårsvis den sista bankdagen i januari och juli. Inlösenordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00 den inlösendag som föregår den önskade inlösendagen. Inlösenordern bör således göras minst sex månader innan den önskade inlösendagen.

 

Inlösenavgift
Placeringstid under 2 år, avgift 3 %
Placeringstid 2–4 år, avgift 2 %
Placeringstid över 4 år, avgift 1 %

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar »

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 4, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med måttlig risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.