UB Skog

UB Skog

Specialplaceringsfond Skogsfond Utvecklade marknader

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Genom UB Skog är fördelarna med skogsplacering inom räckhåll för alla investerare.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Specialplaceringsfond UB Skog soft closing

UB Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat att temporärt stänga fonden med en så kallad soft closing. Placerare som vill teckna fonden bör betala en teckningsavgift på 10 %. Teckningsavgiften överförs direkt till fonden. Detta förfarande påverkar inte inlösen av fonden.

Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i skog med en relativt låg kapitalinsats. Genom en placering i fonden får du enkelt tillgång till en väldiversifierad och professionellt skött skogsportfölj. Minimiteckningsbelopp i UB Skog är 5 000 euro.

 

Placeringar i finsk skog

Specialplaceringsfond UB Skog är en specialplaceringsfond vars tillgångar placeras direkt eller indirekt huvudsakligen i finländska skogsfastigheter. Fonden lämpar sig för placerare som vill investera i finländska skogsfastigheter och som strävar efter stabil avkastning genom avverkningsintäkter och värdeökning av trädbeståndet.

 

Fondens avkastningsmål

Fonden strävar efter en årlig avkastning på 4–6 procent. Avkastning eftersträvas i första hand genom försäljning av virke ur skogsfastigheterna. Av denna orsak betonas placeringsobjekt som har tillväxtpotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Avkastning kan även erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjandet av dess jord och möjliga fritidsvärde.

 

Placeringspolitik

Fördelen med specialplaceringsfond UB Skog är unika processer samt en professionell skötsel av skogsegendomen. Genom systematisk och grundlig placeringsanalys och värdering av skogsfastigheterna kan det placerade kapitalets avkastning optimeras. Faktorer som styr skötseln av skogsegendomen är optimering av det investerade kapitalets avkastning och maximering av trädbeståndets värdestegring.

 

 

Fördelarna med UB Skog

 

Professionell och effektiv anskaffningsprocess

  • Rätt fastighet på rätt plats till rätt pris
  • Heltäckande anskaffningsnätverk av skogsfastigheter i Finland
  • Branschens ledande samarbetspartners

Bättre avkastning på skog

  • Kapitaleffektiv skogsvård som maximerar avkastningen
  • Maximering av trädbeståndets värdestegring
Kari Kangas, portföljförvaltare, UB Skog
Fördelarna med UB Skog är en unik process för anskaffningen av skogsfastigheter och maximering av trädbeståndets värdestegring. Målet är att uppnå en konkurrenskraftig avkastning och erbjuda placeraren ett stabilt årligt kassaflöde

Kari Kangas, portföljförvaltare, UB Skog

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 5 000 euro. Fonden kan tecknas kvartalsvis den 15. mars, juni, september och december. Teckningsordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00.

 

Teckningsavgift 10 % (soft close). Ingen teckningsavgift debiteras vid omplacering av de utbetalda avkastningsandelarna.

 

Fondandelar kan lösas in halvårsvis den 15. juni och december. Inlösenordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00 den inlösendag som föregår den önskade inlösendagen. Inlösenordern bör således göras minst sex månader innan den önskade inlösendagen.

 

Inlösenavgift
Placeringstid under 2 år, avgift 3 %
Placeringstid 2–4 år, avgift 2 %
Placeringstid över 4 år, avgift 1 %

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

 

Ansvarsfullhet och hållbara investeringar

SFDR klassificering*: artikel 9, fonden har som mål att göra hållbara investeringar. Fonden investerar i hållbara investeringsobjekt enligt EU-taxonomin.

 

Fonden investerar i skog och strävar efter att begränsa klimatförändringar med sina skogsinvesteringar. Fondens skogar binder koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark. När avverkningen av fondens skogar är mindre än skogarnas tillväxt, fungerar skogarna som s.k. kolsänkor. Genom användning av virke från fondens skogar kan man också ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material, varvid virket fungerar som en möjliggörare av omställningen till en cirkulär ekonomi. Dessutom förväntas fondens verksamhet ha en gynnsam inverkan på människornas välbefinnande.

 

Ett hållbart skogsbruk är en effektiv lösning för att avlägsna kol från atmosfären och ett viktigt medel för att uppnå målen enligt klimatavtalet från Paris. Fonden iakttar principerna för hållbar skogsvård enligt FSC- och PEFC-certifieringarna och övriga bästa praxis inom branschen i syfte att trygga en välmående skogsnatur och lönsam skogsvårdsverksamhet också på lång sikt. Alla skogsfastigheter som fonden äger i Finland är FSC- och PEFC-certifierade. Utländska skogar certifieras antingen enligt FSC eller PEFC eller enligt båda. Uppfyllandet av fondens hållbarhetsmål och kolbindning enligt EU-taxonomin följs upp med regelbundna kolbalansberäkningar. För resultaten redogörs i fondens rapportering.

 

Fondens portföljförvaltare som är specialiserade på skogsbranschen analyserar hållbarhetsriskerna och hållbara investeringar med stöd av UB:s team för hållbara investeringar. I analysen och uppföljningen av fonden utnyttjas bl.a. due diligence-utredningar, specialister och objektspecifik geoinformation. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och andel för hållbara investeringar enligt EU-taxonomin redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.

 

Läs mer om UB:s ansvarsfulla investeringar:
https://www.unitedbankers.fi/sv/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 2, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med låg risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.