UB Skog

UB Skog

Specialplaceringsfond Skogsfond Utvecklade marknader

Skog är ett placeringsobjekt som bevarar sitt värde väl och erbjuder stabil avkastning. Genom UB Skog är fördelarna med skogsplacering inom räckhåll för alla investerare.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Specialplaceringsfond UB Skog soft closing

 

UB Fondbolag Ab:s styrelse har beslutat den 15.3 att temporärt stänga fonden med en så kallad soft closing. Placerare som vill teckna fonden bör betala en teckningsavgift på 10 %. Teckningsavgiften överförs direkt till fonden. Detta förfarande påverkar inte inlösen av fonden.

 

Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i skog med en relativt låg kapitalinsats. Genom en placering i fonden får du enkelt tillgång till en väldiversifierad och professionellt skött skogsportfölj. Minimiteckningsbelopp i UB Skog är 5 000 euro.

 

Placeringar i finsk skog

Specialplaceringsfond UB Skog är en specialplaceringsfond vars tillgångar placeras direkt eller indirekt huvudsakligen i finländska skogsfastigheter. Fonden lämpar sig för placerare som vill investera i finländska skogsfastigheter och som strävar efter stabil avkastning genom avverkningsintäkter och värdeökning av trädbeståndet.

 

Fondens avkastningsmål

Fonden strävar efter en årlig avkastning på 4–6 procent. Avkastning eftersträvas i första hand genom försäljning av virke ur skogsfastigheterna. Av denna orsak betonas placeringsobjekt som har tillväxtpotential till följd av trädbeståndets tillväxt och ett stabilt kassaflöde från avverkningsintäkterna. Avkastning kan även erhållas genom förädling och planläggning av skogsfastigheter samt utnyttjandet av dess jord och möjliga fritidsvärde.

 

Placeringspolitik

Fördelen med specialplaceringsfond UB Skog är unika processer samt en professionell skötsel av skogsegendomen. Genom systematisk och grundlig placeringsanalys och värdering av skogsfastigheterna kan det placerade kapitalets avkastning optimeras. Faktorer som styr skötseln av skogsegendomen är optimering av det investerade kapitalets avkastning och maximering av trädbeståndets värdestegring.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 5 000 euro. Fonden kan tecknas kvartalsvis den 15. mars, juni, september och december. Teckningsordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00.

 

Fondandelar kan lösas in halvårsvis den 15. juni och december. Inlösenordern bör vara fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00 den inlösendag som föregår den önskade inlösendagen. Inlösenordern bör således göras minst sex månader innan den önskade inlösendagen.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Kari Kangas, portföljförvaltare, UB Skog
Fördelarna med UB Skog är en unik process för anskaffningen av skogsfastigheter och maximering av trädbeståndets värdestegring. Målet är att uppnå en konkurrenskraftig avkastning och erbjuda placeraren ett stabilt årligt kassaflöde

Kari Kangas, portföljförvaltare, UB Skog

Fördelarna med UB Skog

 

Professionell och effektiv anskaffningsprocess

  • Rätt fastighet på rätt plats till rätt pris
  • Heltäckande anskaffningsnätverk av skogsfastigheter i Finland
  • Branschens ledande samarbetspartners

Bättre avkastning på skog

  • Kapitaleffektiv skogsvård som maximerar avkastningen
  • Maximering av trädbeståndets värdestegring
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 2, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med låg risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.