UB Global

UB Global

Specialplaceringsfond Aktiefond Utvecklade marknader

UB Global kombinerar i sin placeringspolitik realtillgångsslag med traditionella aktieplaceringar.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.
Patrik Haglund, privatbankir
"Fondens allokation består av sex stycken UB:s fonder vilka utgör en väldiversifierad helhet."

Patrik Haglund, privatbankir

Fondens placeringsmål

Fondens medel placeras i inhemska och utländska fonder, vilka placerar i börsnoterade fastighets- och infrastrukturbolags aktier, samt i andra aktiefonder. Fonder placerar inte sina medel i enlighet med något index utan kan aktivt öka eller minska de olika marknadsområdenas och branschernas andel av placeringarna.  

 

Placeringsstrategi

Traditionella aktiefonder, infrastrukturfonder och REIT-fonder representerar vid neutral allokering var och en enskilt 1/3 av fondens medel. Portföljförvaltaren kan dock fritt ändra på vikten av olika fonder enligt marknadsläget. Fondens mål är att på lång sikt nå värdestegring genom diversifiering av medlen i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

 

Väldiversifierad portfölj

Fonden har en bred internationell diversifiering och den kombinerar i sin placeringspolitik realtillgångsslag med traditionella aktieplaceringar. Fondens eftersträvade risknivå är lägre än den genomsnittliga risknivån på aktiemarknaden.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 12.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar »

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 4, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med måttlig risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.