UB Kortränta

UB Kortränta

Placeringsfond Räntefond Utvecklade marknader

UB Kortränta lämpar sig för placerare som söker ett ränteplaceringsobjekt med låg risknivå.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.


Fondens mål och investeringsfilosofi

 

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i av europeiska företag emitterade masslån, företagscertifikat och ränteförbindelser vars lånetid är mindre än två år. Fondens tillgångar kan även placeras i andra ränteinstrument. Beroende på marknadssituationen kan fondens tillgångar i sin helhet även placeras i depositioner.Fondens avkastning återinvesteras. Fonden eftersträvar en måttlig långsiktig avkastning med låg risknivå.

 

För vem lämpar sig fonden

 

UB Kortränta lämpar sig för en investerare som söker låg risknivå och till exempel eftersträvar en avkastning som är högre än avkastningen från depositioner för sina kassatillgångar. Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som planerar att inlösa fondandelarna inom loppet av ett år.Fonden är öppen för teckning och inlösen alla bankdagar.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fonden är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 1, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med låg risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 1 år.