UB Ränta Plus

UB Ränta Plus

Placeringsfond Räntefond Utvecklade marknader

UB Ränte Plus lämpar sig för placerare som söker ett ränteplaceringsobjekt med måttlig risknivå. Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i depositioner och korta ränteinstrument med låg risknivå.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Placeringsobjekt

Fondens tillgångar placeras huvudsakligen i depositioner, masskuldebrevslån vilkas löptid är under två år samt i övriga korta ränteinstrument. De ränteinstrument som huvudsakligen används är masslån emitterade av europeiska företag samt ränteförbindelser vilkas återstående lånetid är högst två år. Fondens tillgångar kan också placeras I hybrid- och kapitallån, vars första möjliga återbetalningsdag (s.k. call-dag) är högst om två år. Som undantag från de tidsbegränsningar som nämnts tidigare kan högst 10 % av fondens tillgångar placeras i ovannämnda räntebärande placeringsobjekt vars återstående löptid är högst tre år eller det är högst tre år kvar till den första möjliga call-dagen för efterställda låns del. Dessutom kan högst 10 % av fondens tillgångar placeras bland annat i strukturerade masskuldebrevslån. Beroende på marknadssituationen kan fondens tillgångar i sin helhet även placeras i depositioner.

 

Fondens avkastningsmålsättning

Fondens placeringsverksamhet eftersträvar en årlig avkastning som överskrider 12 månaders euribor. I nuläget är målsättningen 3–5 % årlig avkastning.

 

För vem lämpar sig fonden

UB Ränta Plus lämpar sig för placerare som söker ett ränteplaceringsobjekt med måttlig risknivå och till exempel för sina kassatillgångar eftersträvar en avkastning som är högre än avkastningen från depositioner.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fonden är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar »

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 2, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med låg risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 1 år.