UB Infra

UB Infra

Placeringsfond Infrastruktursfond Utvecklade marknader

UB Infra erbjuder en möjlighet att placera globalt i stabila infrastrukturaffärsverksamheter som ger en god avkastning.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Placeringsobjektet är infrastrukturbolag i OECD-länderna

Placeringsfonden UB Infras medel placeras globalt i första hand i börsnoterade infrastrukturbolag i OECD-länderna. Infrastrukturbolagen fokuserar på att producera grundläggande strukturer och tjänster för samhället. Bland annat el-, vatten- och vägnät är förutsättningar för att samhället och ekonomin ska kunna fungera.

 

Målet är en jämn avkastning

Fördelen med infrastrukturplaceringar är deras goda avkastningspotential och samtidigt en stabilare utveckling än för traditionella aktieplaceringar i genomsnitt. Sålunda erbjuder fonden placerare en möjlighet att undvika de största fluktuationerna på ränte- och aktiemarknaderna. Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen på aktiemarknaden.

 

Inget officiellt jämförelseindex

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt höja eller sänka de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Genom detta har fonden möjlighet att effektivt utnyttja regionala möjligheter.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Cristina Saalasti, privatbankir
Fördelen med infrastrukturbolag är god avkastningspotential och samtidigt en i genomsnitt mer stabil utveckling än i traditionella aktieinvesteringar.

Cristina Saalasti, privatbankir

Hållbarhetsrelaterade upplysningar »

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 4, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med måttlig risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.