UB PF Finland

UB PF Finland

Placeringsfond Aktiefond Utvecklade marknader

UB PF Finland lämpar sig för en långfristig placerare som har tilltro till finländska börsnoterade bolags framgång.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Avkastning från den inhemska marknaden

UB PF Finland lämpar sig för placerare som önskar uppnå avkastning från aktiemarknaden i Finland. Fonden placerar i finländska börsnoterade bolag. En betydande andel av fondens placeringar riktar sig till bolag som har en personalfond.

 

Fondens avkastningsmål

Fonden eftersträvar en avkastning som på lång sikt motsvarar eller överstiger den genomsnittliga avkastningen för börsnoterade finländska bolag. Som rådgivare i aktieval anlitas ett placeringsråd vars medlemmar väljs av UB Fondbolag Ab och föreningen Suomen henkilöstörahastojen yhdistys ry.

 

Inget jämförelseindex

Fonden har inget officiellt jämförelseindex och därför kan portföljförvaltarna tillämpa en ställningstagande placeringsstrategi. I samband med valet av placeringsobjekt beaktas särskilt bolagens personalpolitik.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 6, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.