UB High Yield

UB High Yield

Specialplaceringsfond Räntefond Utvecklade marknader

UB High Yield-fondens tillgångar placeras i ränteinstrument, huvudsakligen i high yield-företagslån.

Fondens mål och placeringspolitik

Placeringarnas tyngdpunkt är i lån vars kreditbetyg är högst Ba1 eller BB+. Fonden kan också placera i masskuldebrevslån som inte har något kreditbetyg. Utöver detta kan fondens tillgångar placeras i placeringar likställda med eget kapital, så som hybridlån och kapitallån. Fondens tillgångar kan också placeras i strukturerade masskuldebrevslån och strukturerade produkter av derivat typ. Fondens tillgångar kan placeras även i andra ränteinstrument. Den genomsnittliga återbetalningstiden (duration) för fondens ränteplaceringar är 2–6 år. Placeringar kan också göras i masskuldebrevslån vilka inte är denominerade i euro, men valutarisken skyddas då med hjälp av derivat.


För vem lämpar sig fonden

Med High Yield-lånens högre avkastningsförväntan förknippas alltid också en högre risk. Företagslån är dock en väsentlig del av en väldiversifierad placeringsportfölj. Fonden lämpar sig för placeraren som vill förbättra sin placeringsportföljs diversifiering. Även om återbetalningen av high yield-lånen förknippas med högre risk är deras risk som placeringsmål mindre än aktiemarknadsrisken. I förhållande till statslån och korta ränteplaceringar erbjuder företagslån med lägre kreditbetyg en högre avkastningsförväntan. Fonden lämpar sig således för placeraren som vill dra nytta av deras avkastningspotential och accepterar en högre risk förknippad med detta. Fonden är en flerårig placering.

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fonden är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 3, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med måttlig risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 4 år.