UB Global REIT

UB Global REIT

Placeringsfond Fastighetsaktiefond Utvecklade marknader

UB Global REIT lämpar sig för långsiktiga placerare som vill göra likvida och diversifierade placeringar i fastigheter. Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen för börsnoterade fastighetsbolag.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Placeringsobjekt är fastighetsplaceringsbolag i OECD-länderna

Placeringsfondens UB Global REIT medel placeras globalt i börsnoterade fastighetsplaceringsaktier i OECD-länderna. Det handlar om företag som äger eller utvecklar fastigheter. Merparten av placeringarna riktas till bolag som har så kallad REIT-status (Real Estate Investment Trust).

 

Fondens avkastningsmål

Fonden eftersträvar en absolut avkastning och försöker undvika så effektivt som möjligt fluktuation som orsakas av aktie- och räntemarknaderna. I samband med valet av placeringsobjekt beaktas särskilt företagets förmåga att betala ut dividend.

 

Aktiv syn på placeringar

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt höja eller sänka de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Tack vare detta har fonden möjlighet att reagera på lokala förändringar på marknaderna.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 6, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.