UB Europa REIT

UB Europa REIT

Placeringsfond Fastighetsaktiefond Utvecklade marknader

UB Europa REIT gör likvida placeringar i europeiska fastighetsplaceringsaktier. Fonden erbjuder placerare en möjlighet att minska på de fluktuationer som aktie- och räntemarknaden orsakar.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Placeringsobjektet är europeiska REIT-bolag

UB Europa REIT är en aktiefond som placerar i europeiska fastighetsplaceringsaktier. Fonden lägger vikten på bolag som har en så kallad REIT-status (Real Estate Investement Trust). Det är möjligt att minska fastighetsmarknadens konjunkturrisk genom att sprida den på olika marknader.

 

Målet är en jämn avkastning

Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen för börsnoterade fastighetsbolag till en lägre risk. Av denna orsak beaktas särskilt företagets förmåga att betala ut dividend i samband med valet av placeringsobjekt.

 

Inget jämförelseindex

Fonden har inte ett jämförelseindex eftersom dess mål är en jämn absolut avkastning oberoende av den allmänna marknadsutvecklingen.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 6, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.