UB Europa AI

UB Europa AI

Placeringsfond Aktiefond Utvecklade marknader

UB Europa AI placerar sina tillgångar i europeiska aktier med hjälp av metoder som baserar sig på artificiell intelligens. Fondens mål är att överstiga den genomsnittliga avkastningen på den europeiska aktiemarknaden.

 

Se videon

UB:s Miia Laasonen intervjuar portföljförvaltaren Henry Nurminen om fondens placeringsfilosofi, artificiell intelligens och hållbarhet.

 

I UB:s webbinarium Artificiell intelligens inom modern placeringsverksamhet 13.10.2021 diskuterade vi möjligheterna artificiell intelligens (AI) erbjuder och hur den kan användas som en del av modern placeringsverksamhet. Se inspelningen på webbinariets sida »


Aktiefond med artificiell intelligens

 

I UB Europa AI -aktiefondens placeringsprocess utnyttjas moderna metoder som baserar sig på artificiell intelligens. Modeller och algoritmer med artificiell intelligens är objektiva och kan effektivt behandla stora mängder material och hitta i dem korrelationer och sammankopplingar som den traditionella portföljförvaltningen inte nödvändigtvis hittar. Maskininlärningsalgoritmer avviker från statistiska modeller som traditionellt används i portföljförvaltning och de leder ofta till effektivare lösningar. Algoritmerna lär sig att anpassa modellen och dess parametrar på basen av ny data och således effektiviseras modellens funktionalitet ständigt. Fondens portföljförvaltningsteam fattar de slutliga placeringsbesluten och baserar dem på den optimerade portföljen som maskininlärningsalgoritmen föreslår samt på traditionella analytiska metoder. Maskininlärningsalgoritmen är utvecklad i samarbete med ett av United Bankers oberoende företag som är specialiserad på artificiell intelligens (Gradient Systems Ltd.).

 

En fond som främjar hållbarhetsfaktorer

Utöver sina andra egenskaper har fonden som avsikt att främja egenskaper beträffande miljö, samhälle och god förvaltningssed. Till fonden väljs endast företag vars förvaltningsseder har fått en klassificering på genomsnittlig eller bättre nivå. Utöver detta bör också placeringsobjekten ha en genomsnittlig eller bättre ESG-klassificering. Valet av dessa placeringsobjekt grundar sig på en av utomstående genomförd ansvarsfullhetsanalys. Med ESG-betyg granskas fondens placeringsobjektens ansvarsfullhet beträffande miljö, samhälle och förvaltningssed. I fondens placeringsbeslut beaktas även United Bankers Abp:s policy för ansvarsfulla investeringar. Enligt SFDR:s (Sustainable Finance Disclosure Regulation) artikel 8 klassificeras fonden som en produkt som främjar hållbarhetsfaktorer.

 

Fondens placeringsmål

Fondens tillgångar placeras i europeiska företags aktier och fondens mål är att för de placerade tillgångarna få en avkastning som på lång sikt överstiger den allmänna aktieutvecklingen i Europa. Aktievalen görs bland de bolag som ingår i STOXX Europe 600 ESG-X-indexet.

 

 

Henry Nurminen, portföljförvaltare, UB Europa AI
”Jämfört med människan har artificiell intelligens en överlägsen kapacitet att analysera enorma mängder data. UB Europa AI:s programvara med artificiell intelligens söker bland fondens placeringsobjekt sådana företag vars avkastningspotential programvaran uppskattar vara bättre än referensbolagens genomsnittliga avkastningsförväntning.”

Henry Nurminen, portföljförvaltare, UB Europa AI

För vem lämpar sig fonden

Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av de möjligheter som erbjuds av den europeiska aktiemarknaden och AI-stödda portföljförvaltningen. Denna fond lämpar sig inte för placerare som planerar att inlösa sin andel inom loppet om fem år.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 6, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.