UB EM Infra

UB EM Infra

Placeringsfond Infrastruktursfond Tillväxtmarknader

UB EM Infra erbjuder en möjlighet att placera i infrastrukturbolag på de kraftigt växande tillväxtmarknaderna.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

 

Placeringsobjektet är infrastrukturbolag på tillväxtmarknaderna

Placeringsfonden UB EM Infra fokuserar på placeringar i infrastrukturbolag på tillväxtmarknaderna (EM = emerging markets). Infrastrukturbolagen fokuserar på att producera grundläggande strukturer och tjänster för samhället. Bland annat el-, vatten- och vägnät är förutsättningar för att samhället och ekonomin ska kunna fungera.

 

Målet är en bra relation mellan risk och avkastning

Under de senaste decennierna har infrastrukturen privatiserats i ökande grad runtom i världen. Utvecklingen på tillväxtmarknaderna, speciellt i Asien, har varit snabb. Fondens mål är att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna utvecklingen på aktiemarknaden i tillväxtländerna.

 

Inget officiellt jämförelseindex

Fondens placeringar riktas främst till den växande marknaden i Asien, men fondens medel kan även placeras i Östeuropa (inkl. Ryssland). Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt öka eller minska de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Tack vare detta har fonden möjlighet att effektivt utnyttja regionala möjligheter och även undvika politiska risker förenade med enskilda länder.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 6, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.