UB EM Frontier Real Assets

UB EM Frontier Real Assets

Placeringsfond Realtillgångsfond Tillväxtmarknader

Fonden placerar i börsnoterade fastighets- och infrastrukturbolags aktier på tillväxtmarknaderna.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Placeringar på Frontier- dvs. gränsmarknaden

Fonden har som mål att diversifiera placeringarna så att fondens tyngdpunkt på lång sikt är i tillväxt- och gränsmarknadernas börsnoterade fastighets- och infrastrukturbolag. Frontier- dvs. gränsmarknader består av ekonomier i olika utvecklingsfaser. Dessa ekonomier är ännu inte klassifierade som utvecklade länder till exempel på grund av hur utvecklad kapitalmarknaden är eller kriterium angående reglering.

 

Inget officiellt jämförelseindex

Fondens medel placeras inte i enlighet med något index eftersom fonden inte har ett officiellt jämförelseindex. Det är således möjligt att aktivt öka eller minska de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Fondens mål är att på lång sikt nå värdestegring genom diversifiering av medlen i enlighet med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar.

 

För vem lämpar sig fonden

Fonden lämpar sig för placerare som vill placera på fastighets- och infrastruktursmarknaderna i tillväxtekonomier. Denna fond lämpar sig inte nödvändigtvis för placerare som avser inlösa sin andel av fonden inom fem år.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 6, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.