UB Amerika

UB Amerika

Placeringsfond Aktiefond Utvecklade marknader

UB Amerika placerar på aktiemarknaden i USA. Fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på aktiemarknaden i USA.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Fonden placerar brett på USA:s aktiemarknad

Fonden placerar brett på USA:s aktiemarknad på så sätt att minst hälften av aktierisken är diversifierad i S&P-indexet och den resterande delen till exempel i S&P 400 MidCap och Nasdaq-100 -indexen. Fonden tar största delen av aktierisken genom indexfuturer men kan även inom ramen för sina stadgar begränsat placera i de använda indexens etf- och indexfonder. I sin placeringsstrategi uppmärksammar fonden också hållbarhet. Fonden använder omfattande paralella index som tar hänsyn till ESG-faktorer. Med ESG-faktorer avses beaktandet av miljöaspekter, socialt ansvar och god förvaltning i målbolagen.

 

Fondens avkastningsmål

Fondens mål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på aktiemarknaden i USA. Fondens kontanta medel placeras i första hand direkt eller indirekt i USD-denominerade ränteplaceringar och i räntebaserade värdepapper så som företags samt staters och andra offentliga samfunds masslån och företags konvertibla masslån.

 

Inget jämförelseindex

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt öka eller minska de olika branschernas andel av placeringarna. Tack vare detta har fonden möjlighet att reagera på lokala förändringar på marknaderna.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 6, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.