UB Asia REIT Plus

UB Asia REIT Plus

Placeringsfond Fastighetsaktiefond Tillväxtmarknader

En aktiefond som placerar i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på marknaden i Asien och andra tillväxtmarknader.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

 

Placeringsobjektet är REIT-bolag på tillväxtmarknaderna

UB Asia REIT Plus är en aktiefond som placerar globalt i aktier i börsnoterade fastighetsplaceringsbolag så att huvudvikten i fonden på lång sikt ligger på börsnoterade fastighetsplaceringsbolag på tillväxtmarknaderna. I de traditionella industriländerna (OECD) riktar sig fondens placeringar till bolag vars fastighetsplaceringsverksamhet är avkastningsinriktad eller vars placeringar riktar sig till tillväxtmarknaderna.

 

Fondens avkastningsmål

Fondens avkastningsmål är att uppnå en avkastning som på lång sikt överstiger avkastningen på den allmänna europeiska börsnoterade marknaden för fastighetsplaceringsbolag. Genom att gynna REIT-bolag (Real Estate Investment Trust) och övriga fastighetsbolag som betalar en hög dividend får fonden en möjlighet att uppnå en avkastning som är jämnare än den allmänna kursutvecklingen för börsnoterade fastighetsbolag till en lägre risk.

 

Aktiv syn på placeringar

Fonden har inget jämförelseindex vilket gör det möjligt att aktivt öka eller minska de olika marknadsområdenas och ländernas andel av placeringarna. Tack vare detta har fonden möjlighet att reagera på lokala förändringar på marknaderna.

 

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 13.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk.

Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. Bekanta dig närmare med riskerna i faktabladet nedanför.

Placeringens målmarknad

Fonden passar för en investerare, som har grundläggande erfarenhet och kunskap av placeringsmarknaden (Basic investor). Fondens riskkategori är 6, vilket betyder att fondandelars värdeutveckling är förknippad med hög risk. Investeraren bör ändå vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.