UB Företagsfinansiering

UB Företagsfinansiering erbjuder små och medelstora finska företag skuldfinansiering som stöder traditionell bankfinansiering.

 

Typisk lånestorlek är 1–5 MEUR. Syftet med lånen är att stöda företags driftskapitalbehov, investeringsfinansiering eller bolagstransaktioner.

 

Tilläggsinformation:

Mika Nissi, direktör, Corporate Lending

direktör, Corporate Lending

Mika Nissi


+358 (0)40 700 2170

 

Ansvarsfullhet och beaktande av hållbarhetsfaktorer

SFDR klassificering*: artikel 8, fonden främjar hållbarhetsfaktorer

 

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer som en del av investeringsverksamheten genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om hållbarhetsfaktorer i anslutning till miljö, samhälle och bolagsstyrning, genom att utöva inflytande på bolagen och genom att utesluta bolag.

 

Fonden har som mål att utifrån de upplysningar som integrerats i investeringsanalysen göra positiva val i syfte att främja miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har som mål att främja FN:s mål nr 8 för hållbar utveckling: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt; genom att främja sysselsättning och finansiera verksamheten för små och medelstora företag. I fondens rapportering redogörs för främjandet av dessa sociala egenskaper. Fonden förutsätter dessutom att investeringsobjekten följer praxis för god styrning (FN:s Global Compact).

 

Fondens portföljförvaltare gör analysen med stöd av UB:s team för hållbara investeringar. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.
För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.

 

Läs mer om UB:s ansvarsfulla investeringar:
https://www.unitedbankers.fi/sv/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.