UB Nordic Forest Fund

UB Nordic Forest Fund-fonderna är kapitalfonder med fokus på skogsfastigheter. Fonderna eftersträvar ett stabilt kassaflöde och en jämn värdeökning oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden.

 

Skogstillgångarna i den år 2014 grundade skogsfonden UB Nordic Forest Fund I Kb som placerar i finländsk skogsmark såldes till en ny ägare i juni 2020. UB Nordic Forest Fund II-fondens samtliga placeringar är likaså i finländsk skogsmark och fonden är för närvarande stängd för nya placeringar. UB Nordic Forest Fund III Kb:s verksamhet inleddes i december 2018 och fonden placerar sina tillgångar i Finland och Baltikum. Fonden överskred sin målsatta storlek på 100 miljoner euro i april 2021, varvid fonden stängdes för nya placeringar.

 

Målet en stabil och hållbar avkastning


UB Nordic Forest Fund-fonderna eftersträvar en stabil avkastning genom avverkningsinkomster och värdeökning på trädbeståndet. Med en noggrant inriktad anskaffnings- och avverkningsstrategi optimeras avkastningen på det investerade kapitalet. Placeringsstrategin går ut på att prioritera skogsfastigheter med en god värdeökningspotential där avkastning inflyter från trädbeståndets volymtillväxt och övergång till virkesslag av högre värde. Fonden har som mål att årligen dela ut föregående års resultat till andelsägarna.


De skogar som UB Nordic Forest Fund-fonderna äger är alla certifierade (PEFC och/eller FSC). Genom certifieringen kan vi visa att vår skogsbehandling är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

 

Tilläggsinformation:

Jyri Hietala, verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ab

verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ab

Jyri Hietala


+358 (0)40 359 3566
Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.