UB Nordic Forest Fund

UB Nordic Forest Fund-fonderna är kapitalfonder med fokus på skogsfastigheter. Fonderna eftersträvar ett stabilt kassaflöde och en jämn värdeökning oberoende av utvecklingen på aktiemarknaden.

 

Skogstillgångarna i den år 2014 grundade skogsfonden UB Nordic Forest Fund I Kb som placerar i finländsk skogsmark såldes till en ny ägare i juni 2020. UB Nordic Forest Fund II-fondens samtliga placeringar är likaså i finländsk skogsmark och fonden är för närvarande stängd för nya placeringar. UB Nordic Forest Fund III Kb:s verksamhet inleddes i december 2018 och fonden placerar sina tillgångar i Finland och Baltikum. Fonden överskred sin målsatta storlek på 100 miljoner euro i april 2021, varvid fonden stängdes för nya placeringar.

 

Målet en stabil och hållbar avkastning


UB Nordic Forest Fund-fonderna eftersträvar en stabil avkastning genom avverkningsinkomster och värdeökning på trädbeståndet. Med en noggrant inriktad anskaffnings- och avverkningsstrategi optimeras avkastningen på det investerade kapitalet. Placeringsstrategin går ut på att prioritera skogsfastigheter med en god värdeökningspotential där avkastning inflyter från trädbeståndets volymtillväxt och övergång till virkesslag av högre värde. Fonden har som mål att årligen dela ut föregående års resultat till andelsägarna.


De skogar som UB Nordic Forest Fund-fonderna äger är alla certifierade (PEFC och/eller FSC). Genom certifieringen kan vi visa att vår skogsbehandling är ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar.

 

Tilläggsinformation:

Jyri Hietala, verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ab

verkställande direktör, UB Nordic Forest Management Ab

Jyri Hietala


+358 (0)40 359 3566

 

Nordic Forest Fund II och Nordic Forest Fund III

Ansvarsfullhet och hållbara investeringar

SFDR klassificering*: artikel 9, fonden har som mål att göra hållbara investeringar. Fonden investerar i hållbara investeringsobjekt enligt EU-taxonomin.

 

Fonderna investerar i skog och strävar efter att begränsa klimatförändringar med sina investeringar. Fondernas skogar binder koldioxid från atmosfären i växande träd och skogsmark. När avverkningen av fondernas skogar är mindre än skogarnas tillväxt, fungerar skogarna som s.k. kolsänkor. Genom användning av virke från fondernas skogar kan man också ersätta fossila bränslen och fossilintensiva material, varvid virket fungerar som en möjliggörare av omställningen till en cirkulär ekonomi. Dessutom förväntas fondernas verksamhet ha en gynnsam inverkan på människornas välbefinnande.

 

Ett hållbart skogsbruk är en effektiv lösning för att avlägsna kol från atmosfären och ett viktigt medel för att uppnå målen enligt klimatavtalet från Paris. Fonderna iakttar principerna för hållbar skogsvård enligt FSC- och PEFC-certifieringarna och övriga bästa praxis inom branschen, i syfte att trygga en välmående skogsnatur och lönsam skogsvårdsverksamhet också på lång sikt Alla skogsfastigheter som fonderna äger i Finland är FSC- och PEFC-certifierade. Utländska skogar certifieras antingen enligt FSC eller PEFC eller enligt båda. Uppfyllandet av fondernas hållbarhetsmål och kolbindning enligt EU-taxonomin följs upp med regelbundna kolbalansberäkningar. För resultaten redogörs i fondernas rapportering.

 

Fondernas portföljförvaltare som är specialiserade på skogsbranschen analyserar hållbarhetsriskerna och hållbara investeringar med stöd av UB:s team för hållbara investeringar. I analysen och uppföljningen av fonderna utnyttjas bl.a. due diligence-utredningar, specialister och objektspecifik geoinformation. Fonderna iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar, inklusive UB:s allmänna principer för uteslutande. Om en betydande olöst hållbarhetsrisk konstateras i ett investeringsobjekt, görs investeringen inte.

 

För fondernas ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer, hållbarhetsrisker och andel för hållbara investeringar enligt EU-taxonomin redogörs med fondspecifika rapporter. Fonderna har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.

 

Läs mer om UB:s ansvarsfulla investeringar:
https://www.unitedbankers.fi/sv/palvelut-ja-tuotteet/vastuullinen-sijoittaminen

 

Till fondplacering hänför sig alltid en ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida utveckling.