Företagslånekorg Europa VIII/2022

Företagslånekorg Europa VIII/2022 erbjuder möjlighet till en regelbunden fast ränteavkastning i det rådande marknadsläget med låga räntor.


Företagslånekorg Europa VIII/2022 är ett cirka femårigt masskuldebrevslån, vars avkastning och kapitalets återbetalning baserar sig på 75 europeiska bolags kreditrisk. Bolagens kreditbetyg (rating) är av High Yield-nivå vilket betyder att de är förknippade med en högre risk än i medeltal. Storleken på ränteavkastningen och kapitalet som återbetalas till placeraren på förfallodagen beror på antalet kredithändelser i Markit iTraxx Europe Crossover-indexets serie 37 (version 1).

 

Företagslånekorgen erbjuder placeraren en fast årlig avkastning om preliminärt 8,0 %*. Avkastningen betalas halvårsvis. Placeringen är inte kapitalgaranterad och det placerade kapitalet kan förloras helt eller delvis. I Företagslånekorg Europa inverkar de 18 första kredithändelserna dock inte på placeringens avkastning eller på kapitalet som återbetalas på förfallodagen. Ifall antalet realiserade kredithändelser överskrider 18, minskar de följande kredithändelserna på kapitalet som återbetalas på förfallodagen samt kapitalet som används i avkastningskalkylen med 5,56 procentenheter för varje kredithändelse. Ifall det sker kredithändelser i 36 eller fler bolag, förlorar investeraren hela det placerade kapitalet. Placeringen är behäftad med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga.** Emittent är BNP Paribas Issuance B.V., takaajana BNP Paribas och försäljare är UB Kapitalförvaltning Ab.

 

Teckningsperiod: 23.9–10.10.2022

Minsta teckning: 5 000 euro

Placeringens förfallodag: 5.7.2027

Placeringens målmarknad:

Företagslånekorg Europa VIII/2022 passar för en erfaren investerare, som har flera års erfarenhet av placeringsmarknaden och även av komplexa finansiella instrument. Investeraren bör vara beredd att bära risk för att uppnå avkastningsmålet, och vara medveten om att produkten förknippas med risken om att det investerade kapitalet förloras. Placeringshorisonten bör vara minst 5 år.

 

*Preliminär ränteavkastning. Ifall emittenten inte kan bekräfta en årlig avkastning om minst 7,5 % på Företagslånekorgen ställs emissionen in av emittenten. Den slutliga avkastningen bekräftas senast på emissionsdagen. Teckningsprovisionen och övriga kostnader har inte beaktats i beräkningen av den årliga avkastningen.
**Med risk avseende emittentens återbetalningsförmåga avses att emittenten förlorar sin återbetalningsförmåga och inte kan fullfölja sina förbindelser. Ingen enskild säkerhet har ställts för placeringen. Lånevillkorena och grundprospektet kan erhållas av försäljaren.

 

Bekanta dig närmare med Företagslånekorg Europa VIII/2022:s marknadsföringsprospekt, basfaktablad och de preliminära lånevillkoren nedan. Du kan även beställa dem per e-post placera@unitedbankers.fi eller per telefon 09 2538 0320.